Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP dne 19. února 2014

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP dne 19. února 2014

 1. V Lékařském domě proběhlo před jednáním předsednictva setkání s Radou České lékařské akademie. Prof. Rokyta požádal o spolupráci ČLS JEP v otázkách finančních podpory od MZČR a o spolupráci při pořádání vzdělávacích akcí ČLA tak, aby mohly být pořádány za stejných podmínek, které platí pro organizační složky ČLS JEP na základě dohody s ČLK.
  Prof. Cvachovec se na závěr jednání dotázal na nastalou situaci s udělováním bodů RIV po aktualizaci pozitivního Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platného pro rok 2014. Letošní aktualizace totiž znamenala vyřazení některých dosavadních titulů, vč. titulů ČLS JEP na základě návrhu prof. Málka, aby se do Seznamu již dále nezahrnovala ta periodika, která excerpuje databáze SCOPUS. K této problematice vystoupil prof. Höschl s vysvětlením, proč ke změnám došlo. Hovořil o třech pilířích bodového hodnocení. Potvrdil, že lékařské vědy netěží body z publikování v časopisech, které jsou pouze v seznamu neimpaktovaných (hodnoceny jsou pouze společenské, humanitní a umělecké vědy).
 2. O schválení rozpočtu na rok 2014 požádal přítomné členy předsednictva prof. Švihovec, který ve své prezentaci podrobněji informoval o rozpočtech jednotlivých středisek sekretariátu a organizačních složek ČLS JEP a srovnával rozpočet na letošní rok s předchozími dvěma lety.
  Rozpočet na rok 2014 byl všemi přítomnými členy předsednictva schválen.
 3. PhDr. Jana Krejčíková, předsedkyně Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví, požádala o zrušení této společnosti, Jako hlavní důvod uvedla ztrátu zájmu členů o činnost a členství z důvodu odchodu do důchodu nebo změny pracoviště mimo oblast vzdělávání. K 31. 1. 2014 měla tato společnost 18 členů. Předsednictvo souhlasí se zrušením této společnosti.
 4. Prof. Blahoš požádal přítomné členy předsednictva o příspěvky do Revue (jednak z titulu funkce v předsednictvu a také z titulu vedoucích pracovních skupin při předsednictvu ČLS JEP), které vyjde před konáním volební sjezdu v lednu 2015. Příspěvky, obsahující přehled o činnosti za čtyřleté období, by měly být dodány do konce dubna 2014.
 5. Odsouhlaseno bylo Stanovisko k projektu tzv. elektronické neschopenky, které předložila k připomínkám Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při předsednictvu ČLS JEP. Odsouhlasené stanovisko bude rozesláno na vědomí všem předsedům organizačních složek ČLS JEP.
 6. Prof. Škrha upozornil na připravovanou novelizaci zákona č. 95/2004 Sb. Stanovisko k pracovní verzi bude MZČR vyžadovat do konce září 2014 a v platnost by měl vstoupit v lednu 2015. Obšírná diskuze se týkala počtu kmenů, které jsou smyslem novely a také počtů specializačních a nástavbových oborů. Předsednictvo rozhodlo, že je nutné již nyní připravit obecné stanovisko a ustanovilo pracovní skupinu, které se bude touto problematikou zabývat a průběžně podávat informace o své činnosti. Složení pracovní skupiny - prof. Blahoš, prof. Anděl, prof. Arenberger, prof. Cvachovec, dr. Herber, prof. Palička a prof. Škrha.
 7. Prof. Švihovec informoval o situaci nedostupných léčivých přípravcích a řešení situace s výrobci léčivých látek. Prof. Blahoš přečetl stanovisko z oddělení farmacie MZČR týkající se přípravku Thyreotomu.
 8. Prof. Blahoš informoval o schůzce se zástupci ČIA ze dne 11. 2. 2014, na které byla podepsána Dohoda o spolupráci.

V Praze 19. 2. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše