Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP 7.9.2011

Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP 7.9.2011

  1. Schváleny návrhy na udělení Zlaté pamětní medaile ČLS JEP prof. MUDr. Rostislavu Koďouskovi, DrSc.; Čestná medaile ČLS JEP Doc. MUDr. Bohumíru Křížovi, CSc. a MUDr. Vladimíru Plesníkovi; čestného členství ČLS JEP MUDr. Janě Zahrádkové a prof. MUDr. Peteru Kothajovi, CSc.
  2. Předsednictvo obdrželo celkem 8 návrhů na udělení Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce publikované v roce 2010. Hodnotící komise ocenila: Richard Češka: Interna; Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv: Hepatologie; Pavel Klener, Pavel Klener jr.: Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii.
  3. Předsednictvo jednalo o spolupráci s ČLK na celoživotním vzdělávání lékařů vč. změn v novelizovaném Stavovském předpisu č. 16.
  4. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP (6. Schůze předsednictva 22. 6. 2011) viz Aktuálně na www.cls.cz
  5. Byla projednána ekonomická situace časopisů v souvislosti s rostoucími náklady a klesající inzercí.
  6. Předsednictvo prodloužilo termín vyjádření OS k problematice Standardů a nadstandardů  do 15.11. 2011.
  7. Dr. Cabrnochová informovala o novele Seznamu zdravotních výkonů a jejím přepracování. Poslední termín platnosti je stanoven 1.1. 2013.

Termíny zasedání předsednictva od 13,00 hodin: 18. 10. 2011; 2. 11. 2011 a 7. 12. 2011 (následovat bude od 15,00 hod. mimořádný Sjezd delegátů - Stanovy)

V Praze 20. 9.  2011
Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše