Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP 15. 5. 2013

Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP 15. 5. 2013

1. Předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS, ing. Martin Zeman, zaslal návrh náplň činnosti a složení Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví. Pracovat by měla ve složení:

Vedoucí: Ing. Martin Zeman

Členové:

 1. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., České onkologické společnosti ČLS JEP, vedoucí Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky ČOS ČLS JEP
 2. prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
 3. Ing. Hynek Kružík, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, sekce Standardy
 4. doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
 5. MUDr. Miroslav Seiner, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP
 6. MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP
 7. Mgr. MUDr. Petr Struk, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP
 8. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, člen předsednictva ČLS JEP
 9. prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
 10. Ing. Miroslav Zámečník, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací, vedoucí pracovní skupiny Standardy
 11. prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, vedoucí sekce lékařské informatiky
 12. MUDr. Cyril Mucha, Společnost všeobecného lékařství

Pracovní náplň PS:

 • aktivně prosazuje koordinovaný postup odborné veřejnosti v oblasti elektronického zdravotnictví s cílem podílet se na tvorbě společné vize a koncepce elektronického zdravotnictví vycházející ze znalosti reálných potřeb jeho uživatelů
 • koordinuje aktivity odborných společností ČLS JEP v oblasti elektronického zdravotnictví v rámci ČLS JEP i navenek
 • podporuje účelné zavádění mezinárodních norem pro standardizaci a interoperabilitu elektronického zdravotnictví
 • koordinuje součinnost odborných společností ČLS JEP při zajištění odborné garance ČLS JEP vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR, zejména za Národní číselník laboratorních položek a Datový standard Ministerstva zdravotnictví ČR

2. Ředitel společnosti GUARANT, ing. L. Vocílka, požádal o možnost setkat se se členy předsednictva a projednat detailněji náplň činností, souvisejících s podepsanou smlouvou mezi GUARANTem a ČLS JEP. Většina přítomných členů souhlasí se schůzkou, navržený termín je 10. 6. 2013 kolem 11,00 hod. Bližší informace o místu a času konání schůzky bude včas zaslána všem členům předsednictva k potvrzení účasti. Podmínka další spolupráce je uvedena v bodě 5.5.

3. Žádost na založení nové odborné společnosti - Společnost pro porty a permanentní katétry ČLS JEP, zaslal doc. M. Stříteský.  Základní náplň činnosti nové společnosti by se vztahovala k problematice dlouhodobých vaskulárních přístupů u chronického pacienta se zaměřením na onkologickou diagnózu. Řešit by měla rozšíření indikací směrem k neurologickým a chronickým plicním onemocněním a problematiku permanentních katétrů, hemodialýzy a zavedení nového vaskulárního přístupu PICC systému vč. prosazování nových standardů venepunkcí jako jednoduchou a bezpečnou metodu.

4. Prof. Raboch připravil návrh přednášek XXVII. Kongresu ČLS JEP, rozdělených do 3 sekcí:

 1. Závislosti na návykových látkách (odborný garant prim. Popov)
 2. Poruchy příjmu potravy (odborný garant prof. Papežová)
 3. ADHD v dětském, dorostovém a dospělém věku (odborný garant doc. Paclt)

Firma AMCA vytvoří web kongresu a pozvánku, která by se již začala rozesílat na odborné společnosti ČLS JEP.

Dr. Herber potvrdil, že vybraná témata jsou pro praktické lékaře dobře zvolena.

5. Doc. Pozler, předseda pediatrické společnosti, zaslal dodatek ke smlouvě se společnosti GUARANT, která rozšiřuje stávající smlouvu o řadu služeb, přičemž některé jsou v přímém rozporu s Jednacím řádem ČLS JEP. Přítomní členové předsednictva souhlasí, že sponzorské příspěvky, dary a správa webových stránek je možno zajišťovat prostřednictvím jiné osoby, u ostatních činností je nutno postupovat případ od případu na základě pečlivě provedené analýzy, uzavřené písemné smlouvy s tím, že činnosti, které jsou v rozporu s ustanovením Stanov ČLS JEP, jsou z takovéto spolupráce vyloučeny.

Závěr projednávání:

Výkon administrativních prací souvisejících s jednáním orgánů ČLS JEP a účast třetích osob (nikoli však schválených hostů) na jednání orgánů ČLS JEP je v rozporu se Stanovami ČLS JEP a takovýto postup není přípustný.

Dodatek pediatrické společnosti nelze v této podobě podepsat, prof. Blahoš vysvětlí důvody zamítnutí doc. Pozlerovi, kterého požádá o setkání.

6. Prof. Škrha informoval o valném shromáždění European Junior Doctors, které se konalo začátkem května v Praze. Hlavním tématem byly kompetence středního zdravotnického personálu - jaké jsou hranice předávání kompetence. Prof. Škrha se domnívá, že by měla ČLS JEP zaujmout stanovisko k okruhu těchto otázek. Prof. Blahoš upozornil, že tato problematika byla předmětem jednání i WMA. Jeho příspěvek vyzněl pro substituci v rozvojových zemích.

7. Podána byla informace o odborných společnostech ČLS JEP, jejichž počet členů je nižší než 50:

ČESKÁ SPOLEČNOST DOROSTOVÉHO LÉKAŘSTVÍ - ČSDL
předsedkyně Doc. MUDr. Hamanová Jana CSc.

LÉKAŘI ZA BEZPEČNÝ ŽIVOT NA ZEMI - IPPNV
předseda MUDr. Václav Štukavec

SPOLEČNOST PRO VÝCHOVU PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ - SVPZ
předsedkyně PhDr. Krejčíková Jana Ph.D.

SPOLEČNOST PRO DĚTSKOU STOMATOLOGII - ČSDS
předsedkyně Doc.  MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

ORTOPEDICKO-PROTETICKÁ SPOLEČNOST - OP
předseda MUDr. Čížek Karel

ČESKÁ NEUROMODULAČNÍ SPOLEČNOST - ČNSM
předseda MUDr. Kozák Jiří Ph.D.

SPOLEČNOST PRO POJIVOVÉ TKÁNĚ  -  SPT
předseda Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BIOIMPLANTOLOGII - BIOS
předsedkyně MUDr. Kubešová Barbara

V Praze 15. 5. 2013

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše