Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 2. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 11. února 2015

Stručný zápis ze 2. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. ze dne 11. února 2015

1.Proběhlo rozdělení činností členů nového předsednictva do následujících oblastí:

 • Zahraniční styky prof. Škrha, prof. Blahoš
 • MZ ČR prof.Zima, dr. Šteflová
 • Postgraduální vzdělávání, LF, UEMS doc. Karetová, prof. Škrha
 • Česká lékařská komora prof. Arenberger
 • Dohodovací řízení – oblast farmakoterapie prof. Švihovec a další
 • Dohodovací řízení – sazebník zdrav. výkonů, kulaté stoly, VZP doc.Karetová, dr. Herber, dr. Cabrnochová
 • E-health ing. Zeman, dr. Šteflová dr. Cabrnochová
 • Časopisy ČLS JEP prof. Cvachovec
 • Média prof. Arenberger, prof. Cvachovec
 • Doporučené postupy – koordinátor prof. Palička, prof. Trč
 • Spolky lékařů ČLS JEP prof. Raboch
 • Ceny a pocty ČLS JEP prof. Broulík
 • Alternativní léčebné a diagn. metody prof. Beneš, prof. Broulík
 • Český institut pro akreditaci, Rada pro akreditaci klin. laboratoří prof. Palička

2. Předsednictvo nově ustanovilo Pracovní skupinu k nevědeckým a tzv. alternativním léčebným a diagnostickým metodám, vedoucím a koordinátorem skupiny bude prof. Beneš.

3. Předsednictvo projednávalo za účasti jednotlivých zástupců několika společností, jejichž vznik neschválil sjezd delegátů ČLS JEP dne 28. 1. 2015, znovupřijetí do ČLS JEP. Za Společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii byl přítomen prof. Calda, za Společnost psychosomatické medicíny byli přítomni dr. Chvála a dr. Trapková, za Společnost regenerativní medicíny prof. Krbec a za Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách dr. Bouzek. S výjimkou poslední jmenované bude znovupřijetí společností schváleno na příští schůzi předsednictva po zaslání nových přihlášek. Dr. Bouzek může předložit novou žádost až po dosažení požadovaného počtu zakládajících členů.

4. Prof. Svačina podal informaci o jednání se zástupci Mladé fronty, a.s. a MeDitorialem ohledně časopisů ČLS JEP. Řešena byla např. situace ČLČ, mělo by dojít k výměně redakční rady, časopis by mohl být rozesílán elektronicky (tisk pouze povinných výtisků). Nejasná situace je také v inzerci do časopisů apod.

5. Byly upraveny pracovní skupiny při předsednictvu a odsouhlaseny v tomto složení byly:

 • Prevence a léčba závislosti na tabáku, vedoucí MUDr. Eva Králíková, CSc.
 • Dohodovací řízení k Sazebníku zdravotních výkonů, vedoucí doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. ( místo MUDr. Hany Cabrnochové)
 • Léková politika a kategorizace léčiv, vedoucí prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
 • Metabolické kolegium, vedoucí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
 • Historie ČLS JEP, vedoucí prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
 • Akademie lékařské etiky, vedoucí doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD.
 • Rada pro akreditaci klinických laboratoří, vedoucí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
 • Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví, vedoucí Ing. Martin Zeman
  WMA - regionální úřadovna a mezinárodní styky - vedoucí prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – bude přesunuto společně s UEMS - vedoucí prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - pod mezinárodní členství.

Zrušeny byly pracovní skupiny:

 • Pro studium zdravotního stavu obyvatelstva, vedoucí prof. MUDr. Holčík, DrSc.
 • Humanitární medicíny, vedoucí doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
 • Osteologická akademie Zlín, vedoucí MUDr. Pavel Novosad

Předsednictvo nově ustanovilo Pracovní skupinu k nevědeckým a tzv. alternativním léčebným a diagnostickým metodám“, vedoucím a koordinátorem skupiny bude prof. Beneš.

Schváleno bylo nové složení Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP: prof. Švihovec – předseda, prof. Marek, doc. Hoza, prof. Bultas, dr. Prokeš, doc. Anders, dr. P. Horák – členové.

6. Prof. Svačina hovořil o připravovaném portálu (intranet) pro lepší komunikaci členů předsednictva s organizačními složkami vč. možné spolupráce s Nadačním fondem ČLS JEP.

Odsouhlaseno pořádání tiskových konferencí v Lékařském domě, první by se měla konat 17. 3. 2015 v 10,00 hodin.

V Praze 12. 2. 2015

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše