Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP - srpen 2005

Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP - srpen 2005

Byla předložena zpráva vedoucího NTS Mgr. Poláka. Zadáním pro nového vedoucího NTS je dosáhnout vyššího ekonomického efektu vydavatelské činnosti.

Ve zprávě se konstatuje:

 • do inzerce budou přijati dva noví zaměstnanci
 • pracuje se na úpravách ceníku inzerce a na tvorbě nabídkových materiálů pro inzertní akvizici
 • stav administrativních pracovníků snížen o dva –> byla jim dána výpověď pro nadbytečnost
 • inzertní oddělení bude přestěhováno do 6. patra
 • zahájena racionalizace redakční práce, tzn.:
  1. pro redaktory byl zpracován manuál vyřazování tiskových archů do stránek a zaveden sjednocující systém výroby grafů
  2. bude zpracován ekonomický rozbor současného systému redakční výroby časopisů a budou navrženy úspory

Dále byla rovněž projednána analýza hospodaření a práce NTS ČLS JEP, kterou předložila slečna Alena Mašková, uchazečka o místo vedoucího NTS, event. ředitelky Purkyňovy lékařské společnosti s.r.o.
Analýza byla odmítnuta pro návrh příliš zasahovat do autonomie jednotlivých odborných oddělení. Rovněž finanční požadavek sl. Maškové není možné přijmout.

Dne 22. června 2005 byla v Saturnově sále Libochovického zámku předána Purkyňova cena za celoživotní dílo prof. MUDr. Václavu Špičákovi, CSc.

Společnost pro myoskeletální medicínu dodala seznam členů revizní komise. Revizní komisi této společnosti tvoří: MUDr. Vacek, MUDr. Šos a paní Janíková.

V červnu proběhly volby do výboru a revizní komise České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii. Výbor bude pracovat ve složení: předseda – doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., místopředsedkyně – prof. MUDr. Bartůňková, místopředseda – doc. MUDr. Petr Panzner, CSc., vědecký sekretář – prof. Litzman, pokladník – MUDr. Jílek, členové: doc. Bystroň, MUDr. Fuchs, MUDr. Kočí, MUDr. Krčmová, MUDr. Lochman, MUDr. Novotná, MUDr. Rybníček, MUDr. Seberová, prof. MUDr. Tlaskalová, předsedou RK byl zvolen MUDr. Kučera.

Dr. Kantor, PhD., předseda České neonatologické společnosti sděluje, že tato společnost po upozornění dodatečně zvolila revizní komisi dne 15.06.2005 ve složení dr. Biolek a dr. Podešvová. Toto složení revizní komise neodpovídá Stanovám ČLS JEP, podle kterých musí být revizní komise minimálně tříčlenná. Na tuto skutečnost je nutno dr. Kantora upozornit. Zařídí ředitelka sekretariátu ČLS JEP.

V červnu 2005 proběhly rovněž volby výboru a revizní komise Společnosti pro studium a léčbu bolesti. Výbor má 15 členů: předseda – MUDr. Jiří Kozák, místopředseda MUDr. Jan Lejčko, vědecký sekretář – MUDr. Dana Vondráčková, pokladník – MUDr. Aleš Prokop, členové: prim. MUDr. František Neradílek, prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Pavel Michálek, MUDr. Eva Lengálová, MUDr. Karel Kulda, doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., Marek Hakl, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., MUDr. Zdeněk Bystřický, RK: Předseda – MUDr. Ivan Vrba, prim. MUDr. Lubomír Hakl, CSc., MUDr. Miroslav Hanák.

Dr. Cabrnochová dodala s prodlením informaci o volbách do Společnosti praktických dětských lékařů, která byla vyhodnocena volební komisí dne 29.12.2004. Výbor byl zvolen ve složení: předsedkyně – MUDr. Hana Cabrnochová, místopředseda – MUDr. Jiří Marek, vědecký sekretář – MUDr. Jiří Liška, členové: MUDr. Olga Roškotová, MUDr. Zdeňka Růžičková, MUDr. Zdeňka Adamová, MUDr. Bohuslav Procházka, RK: MUDr. Renáta Růžková, MUDr. Jarmila Aronová, MUDr. Bohuslava Králová.

Probíhají volby do České společnosti pro trombózu a hemostázu. Tato OS vznikla 23.03.2005 a jako první akci připravuje seminář s tématem: Hemofilie.

Začala pracovat nově vzniklá Stomatologická společnost ČLS JEP, první schůze nově zvoleného výboru proběhla dne 26.05.2005. Bude vyžádána zpráva. Zařídí vědecký sekretář

XXIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů se bude konat ve dnech 24.- 28.10.2005 v Hradci Králové v kongresovém centru Aldis.

prof. Blahoš: návrh na založení mužského pěveckého sboru ČLS JEP.
Bude dáno do 3. čísla Revue.

prof. Blahoš: informoval o zasedání „Lékaři bez hranic“. Toto se koná v pondělí 12.09.2005 v LD Praha. Byly obeslány OS ČLS JEP.

prof. Blahoš: pozval předsednictvo na veletrh HOSPIMedica do Brna na 12. Kongres ČLS JEP dne 14.09.2005. Hlavním tématem Kongresu je „Důstojnost člověka ve stáří, nemoci a umírání.
Jde o aktuální téma, zabývající se jedním z hlavních problémů etiky lékařského povolání.
Byly nabídnuty čestné vstupenky na slavnostní zahájení veletrhu HOSPI-Medica.

Pozvánka na 5. konferenci Centra neuropsychiatrických studií ve dnech 22.- 24.09.2005 v Lesním hotelu Poršlák, Nový Vojířov 90, Nová Bystřice.

Projednána žádost firmy Bio Vendor-Laboratorní medicína o povolení účasti na vybraných seminářích pořádaných ČLS JEP v LD. Po diskusi bylo rozhodnuto, že firmě odpovíme, že předsednictvo ČLS JEP nemá námitek proti této aktivitě, je však nezbytné si účast na jednotlivých.

Byl projednán zápis z Dozorčí rady Purkyňovy lékařské společnosti s.r.o.

 1. Konstatováno: hospodaření Purkyňovy lékařské společnosti s.r.o. bylo shledáno v pořádku, bez připomínek
 2. DR doporučuje, aby byla vytvořena smlouva a pravidla o účtování mezi ekonomickým odd. ČLS JEP a PLS s.r.o.
 3. DR navrhuje, aby byly vytvořeny stanovy s.r.o., v nichž bude upřesněna funkce DR.

Byly projednány výsledky hospodaření ČLS JEP k 30.06.2005.
Z podkladů je patrné, že hospodaření je velmi dobré. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 klesly náklady cca o 1,2 mil. korun a výnosy se zvýšily o cca 5,7 mil. korun, tzn. výsledek před zdaněním je vyšší o cca 6,7 mil. korun.
Na tomto výsledku mají největší podíl organizační složky – cca 5,2 mil. korun; zbytek (cca 1,5 mil. korun) je výsledkem činnosti sekretariátu ČLS JEP.

Dohodovací řízení:
Velmi obšírně byla diskutována Novela Seznamu zdravotních výkonů, která má nejednotnou redakci, rozpor se zákonem 95/2004 Sb. a vyřazuje celou skupinu nelékařských výkonů (př. biochemie, hematologie ap.) z reindexace.
Z diskuse vyplynulo, že pan prof. Blahoš napíše dopis paní ministryni s tím, že indexy lékařů budou tři
– ind. 1 – hodn. 1
– ind. 2 – hodn. 1,8
– ind. 3 – hodn. 3,5
V důvodové zprávě pak sdělit, že indexy byly přiřazeny arbitrárně jako kompromis povýšení indexových výkonů z hlediska nákladovosti daných výkonů v celkovém objemu plateb za všeobecné zdravotní pojištění a nejsou tedy vyjádřením odborné náročnosti práce lékaře v daném výkonu.
Dále sdělit, že všechny výsledky laboratorních vyšetření jsou v podstatě výkony lékařskými a musí být dle toho zařazeny a honorovány.
Pokud se týká nelékařských a sesterských výkonů, toto je záležitostí MZ ČR.

Projednána žádost ředitelky sekretariátu o zkrácení pracovního úvazku z osobních důvodů do 31.12.2005 s tím, že v době její nepřítomnosti ji bude zastupovat pí. Ponocná.

Byla projednána otázka vyzvedávání letenek a jízdenek do zahraničí členům odborných společností ČLS JEP, vyslaných výborem OS.
Pokud členové ČLS JEP mají svoji sekretářku, budou si vyzvedávání letenek a jízdenek zajišťovat sami.

Projednáno: čestná členství a medaile
o čestné členství ČLS JEP žádá OS pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii pro:
- RNDr. PhMr. Ivana Krejčího, CSc.

o udělení čestné medaile žádá OS českých patologů pro:
- prof. MUDr. Rostislava Koďouska, DrSc.

Společnost pro radiologii a krizové plánování pro:
- prof. MUDr. Milana Dostála, CSc.
- prof. Leonarda Longa, MD.,PhD. Itálie

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky pro:
- MUDr. Jaroslava Formánka, CSc.

Dodatečně žádá prof. Blahoš o čestnou medaili pro Plk. Roberta Payena, voj. atašé Francouzského velvyslanectví v Praze – ukončení funkčního období.
Dále prof. Blahoš dodatečně žádá o medaili pro prof. MUDr. Vladimíra Vonku, DrSc. k 75. narozeninám.
Zobrazit vše