Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. dne 21. 4. 2015

Stručný zápis ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP, z.s. dne 21. 4. 2015

1. Cena J. E. Purkyně – největší počet hlasů obdržel v tajném hlasování prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

2. Prof. Škrha informoval o postupu v přípravě novely zákona č. 95/2004 Sb o postgraduálním vzdělávání. Nová verze návrhu inkorporuje připomínky (základní obory zůstávají na univerzitách, větší váha ČLK, pojem „pověřená organizace“, trojstupňový systém ad.), ale zůstávají diskrepance a nesystémové věci (akreditace jen pro základních 6 kmenů, navrhování členů AK nevzejde z odborných společností!?). Ze 46 oborů je 29 (maxilofaciální chirurgie a urgentní medicína vyškrtnuty, ostatních 17 se automaticky stává nástavbovými obory a přecházejí na IPVZ, ale LF by je mohly převzít do své gesce). Upozornil na kritická místa v posledním návrhu, která je třeba z pozice ČLS JEP nutně ohlídat (redukce oborů, způsob navrhování členů do akreditačních komisí, délka specializačního studia – např. u ORL a chirurgie hlavy a krku 3 roky nestačí). ČLS JEP už obdržela k tomuto návrhu několik protestů od svých OS.

3. Ohlas na 1. tiskovou konferenci konanou dne 2. 4. 2015 zhodnocen jako dostatečný, odkazy na jednotlivá témata a reakce v médiích jsou na webu ČLS JEP.

Témata na květnovou tiskovou konferenci:

  • zdůraznit více trend pacientských organizací a výchovy pacientů (prof. Svačina jednal s paní J. Petrenko), pacientský ombudsman
  • informace o pracovní skupině pro nevědeckou medicínu - prof. Beneš
  • domácí porod z hlediska dítěte (prim. Lumír Kantor z Neonatologické spol.)
  • účast na doprovodném programu brněnských veletrhů Medical Fair a Rehaprotex v říjnu 2015

4. Plánované úpravy techniky v přednáškovém sále LD - modernizace audiovizuální techniky představuje minimálně: dvoulampový projektor, nové mikrofony, ev. nové plátno.

Úvahy o využití projekce v také předsálí a zvažována je také informačně-reklamní obrazovka ve vstupní hale Lékařského domu.

5. Informace o jednání s vedoucími redaktory, zástupci MF a MeDitoralu dne 9. 4. 2015 v LD.

6. Navržené změny v Časopise lékařů českých od č. 4/2015 – doc. Marešová připraví něco z historie očkování, očkování pro cestovatele; inovovat strukturu.

7. Změny v legislativě a připomínkové řízení MZČR (zák. 95/2004 Sb., a další)

Prof. Svačina informoval o schůzce s náměstkyní na MZ ČR Lenkou Teska Arnoštovou. Příslib nasměrování na ČLS JEP jako základní připomínkové místo a centrální zasílání návrhů do ČLS JEP, která je pak rozdistribuuje svým OS. Testování externího subjektu pro zpracování komentářů/připomínek k zaslaným legislativním návrhům (dr. Soharová).

Dr. Herber informoval o jednání komise o minimálních personálních požadavcích na zdravotní služby (č.99/2012 Sb), kde je od 12. 4. 2015 jím zastoupena i ČLS JEP. Sekretariát shromažďuje připomínky OS ke kapitole o lůžkových zařízeních do 24. 4. 2015. Konstatován protimluv: Zachování odbornosti a kvality lůžkové péče x z hlediska zdravotnických zařízení je nedostatek lidí a prostředků pro jejich zaplacení.

8. Prof. Švihovec s prof. Svačinou dne 2. 4. 2015 jednali s ředitelem SÚKL. Akceptovány požadavky OS ohledně elektronického receptu. Otázka kdo bude koordinovat celou oblast e-health, ČLS JEP má příslib, že pracovní skupina KLPK bude přibrána k přípravě vyhlášky o e-receptu, e-health. Doporučeno jednat s též s poslanci parlamentu (Skalický, Žaloudík, Dernerová); schůzka s prof. Vyzulou již proběhla.

9. Sestavení seznamu možných oponentů ke grantům zdravotnického výzkumu navrhne ČLS JEP (H index 5 a vyšší).

10. Vzorové stanovy pro organizační složky ČLS JEP budou vyvěšeny na webu cls.cz.

11. Schválen vnitřní předpis č. 2 České diabetologické společnosti ČLS JEP – Pravidla podpory účasti na kongresech a stážích.

12. Česká gastroenterologická společnost má novou Sekci mladých gastroenterologů.

13. Prof. Svačina se zúčastnil jednání ČFS ČLS JEP ohledně koncepce klinicko-farmaceutické péče.. Ta má své farmaceutické spolky a Sekci klinických farmaceutů. Reakce našich OS na předloženou koncepci byly předány mgr. Gregorové, aby je zahrnula do další nové verze.

14. Společná komise pro posuzování účinnosti diagnostických a léčebných metod s ČLK – 5 zástupců ČLS JEP a dr. Mrozek, prim. Kotík, prof. Šlampa, prof. Klener, prof. Gürlich za ČLK.

V Praze 21. 4. 2015

Zapsala: J. VeseláZobrazit vše