Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 3. schůze předsednictva ČLS JEP v roce 2015 dne 10. března 2015

Stručný zápis z 3. schůze předsednictva ČLS JEP v roce 2015 dne 10. března 2015

1. Připomínka k zápisu od prof. Švihovce – ve složení předsednictva KLPK chybí prof. Melichar, v zápisu doplněno. Prof. Beneš požádal o změnu názvu Pracovní skupiny k nevědeckým a tzv. alternativním léčebným a diagnostickým metodám – z názvu vypuštěno slovo „ a tzv. alternativním“.

2. Navrhovaný termín tiskové konference dne 2. 4. 2015 v 10:30 hodin byl odsouhlasen.

Místo – přednáškový sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2 (2. suterén)

Moderovat konferenci bude MUDr. Marta Šimůnková.

Účast potvrdil prof. Svačina, prof. Škrha, prof. Zima, prof. Blahoš, prof. Švihovec, doc. Marešová

3. Prof. Svačina informoval o další schůzce se zástupci MF (ing. Novotný, dr. Lízlerová) v LD dne 10. 3. 2015. Mezi priority patří dodržování termínů dodávání příspěvků do redakce v návaznosti na domluvené inzerce.

ČLČ – od června, tj. od čísla 4, dojde k radikální změně počtu výtisků, časopis bude v elektronické podobě rozesílán všem členům ČLS. Změněna bude redakční rada časopisu. Členové předsednictva byli požádáni o předložení názvu článků, které by chtěli dát do ČLČ. V časopise by mělo být více informací o ČLS JEP a zpráv z organizačních složek (nové výbory, stanoviska, sjezdy, vzdělávací akce, rezoluce apod.)

Domluvena byla společná schůzka s vedoucími redaktory na 9. 4. 2015 v Lékařském domě od 13,00 hodin.

 4. V oblasti léčby kmenovými buňkami jsou neshody mezi odbornými společnostmi, diskuze byla o sporném efektu terapie.  

5. Doc. Marešová informovala o stížnosti na volby u gastroenterologické a sexuologické společnosti ČLS JEP. Podrobně seznámila s výsledkem šetření u voleb do ČGS. Revizní komise shledala řadu nedostatků, které nejsou v souladu s Volebním řádem Stanov ČLS JEP. Revizní komise ČLS JEP však neshledala úmyslné ovlivnění složení nového výboru a revizní komise ČGS. Konstatovala však, že stížnost na průběh voleb lze dle Stanov ČLS JEP §8 odst. (6) Volebního řádu podat písemně do 1 měsíce od vyhlášení výsledku voleb, a toto nebylo splněno. Doc. Marešová zašle stanovisko ČGS písemně. U sexuologické společnosti konstatovala, že volby bude nutné opakovat.
Vzhledem k tomu, že se stále opakují různá pochybení během příprav a průběhu voleb, připravil sekretariát ČLS JEP ve spolupráci s právníkem instrukce pro korespondenční volby. Rovněž bude takto vypracován manuál pro elektronický způsob voleb. Oba dokumenty budou písemně zaslány výborům organizačních složek a vyvěšeny na webu cls.cz .

6. Využití prostor Lékařského domu včetně exkurse členů předsednictva do volných prostor. V úvahu připadají některé činnosti v rámci ČLS JEP např. kongresové a tiskové odd., koordinace např. evropských grantů, dále činnost v oblasti medicínské (např. lékařské ordinace apod.)

7. Prof. Beneš, vedoucí pracovní skupiny „Nevědecké léčebné a diagnostické metody ČLS JEP, požádal o souhlas s prozatímním složením skupiny:

Vedoucí:          prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., 1. LF UK

členové:           prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

                        prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., 1. LF UK

                        prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., 1. LF UK

                        Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Jihočeská univerzita

Přítomní členové předsednictva odsouhlasili složení skupiny doplněné o dr. Šteflovou, která projevila zájem o práci ve skupině a zároveň informovala o propojení s připravovanou  pracovní skupinou MZ pro zvyšování zdravotní gramotnosti, kde bude zastupovat ČLS JEP.

8. Prof. Švihovec informoval o potřebě revitalizace subkomise pro antibiotickou politiku /SKAP/, na post nového předsedy byla navržena a odsouhlasena doc. Marešová.
Je třeba doplnit 1 člena, návrh - prof. Švihovec.

9. ČLS JEP se podílela na řešení projektu Doporučených postupů v roce 2001-2002, tato doporučení nejsou aktuální a byla z webu odstraněna. V současné době již vytvářejí doporučené postupy jednotlivé společnosti, jejichž DP jsou k dispozici na jejich stránkách a na webu cls.cz budou uveřejněny pouze ty, které mají mezioborový význam.

K uveřejnění budou zasílány různé informace z předsednictva, které jsou aktuálně řešeny – např. očkování, složení nových pracovních skupin, za revizní komisi ČLS JEP manuál k volbám atd.

10. Dne 20. 4. 2015 se koná od 13,30 hodin 178. Žofínské fórum „O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

11. MZ požádalo o připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 221/2013 Sb. (konopná vyhláška), některé odborné společnosti již stanoviska zasílají na sekretariát, souhrn všech připomínek bude jménem prof. Zimy zaslán na MZ.

12. Do 31. 3. 2015 je třeba jmenovat kandidáta na Cenu ČLS JEP, přítomní členové byli požádáni o navržení možného kandidáta.

13. O zařazení problematiky postgraduálního vzdělávání k projednání na příští schůzi předsednictva požádal prof. Škrha.

14.Česká společnost alergologie a klinické imunologie založila novou sekci – Sekce imunogenetiky. 

15. Zaslány byly nové žádosti na založení odborné společnosti ČLS JEP od těchto společností:

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii – prof. Calda

Společnost psychosomatické medicíny – MUDr. Chvála

Česká společnost pro regenerativní medicínu – prof. Krbec

Tyto žádosti byly jednomyslně schváleny.

Žádost od společnosti Česká společnost rehabilitace ruky od Mgr. Kukačkové zatím schválena nebyla, prof. Svačina nejdříve projedná možnou změna názvu společnosti tak, aby byla v souladu s mezinárodní společností IFSHT – tj. léčba ruky.

16. Prof. Svačina informoval o dopisu, který odeslal panu ministrovi Němečkovi, a ve kterém shrnuje stanovisko ČLS JEP k aktuálním otázkám systému očkování v ČR. Dopis bude také vyvěšen na www.cls.cz.

17. Česká gynekologická a porodnická společnost změnila název sekce - Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví (původně sekce porodnické analgezie a anestezie). 

V Praze dne 10. 3. 2015

Zapsala Eva PonocnáZobrazit vše