Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP 4. 9. 2013 v Lékařském domě

Stručný zápis z 6. schůze předsednictva ČLS JEP 4. 9. 2013 v Lékařském domě

 1. Hodnotící komise ocenila tyto vědecké práce za rok 2012:
  1. Pavelka, Vencovský, Horák, Šenolt, Mann, Štěpán a kol.: Revmatologie
  2. Petrů a kol.: Dětská alergologie
  3. Rokyta, Kršiak, Kozák: Bolest Monografie algeziologie
 2. Ředitel Českého institutu pro akreditaci (ČIA), ing. Jiří Růžička, se obrátil dopisem na ČLS JEP ve věci prohloubení spolupráce mezi ČLS JEP a ČIA v oblasti akreditace klinických laboratoří.
 3. Sekretariát rozeslal jménem předsedy ČLS JEP dopis starším členům ČLS JEP, zda by měli zájem o setkání v Lékařském domě na podzim 2013. Celkem projevilo zájem o tuto akci 61 členů. Mediálním partnerem akce bude MF a podporu také přislíbila firma B. Braun.
 4. Přítomní členové předsednictva souhlasí se zněním Stanoviska k porodům doma, které vypracoval doc. A. Pařízek, předseda Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP a s jeho zveřejněním v různých časopisech, na webu ČLS JEP apod.
 5. Prof. Zima informoval o řešení problematiky uznávání certifikátů pro možnost vykazování kódu 63415 - superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče, kde je podle VZP rozpor v požadavcích u České gynekologické a porodnické společnosti a České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP. 
 6. Dr. Z. Pastor zaslal informaci o založení nové sekce ve společnosti ČGPS ČLS JEP - Sekce gynekologické sexuologie. Předsednictvo souhlasí.
 7. O společné schůzce se zástupci ČLS JEP a společnosti GUARANT týkající se spolupráce v rámci Nadačního fondu ČLS JEP informoval prof. Cvachovec.
 8. Prof. Blahoš informoval o daru, který ČLS JEP obdržela od Jany Purkyňové, busty Karl Asmunda Rudolpiho, tchána J. E. Purkyně.
 9. Jmenována byla nová skartační komise ve složení: doc. Marešová, dr. Cabrnochová a prof. Cvachovec.
 10. Prof. Blahoš ocitoval dopis doc. Býmy a doc. Seiferta, ve kterém děkují jménem Organizačního výboru konference WONCA prof. Blahošovi a celému sekretariátu ČLS JEP za podporu a spolupráci během šestiletých příprav na Světovou konferenci praktických a rodinných lékařů WONCA 2013.

V Praze 4. 9. 2013

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše