Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 16. 2. 2016

Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 16. 2. 2016

Stručný zápis z 2. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne 16. 2. 2016 od 14.00 hodin v Lékařském domě v Praze

  1. ČLS JEP dostala k připomínkování zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. MZ ČR požaduje oficiální jednotné stanovisko ČLS JEP, z.s. Vyjednali jsme prodloužení lhůty pro vypracování společného stanoviska do 22. 2. 2016. Co se týče problematiky zákona č. 95/2004 Sb., došlo k zastavení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů. Na MZ ČR proběhlo 11. 2. 2016 další jednání, pokračují jednání s ČLK.

  2. Zástupce Mladé fronty, a.s. uvedl svou prezentaci očekávaných letošních výnosů z inzerce pro jednotlivé naše časopisecké tituly u MF. Nastínil plány na rok 2016 a jejich průběžné plnění.

  3. Cvachovec, předseda Purkyňova nadačního fondu, zrekapituloval v krátké prezentaci poslání a změny ve fungování PNF.

  4. Švihovec vysvětloval smlouvu o honorování odborných stanovisek pro SÚKL. Dále informoval o tom, že Česká farmakoekonomická společnost požádala o vytvoření subkomise pro HTA v rámci existující Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP, z.s. Dne 29. 2. 2016 proběhne jednání s ředitelem VZP stran rozporů v indikačním omezení, jednat chce i Svaz zdravotních pojišťoven ČR.

  5. Do konce února 2016 bude od MeDitorialu k dispozici demoverze (pro komunikaci mezi předsednictvem a předsedy, zveřejňování důležitých stanovisek atd.). Podněty jsou vítány.

  6. Protest, který prof. Svačina odeslal redakční radě proti článku v Causa subita, kde se např. informuje o neinvazivním monitorování krve, přerostl v dlouhodobější a obsáhlejší emailovou výměnu názorů mezi šéfredaktorkou, výrobci přístroje, doc. Chaloupkou ad.

  7. Probíhají schůzky s architekty s cílem vytvořit projekt pro zlepšení suterénů a přízemí Lékařského domu (změny v prostoru šatny v 1. Suterénu, vylepšení toalet a přednáškového sálu). Nutná výměna vzduchotechniky.

  8. ČLS JEP se zapojila do přípravy senátní konference Léky s rozumem dne 24. 5. 2016, byly rozeslány zvací dopisy potenciálním řečníkům a čeká na ohlas. Doc. Marešová zdůraznila jako možné téma také antibiotickou politiku.

  9. Společnost psychosomatických integrací ČLS JEP, z.s. požádala o změnu názvu na Společnost pro výzkum stresu. Návrh byl schválen.

  10. Doc. Marešová informovala o aktivitách Subkomise pro antibiotickou politiku, navrhuje spolupracovat s našimi OS, které předepisují antibiotika, již v procesu přípravy jejich doporučených postupů, a žádá je proto oslovit, aby určily své konzultanty. 


Zobrazit vše