Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 14.11.2001

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 14.11.2001

Plánovaná schůzka předsednictva ČLS JEP a představenstva ČLK na 28.11.2001 byla ze strany ČLK odvolána. ČLK zaslala nový návrh na schůzku na 14.12. v 16,00 hod.

Připomínky k „Zásadám pro pořádání kongresů v ČLS JEP od členů předsednictva nedošly. Připomínky prof. Švihovce byly Dr. Vackem, Dr. Pertlem a pí. Smrkovskou zpracovány. Materiál uvedl JUDr. Vacek, který konstatoval řadu přetrvávajících nejasností a nedostatků při zajišťování kongresové činnosti v rámci ČLS JEP. Zdůraznil, že návrh se týká všech forem této činnosti, tzn. přímého organizátorství, spoluorganizátorství, pouhé účasti a to bez rozdílu, zda je akce zajišťována kongresovým oddělením ČLS JEP nebo externí agenturou. Z rozsáhlé diskuse, vedené předsedou revizní komise i dalšími členy předsednictva vyplynulo, že se jedná o zásadní materiál, jehož konečné podobě je třeba věnovat odpovídající pozornost. V průběhu diskuse formulované problémy a otázky zpracují společně předseda revizní komise prof. Švihovec, JUDr. Vacek a PhDr. Pertl a předloží příštímu zasedání předsednictva.

Prof. Homolka předložil ke schválení předsednictvu úhrady mezinárodního kolektivního členství v roce 2001 ze státní dotace. Členové předsednictva obdrželi tabulky s návrhem. Návrh prof. Homolky byl předsednictvem schválen.

Prof. Hájek seznámil předsednictvo s dalším vývojem programu „Devitalizace".

PhDr. Ouředníková, ředitelka odboru kanceláře ministra zdravotnictví ČR, se obrací na předsednictvo z pověření p. ministra se žádostí o pomoc při výběru vhodných pracovišť pro poskytnutí stáží zahraničním odborníkům z WHO. Prof. Blahoš osloví dopisem předsedy odborných klinických společností a děkany lékařských fakult.

Prof. Blahoš informuje předsednictvo o vzniku neformální skupiny „metabolického kolegia", reprezentovaného zástupci společností diabetologické, endokrinologické, osteologické a nutricionistické.

Doc. Tomáš Trč, CSc., přednosta ortopedické kliniky FN v Motole, žádá předsednictvo o schválení nově koncipované společnosti pro artroskopii a sportovní traumatologii v rámci ČLS JEP. Doc. Trč bude pozván k osobnímu jednání.

Diabetologická společnost žádá předsednictvo o udělení čestného členství ČLS JEP p. prof. MUDr. Jaroslavu Rybkovi, DrSc. k výročí 70. narozenin. Čestné členství předá na slavnostní schůzi dne 21.11.2001 ve Zlíně prof. Blahoš.

Společnost lékařské mikrobiologie ČLS JEP žádá o udělení čestné medaile ČLS JEP pro doc. MUDr. Annu Součkovou, CSc. a prof. MUDr. Bohuslava Korycha, CSc., Společnost pneumologická a ftizeologická ČLS JEP žádá o udělení čestné medaile ČLS JEP pro MUDr. Jiřího Kozáka, CSc., MUDr. Miloše Chmelíka, MUDr. Jiřího Trefného, CSc., MUDr. Vladimíra Tvarůžka a MUDr. Pavlu Nykodýmovou.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše