Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 11.10.2000

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 11.10.2000

ČLS JEP se stala jedním ze čtyř zakládajících členů Sdružení pro zdravotnickou telematiku, v němž ji bude zastupovat prof. Švihovec.

ČLS JEP má 2 stálé zástupce v Radě pro standardizaci MZ ČR.

Na 2. řádném jednacím dnu DŘ k SZV 10.10.2000 byly přijaty změny pro 6 odborností pro úpravy SZV, 2 odbornosti (pneumologie a revmatologie) podmínečně.

Při hodnocení zpracovaných doporučených diagnostických a léčebných postupů bude dodržována anonymita autorů i oponentů (oponenti budou hodnotit zpracovaný postup bez znalosti jeho autora; autoři nebudou znát oponenty jimi zpracovaných postupů).

Prof. Švihovec bude zastupovat ČLS JEP v pracovní skupině pro cenotvorbu léčiv, zřizované jako poradní orgán při MZ ČR.

Evidenci členů, která je od 1.9.2000 součástí sekretariátu ČLS JEP, zpracovávají 2 pracovnice. Na www stránkách dosud není členská přihláška; je nutno projednat, jak bude dále elektronicky zpracovávána (s přihlédnutím k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., zákona o elektronickém podpisu a ke skutečnosti, že k 11.10. měli z celkového počtu 98 OS ČLS JEP e-mailové adresy předsedové 33 OS a žádný předseda spolku lékařů - SL).

Předsednictvo ČLS JEP stanovilo členské příspěvky na r. 2001 ve výši Kč 150,-za 1 člena bez ohledu na počet členství.

OS a SL ČLS JEP byly písemně vyzvány, aby sdělily do 15.11.2000 výši členských příspěvků na příští rok.

Presidentem kongresu MEFA, koncipovaném jako pracovní dny ČLS JEP, na téma „Pokroky v lékařství a farmacii“, je prof. Blahoš, předseda ČLS JEP. Kongres se uskuteční v době konání výstavy MEFA v Brně, ve dnech 7.- 10.11.2000. Odbornými garanty programu (15 symposií) jsou prof. Vomela a Dr. Svačina z Brna.

Předsednictvo schválilo udělení čestných členství ČLS JEP na návrh:

  • OS endokrinologické – prof. MUDr. RNDr. Luboslavovi Stárkovi, DrSc.
  • OS radiobiologické – prof. MUDr. Milanovi Dostálovi, CSc., prof. MUDr. Milanovi Pospíšilovi, DrSc. a prof. MUDr. Ivanovi Vodičkovi, CSc.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše