Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP konané dne 18.05.2005

Stručný zápis z 5. schůze předsednictva ČLS JEP konané dne 18.05.2005

Zprávy vědeckého sekretáře:

  1. Proběhly volby do výboru a revizní komise Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Složení výboru je následující: prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. - předseda, prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. - 1. místopředseda, prof. MUDr. E. Češková, CSc. - místopředsedkyně, MUDr. P. Baudiš, CSc. - vědecký sekretář, prim. MUDr. J. Rektor, CSc. - pokladník, MUDr. Z. Bašný, prof. PhDr. Kratoachvíl, CSc. prim. MUDr. P. Popov, prof. MUDr. J. Libiger, CSc., MUDr. J. Praško, CSc. prim. MUDr. I. Tůma, CSc. Revizní komise byla zvolena ve složení: MUDr. E. Herman - předseda, prof. MUDr. J. Bouček, CSc., prof. MUDr. I. Drtílková, CSc.
  2. Byl zvolen nový výbor Spolku lékařů v Liberci ve složení: MUDr. P. Lang - předseda,MUDr. P. Richter, CSc. - místopředseda, MUDr. T. Klimovič - pokladník, MUDr. J. Medvídek, MUDr. M. Šíp, MUDr. R. Lukáš, MUDr. J. Šindelář - členové.
  3. Výbor Společnosti lékařské etiky pracuje od června 2003 ve složení: MUDr. PhMgr. J. Payne, PhD. - předseda, MUDr. D. Pohunková, CSc., prof. MUDr. M. Munzaraová, CSc., doc. MUDr. M. Bojar, CSc., doc. MUDr. J. Šimek, CSc. Revizní komise je ale pouze dvoučlenná (doc. Ventura, doc. Vítko) což odporuje stanovám ČLS JEP, ve kterých je uvedeno, že revizní komise musí být minimálně tříčlenná. Na tuto skutečnost bude Společnost lékařské etiky ČLS JEP upozorněna.
  4. Do 01.06.2005 proběhnou volby výboru a revizní komise České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.
  5. Doc. MUDr. R. Gürlich, CSc. předseda RK České chirurgické společnosti sděluje, že stížnost prof. MUDr. K. Nováka, DrSc. na průběh voleb do výboru Sekce hrudní chirurgie byla neopodstatněná. Totéž stanovisko zaujala i doc. Marešová, CSc. - předsedkyně RK ČLS JEP. Byl písemně informován.
  6. Spolek lékařů v Opavě uspořádá dne 18.05.2005 seminář na téma: Zobrazovací metody v medicíně.
  7. Spolek lékařů v Trutnově uspořádá dne 24.05.2005 přednáškový večer s chirurgickou tématikou.

Revue II/2 - Zpráva o shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP

Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP s členy předsednictva ČLS JEP proběhlo dobře. Veškeré připomínky na schůzi vznesené, byly beze zbytku zodpovězeny.
Upravená zpráva bude uveřejněna v 2. čísle Revue.
Prof. Blahoš zároveň informoval o obsahu 2. čísla Revue, které vyjde v první polovině června 2005.


Schůzka s ČLK

Všichni členové předsednictva obdrželi text dopisu pro p. ministryni, na kterém se dohodli na společném zasedání dr. Rath a prof. Blahoš.
Tento dopis vyjadřuje žádost o navýšení ceny lékařské práce v Seznamu výkonů, který je připravován k vydání k 01.07.2005.
Po diskusi byl vyjádřen souhlas s tím, že je třeba této iniciativy, dopis byl přijat a ještě bylo rozhodnuto, že bude i s komentářem zveřejněný v Revue (II/3) - bude-li to aktuální.


Různé

Ředitelka sekretariátu seznámila předsednictvo s nabídkou spolupráce při vydávání prezidiálního časopisu "Praktický lékař".
Po diskusi bylo rozhodnuto nepředávat žádný časopis do jiného nakladatelského domu.
Byl získán odborný názor auditorské kanceláře KPMG k otázce předplatného a placení DPH u časopisů, kde jsme jen vydavatelé ale ne nakladatelé (Vnitřní lékařství, Gastroenterologie). Odborné stanovisko je, že ČLS JEP nepochybila, protože tato záležitost je ošetřena smlouvou o vydávání časopisu.

Doc. Havlíček seznámil s kauzou odmítnutého českého pacienta v Bruselu.
Bylo konstatováno, že pochybení bruselské nemocnice by se mělo zveřejnit, předtím však je nutné si vyžádat názor právníka odboru MZ ČR a další podrobnosti případu.

Ředitelka sekretariátu seznámila předsednictvo s průběhem 11. kongresu ČLS JEP. Bylo konstatováno, že zisk 160 tis. Kč je dobrým výsledkem, dále byla kladně hodnocena následná tisková konference i účast lékařských odborníků (dr. Kunešová, prof. Blahoš) v televizním vysílání.

Prof. Švihovec informoval o právě skončeném připomínkovém řízení o vyhlášce o úhradě léčiv.

Byly projednány návrhy na ocenění autorů prací, přihlášených odbornými společnostmi ČLS JEP do soutěže o vědecké práce za r. 2004.
Návrhy na udělení ceny za původní vědecké práce podaly OS:
pro návykové nemoci za monografii "Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v r. 2002" autorů: Pavla Lejčková, Viktor Mravčík, Josef Radimecký
gynekolog. - porodnická za publikaci "Rizikové a patologické těhotenství" autorů: Zdeněk Hájek a kol.
Předsednictvo ČLS JEP na návrh komise předsednictva rozhodlo udělit cenu Prof. MUDr. Zdeňku Hájkovi, DrSc. a kol. za publikaci "Rizikové a patologické těhotenství.
Cena je ohodnocena částkou 25.000,- Kč.


Čestné medaile

O udělení čestné medaile podaly:
Česká hematologická společnost ČLS JEP pro: prim. MUDr. Vladimíra Kozu, prof. MUDr. Jana Starého, DrSc.
Česká stomatologická společnost ČLS JEP pro: prof. MUDr. Josefa Bildera, CSc.
Spolek lékařů v Berouně ČLS JEP pro: MUDr. Josefa Budinského, CSc.
Zobrazit vše