Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 10.10.2001

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 10.10.2001

Prof. Blahoš oznámil předsednictvu, že 140 doporučených postupů vypracovaných ČLS JEP v roce 2000 bude v průběhu příštího týdne vystaveno na internetové stránce ČLS JEP. Oznámení o vydání doporučených postupů bylo dáno na vědomí široké veřejnosti ve všech časopisech ČLS JEP.

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s obsahem kondolenčního dopisu k událostem ze dne 11.09.2001, který jménem ČLS JEP zaslal Americké lékařské asociaci a Americkému velvyslanectví v Praze.

7. kongres ČLS JEP se bude konat ve čtvrtek dne 11.4.2002 v rámci Pragomediky, která probíhá v týdnu od 9.- 12.4.2001 v Praze. Téma kongresu „Psychiatrický pacient v ordinaci praktického lékaře". Odborným garantem byl jmenován Psychiatrickou společností ČLS JEP prim. MUDr. P. Baudiš. Ten společně se Společností všeobecného lékařství připraví návrh programu kongresu. Předsednictvo doporučuje nejvhodnější témata: deprese, návykové choroby, abnormální chování pacientů v ordinaci praktického lékaře, gerontopsychiatrie, rozpoznávání a vliv drogové intoxikace na diagnostiku dospělých i mladistvých.

Do konkurzního řízení na obsazení vedoucího redaktora ČLČ se přihlásil jako jediný kandidát doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. Doc. Bartůněk se předsednictvu představil a přednesl své představy o práci vedoucího redaktora ČLČ, včetně zodpovězení otázek členů předsednictva. Předsednictvo schválilo jeho jmenování vedoucím redaktorem ČLČ od 1.11.2001 a bude s ním uzavřena dohoda o pracovní činnosti s úvazkem 83 hod. měsíčně.

Vedoucí EO pí. Nováková předložila předsednictvu ke schválení úpravu podrobného rozpočtu na rok 2001 podle skutečnosti čerpání k 30.9.2001.

Prof. Hájek přednesl předsednictvu ČLS JEP připomínky, které zpracoval k návrhu vyhlášek k Zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a které zašle VR MZ ČR.

Prof. Hájek zpracoval článek „Pravda o devitalizacích", se kterým seznámil předsednictvo. Jeho článek není polemika o významu devitalizace, ale je jen objasněním skutečné situace z pohledu současné medicínské vědy a má posloužit k informování lékařů. Bude uveřejněn v časopise PL, RCH a ČLČ.

Na návrh komise předsednictva ČLS JEP pro udělení cen předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně za rok 2001 předsednictvo schválilo udělení 2 cen ve výši 10.000,- Kč za práce:

  • „Atlas nádorů prsu" autorů: J. Abrahámová, C. Povýšil, J. Horák a kol; Grada 2000
  • „Kritická onemocnění průdušnice a jejich léčení" autorů: M. Hájek, J. Drábková, S. Harušťiak, M. Marel, J. Vomela; Grada 2000

a 1 cenu ve výši 8.000,- Kč za práci:

  • „Role of Nitric Oxide in the Pathogenesis of Chronic Pulmonary Hypertension" autorů: V. Hampl a J. Herget; Physiological Reviews 2000.

Pí. Smrkovská oznámí rozhodnutí předsednictva navrhujícím společnostem a zajistí vyplacení cen autorům do 30.10.2001.

Doc. Petráková, WHO Liaison Officer v ČR, oznamuje změnu sídla kanceláře do „UN House", nám. Kinských 6, 150 00 Praha 5, tel.: (02) 5719 9880, e-mail: wholocz@who.cz od 01.10.2001.

Na návrh prof. Blahoše uděluje předsednictvo medaili ČLS JEP prof. MUDr. Janu Petráškovi, DrSc. - odstupujícímu vedoucímu redaktorovi ČLČ.
Na návrh Chirurgické společnosti uděluje předsednictvo medaili ČLS JEP prof. MUDr. Františku Řehákovi, DrSc. k 75. narozeninám.
Na návrh Radiologické společnosti uděluje předsednictvo medaili ČLS JEP prof. MUDr. Karlu Bendovi, DrSc. k 65. narozeninám a prof. MUDr. Jaromíru Kolářovi, DrSc. k 75. narozeninám.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše