Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP ze 14. ledna 2015

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP ze 14. ledna 2015

  1. Vedoucí pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, ing. Zeman, ve své prezentaci informoval o aktuální situaci v oblasti elektronického zdravotnictví v ČR, vč. Projektu elektr. neschopenky a preskripce a o úzké spolupráci odborných společností v rámci ČLS JEP při zajišťování odborné garance ČLS JEP vzhledem k MZČR.
  2. Podána informace o přípravách Sjezdu delegátů.
  3. Sekretariát ČLS JEP obdržel jen několik připomínek k upraveným základním předpisům ČLS JEP od našich organizačních složek, s požadavky na drobné úpravy a jejich zapracování do předpisů byli přítomní členové seznámeni. Takto upravené předpisy budou delegáti Sjezdu schvalovat v odpolední části jednání vč. schválení nově ustavených společností ČLS JEP od roku 2011. Zástupci nových společností ČLS JEP budou přizváni na Sjezd jako hosté.
  4. Předsednictvo se opakovaně zabývalo žádostí na založení nové odborné společnosti pro regenerativní medicínu. Prof. Krbec zaslal jménem přípravného výboru doplňující informaci o důvodech, proč se se svými kolegy rozhodl založit novou společnost. Po delší diskusi a následném hlasování byla Česká společnost pro regenerativní medicínu ČLS JEP schválena.
  5. Stížnost a zároveň požadavek na nápravu aktuálního stavu ve věci před atestační přípravy a atestace lékařů v oboru angiologie zaslal dr. Krátký. Prof. Škrha tuto problematiku projedná s dr. Krátkým.
  6. Doc. Petrů, jménem výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, zaslal výhradu proti plošnému zveřejňování a obecnému paušálnímu zpřístupnění všech smluvních vztahů a příjmů z odborné činnosti podle podmínek Etického kodexu AIFP. Zároveň v dopise ze dne 18. 12. 2014 žádá, aby přehled o relevantních platbách byl zpřístupněn na stránkách farmaceutických firem jen osobám disponujícím kódem, jehož nositel bude mít oprávněný přístup. Předsednictvo ČLS JEP souhlasí s názorem alergologické společnosti a opakovaně se snaží podmínky zveřejňování změnit. Prof. Blahoš s prof. Paličkou tuto záležitost projednají s Mgr. Dvořáčkem.
  7. Nadace ČLF zaslala požadavek na zaslání návrhů na ocenění Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Požadavek bude rozeslán všem předsedům org. složek ČLS JEP.

V Praze 14. 1. 2015

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše