Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 3. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 8. 3. 2016

Stručný zápis z 3. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 8. 3. 2016

Stručný zápis z 3. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne 8. 3. 2016 od 14.00 hodin v Lékařském domě v Praze

1. Pokračují jednání o podobě zákona č. 95/2004 Sb., prof. Zima jednal s poslanci i zpravodajem zákona. U ministra zdravotnictví bude 17. 3. 2016 další schůzka, kde za ČLS JEP budou prof. Svačina a prof. Zima. ČLS JEP nadále podporuje návrh, kde obory jsou jen jedny, a po třech letech následuje kmenová zkouška.

U návrhu zákona č. 96/2004 Sb. proběhlo vypořádání připomínek našich odborných společností, většina však toto vypořádání nepřijala. Proto byl prof. Svačina 8. 3. 2016 na jednání na odboru nelékařských povolání MZ ČR, kde po diskusi další třetinu připomínek přijali. Za touto přechodnou „malou“ novelou je situace s nedostatkem sester a představa „praktické sestry“, která může později dosáhnout i na bakalářské vzdělání. Velká novela, v níž budou zapracovány další připomínky našich společností (např. ORL, biomedicínského inženýrství), se chystá cca za 2 roky.

2. Číslo 1/2016 Časopisu lékařů českých vyšlo elektronicky 29. 1. 2016, tištěné před koncem února. Mělo nadstandardní počet stran a sklízí doposud velmi dobrý ohlas. Zvýšil se oproti loňsku počet elektronických přístupů (průměrně 100x na článek, přehledový článek prof. Rysky téměř 700x).
2. číslo bude rychle následovat v 10. týdnu 2016
3. číslo by mělo vyjít 24. dubna 2016
4. číslo (angiologické) - garant doc. Karetová, 13. 6. 2016.
5. číslo (revmatologické) – garant prof. Pavelka, 29. 8. 2016

Další čísla by mohla být z tzv. malých oborů (psychiatrie, neurologie), návrh vedoucího redaktora na téma „nové chirurgické přístupy“ a své téma nabídla i dr. Šteflová.  Aktivně se nabízí otištění laudatio či jiných osobních zpráv o významných členech ČLS JEP, z.s.

3. Byla vyzdvižena práce Spolku lékařů ČLS JEP, z.s. v Táboře, který se zaktivizoval pod novým předsedou a vzdal čest odstupujícímu předsedovi prim. MUDr. Jindřichu Charouzkovi návrhem na udělení čestné medaile. Návrh byl jednomyslně schválen a o osobním předání medaile v Táboře uvažuje prof. Svačina.

4. Prof. Svačina přednesl jasnou vizi publikace typu Storočenka s pracovním názvem Historie a současnost ČLS JEP (reprezentativní vázaná česko-anglická kniha s fotografiemi sestavená profesionálním redaktorem a vydaná v dosud nespecifikovaném nakladatelství). Předložil soupis navržených kapitol. Současně navrhl vydat paralelně česko-anglicky kratší brožovanou verzi (historie, vedení, časopisy, Ceny JEP od roku 1989, seznam organizačních složek s předsedy a vědeckými sekretáři, přehled sjezdů ČLS JEP).

5. Dne 17. března 2016 od 10:00 hodin v Lékařském domě proběhne tisková konference na téma Riziko infekcí u nás a ve světě (o současných nebezpečích souvisejících jak s migrací obyvatelstva a importovanými případy do ČR, tak s výjezdy našich občanů do zahraničí). Dne dubna 2016 od 10:00 hodin v Lékařském domě pořádá ČLS JEP, z.s. tiskovou konferenci na téma Evropský imunizační týden (o možnostech prevence infekčních onemocnění cestou očkování).

6. Purkyňův nadační fond spustil své webovské stránky http://www.purkynuvfond.cz/Zobrazit vše