Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP 18. 12. 2013 v Lékařském domě

Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP 18. 12. 2013 v Lékařském domě

  1. Prof. Cvachovec představil několik možných okruhů k naplňování smlouvy, kterou ČLS JEP podepsala se společností GUARANT Int. Spolupráce by měla směřovat k podpoře publikační činnosti; vzdělávání mladých lékařů (cestovní stipendia pro lékaře do 35 let, udílená na návrh organizačních složek ČLS JEP; externí prezentace ČLS JEP, která by navýšila povědomí o ČLS JEP u laické veřejnosti - připomenul polemiku s domácími porody) a vytváření a šíření tiskových materiálů, které by pomohly ovlivnit postoj k životnímu stylu a zdravému životnímu prostředí, vč. edukace a motivace veřejnosti k aktivní prevenci apod.
  2. Obšírná diskuze byla k návrhu Dohody o spolupráci v oblasti akreditace zdravotnických laboratoří, o jejíž podepsání požádal Český institut pro akreditaci (ČIA).
  3. Schválena byla nová organizační složka - Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP, souhlasné a podporující stanovisko k založení nové společnosti zaslaly společnosti - SVL, psychiatrická a psychoterapeutická.
  4. Návrh dr. Cabalové na změnu názvu společnosti z původního Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie na Společnost korektivní dermatologie a antiagingu ČLS JEP nebyl přijat.
  5. Prof. Švihovec informoval o činnosti Pracovní skupiny pro elektronizaci zdravotnictví ČLS JEP a o hlavních oblastech působení PS. Aktuálně bylo sepsáno Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví, které vymezuje zásady aktivní spolupráce a společný postup při přípravě a realizaci návrhu Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví. Dr. Cabrnochová doplnila informace o jednání PS také v Lékařském domě za účasti pana ministra zdravotnictví.
  6. Dr. Šeblová požádala ČLS JEP o podporu kandidatury Prahy coby místa pro pořádání kongresu Evropské společnosti pro urgentní medicínu v roce 2018. Předsednictvo s podporou souhlasí.
  7. Z časových důvodů bylo přeloženo projednávání dokumentů AIFP (disclaimer a disclosure) na lednovou schůzi předsednictva, na kterou bude pozván ředitel AIFP Mgr. Dvořáček.
  8. Dr. Šebková zaslala Prohlášení Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k doporučování samovyšetření CRP laickou veřejností. Předsednictvo bere na vědomí.

V Praze 18. 12. 2013, zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše