Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP 12. 6. 2013 v Libochovicích

Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP 12. 6. 2013 v Libochovicích

 1. Po slavnostním předání Ceny JEP paní prof. MUDr. Radaně Königové, CSc. následovala schůze předsednictva v prostorách zámku v Libochovicích.
 2. Zástupce firmy Janssen-Cilag s.r.o. požádal o umístění informace na webových stránkách cls.cz týkající se léčivých přípravků Durogesic a Fentanyl. Přítomní členové nesouhlasí, aby tyto a jim podobné informace byly vkládány na web společnosti.
 3. MUDr. Cabrnochová požádala, aby byla doplněna do seznamu členů Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví. Vedoucí skupiny, ing. M. Zeman byl o rozšíření členů písemně informován a změna byla provedena i na internetových stránkách.
 4. Doc. Petrů zaslal ke schválení Volební řád České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. Volební řád je v souladu se Volebním řádem ČLS JEP, předsednictvo dokument schválilo.
 5. Schválená byla Směrnice předsednictva ČLS JEP o členských příspěvcích (po zapracování drobných úprav).
 6. Doc. Šmucler, předseda České společnosti pro využití laseru v medicíně, zaslal žádost na změnu názvu společnosti: Společnost laserové a estetické medicíny ČLS JEP. Přítomnými členy nebyl návrh na změnu přijat (změna názvu společnosti by zasahovala do činnosti několika odborných společností ČLS JEP).
 7. Předsednictvo znovu projednalo žádost doc. Stříteského na schválení nové odborné společnosti ČLS JEP - Společnost pro porty a permanentní katétry. Diskutován byl uvedený medicínský obor a negativní stanoviska od několika odborných společností ČLS JEP, který vznik nové společnosti nepodpořily. Předsednictvo žádost zamítlo a doporučuje tuto problematiku řešit v rámci jednotlivých odborných společností ČLS JEP.
 8. Dr. Bouzek požádal předsednictvo o souhlasné stanovisko se založením nové organizační složky ČLS JEP - Spolek lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP. Přítomní členové žádosti vyhověli, doporučují však, aby vznikla nová společnost (nikoli spolek).
 9. Podána informace o organizačních složkách ČLS JEP, u kterých nemáme delší dobu zprávu o tom, kdy a jakým způsobem proběhly volby do výboru a revizní komise.
 10. Podána informace o jednání se zástupci společnosti GUARANT a ČLS JEP dne 10. 6. 2013. Diskutovány byly cíle prvního roku spolupráce, pravidla a nástroje k jejich uskutečnění. Poté přítomní členové odsouhlasili složení pracovní skupiny - pověřenými členy pro jednání se společností GUARANT jsou profesoři Blahoš, Arenberger a Cvachovec.
  Znovu byl diskutován dodatek ke smlouvě mezi pediatrickou společností  a spol. GUARANT. Dodatek v této podobě nebude podepsán, důvody budou vysvětleny doc. Pozlerovi osobně během jednání v LD.
 11. Předsednictvo obdrželo 10 návrhů od organizačních složek ČLS JEP na udělení ceny předsednictva za vědecké práce publikované v roce 2012. Hodnotící komise, která bude pracovat ve složení prof. Broulík, prof. Škrha a prof. Zima, předloží návrhy na ocenění na zářijové schůzi předsednictva.
 12. Doc. Zvěřina oznamuje, že výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP schválil založení sekce Dětská sexuologie. Předsednictvo nemá námitek.
 13. Aktivity prof. Blahoše od 15. 5. do 12. 6. 2013
  • 20. 5. Celodenní zasedání Učené společnosti ČR
  • 21. 5. Jednání s dr. Novákem
  • 22. 5. Příprava senátní schůze – kouření s doc. Králíkovou
  • 28. 5. Odpolední zasedání VR B.Braun
   Večerní předání ceny a laudace prof. Hanušovi
  • 29. 5. Večerní schůze o studijních programech
  • 30. 5. Odpolední laudace k narozeninám prof. Horkého
  • 3. 6.   Jednání s prof. Riečanským o oponentuře jeho DrSc.
  • 10. 6. Jednání s Guarantem o náplni smlouvy a o zákazu nečlenů ČLS JEP na schůzích výborů
   Odpoledne schůze s redaktory
  • 12. 6. Předání Ceny JEP prof. Königové v Libochovicích
   Odpoledne PČLS JEP 

V Praze 17. 6. 2013

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše