Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 13.12.2000

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 13.12.2000

Předsednictvo bylo informováno o:

  • Statutu a Jednacím řádu komise MZ ČR pro kategorizaci léčiv, která je odborným poradním orgánem MZ ČR k odbornému posouzení léčiv pro účely jejich zařazení mezi léčiva hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, stanovení výše a podmínek úhrady. Komise má 17 členů; funkční období člena komise je 4 roky
  • semináři s mezinárodní účastí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma Zdravotní pojištění ČR a léky v Evropě. Byly prezentovány poznatky z Maďarska, Nizozemí a Švédska. Zástupci ČR poukázali např. na absenci mezinárodního porovnávání cen léků u nás a na to, že MF převážně jen registruje nabídkové ceny výrobků. Chybí i přesnější systém sledování doplatků pacientů
  • zasedání koordinační rady Sdružení pro zdravotní telematiku. Byly projednány otázky přijetí nových členů Sdružení i plánu činnosti na r. 2001
  • jednáních VR MZ ČR zejména v souvislosti s nominacemi a jmenováním odborníků poradních sborů krajských hejtmanů
  • jednání DŘ k SZV, týkajícím se plánovaných úprav SZV v souvislosti s realizací státních dotací k podpoře vybavování ZZ modernější technikou, pracující s ionizačním zářením, realizace tzv. Atomového zákona.

Předsednictvo obdrželo společné prohlášení odborných společností ČLS JEP - radiologické, radiační onkologie, biologie a fyziky, nukleární medicíny, radiologických laborantů a asistentů i Sdružení nestátních ambulantních radiodiagnostiků, upozorňující na redukci (téměř na 1/10) finanční částky, potřebné k obnově zastaralých a atomovému zákonu nevyhovujících lékařských přístrojů, pracujících s ionizačním zářením, používaných v radioterapii a nukleární medicíně.

V prohlášení je oceňován realistický přístup MZ a odsuzován přístupu některých poslanců při projednávání státního rozpočtu ČR na r. 2001 a je uváděn negativní dopad tohoto rozhodnutí na pacienty.

Výbor České chirurgické společnosti ČLS JEP poslal předsednictvu prohlášení vedoucích lékařů chirurgických pracovišť, v němž upozorňují, že dodržení novely Zákoníku práce, týkající se limitu přesčasových hodin a pracovní pohotovosti, nelze ve stávajícím zdravotnickém systému splnit a povede k omezení objemu i kvality chirurgické péče a v některých případech i k ohrožení nemocných.

Předsednictvo projednalo a schválilo návrh názvů jednotlivých odborných společností ČLS JEP, v němž vycházelo především z názvů, uváděných v historických podkladech, publikovaných ve Storočence ČLS JEP. Schválený aktualizovaný přehled odborných společností (dle stavu k 15.12.2000) je uveden na www stránce ČLS JEP.

Předsednictvo ČLS JEP projednalo návrh komise, hodnotící publikované práce členů odborných společností ČLS JEP a ocenilo cenou předsednictva ČLS JEP monografii autorů - členů fyziologické společnosti ČLS JEP - B. Ošťádal, F. Kolář: Cardiae ischemia: From Injury to Protection.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše