Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 15.12.2004

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 15.12.2004

Purkyňova lékařská společnost, s.r.o.
Ředitelka sekretariátu seznámila členy předsednictva s dalším postupem:

 1. Od 01.12.2004: Purkyňova lékařská společnost je zapsána v obchodním rejstříku – IČO 27195929
 2. 14.12.2004 byl zřízen účet této společnosti u Raiffeissen Bank
 3. Reorganizace sekretariátu: bude vyhlášena v měsíci lednu 2005 a budou s ní seznámeni jednotliví pracovníci
 4. Ředitelka sekretariátu si od 01.02.2005 sníží úvazek na 0,8; zbytek bude zaměstnána jako jednatelka vzniklé s.r.o.
 5. Souběžně budou vypracovány ekonomické a právní náležitosti s.r.o.

Předsednictvo s uvedeným návrhem souhlasí.

Postgraduální vzdělávání
Prof. Blahoš uvedl, že se jedná o velmi závažný materiál, který zpracoval prof. Anděl. Připomínky k němu zaslal pouze doc. Cvachovec. Proto vyzval předseda prof. Blahoš členy předsednictva k písemným připomínkám k předloženému materiálu o vzdělávání, které mají členové předsednictva zaslat na sekretariát ČLS JEP nejpozději do 10.01.2005 tak, aby projednání a schválení tohoto materiálu mohlo proběhnout na 1. schůzi předsednictva v r. 2005, a to 12.01.2005.

Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Byla vyhodnocena korespondence členů Stomatologické společnosti ohledně jejího zachování nebo zániku. Celkem sekretariát ČLS JEP odeslal 739 dopisů, vrátilo se 354 odpovědí. 113 členů se vyslovilo pro zachování, 242 členové žádají zrušení.
  Protože však bylo zjištěno, že 210 členů, kteří na dopis prof. Homolky, nereagovalo, řádně však platí členské příspěvky (nebo jsou osvobozeni), tudíž jsou členy ČLS JEP, bylo rozhodnuto, že RK ČLS JEP svolá shromáždění členů Stomatologické společnosti za účelem volby nového výboru a revizní komise. Členská evidence musí vyřadit členy, kteří již neplatí déle než 2 roky, ostatní budou pozváni na shromáždění členů.
  Předsednictvo souhlasí.
 2. Korespondenční volby do Urologické společnosti proběhnou dvoukolově, 1. kolo 01.05.2005, 2. kolo 15.09.2005.
 3. V září 2004 proběhly volby do výboru České neonatologické společnosti, bylo rozesláno 286 volebních lístků, platných volebních lístků obdržela volební komise 98 (34% odeslaných). Byl zvolen 12 členný výbor, chybí zápis o volbě revizní komise. Na tuto skutečnost nutno Českou neonatologickou společnost upozornit. Zajistí sekretariát ČLS JEP.
 4. Společnost klinické cytologie provedla platné volby na plenární schůzi dne 04.10.2002. Zvolen 14 členný výbor, předsedkyně MUDr. Beková, rovněž chybí zápis o volbě revizní komise. MUDr. Bekovou vědecký sekretář o tomto nedostatku informoval.
 5. Dle dopisu doc. MUDr. Evy Pařízkové, proběhly v květnu 2003 i volby výboru OS dětské neurologie, předsedou byl zvolen prim. MUDr. Jan Hadač, vědeckým sekretářem prim. MUDr. Marie Kunčíková. Prim. Hadač přislíbil zaslat zprávy o činnosti této OS. Zda byla zvolena revizní komise z dopisu nevyplývá. Nutno vyjasnit.
 6. MUDr. Eva Drábková ze Spolku lékařů Benešov oznamuje, že tento spolek přestal odchodem MUDr. J. Říhy do důchodu fungovat. Vrací podklady pro rozpočet spolku na rok 2005.
 7. Česká hematologická společnost vypracuje v roce 2005 doporučené postupy pro léčbu lymfomů, anémií, leukémií, krvácivých stavů, antifosfolipidového syndromu a vrozených krvácivých stavů. Postupy budou publikovány v časopise Transfúze a hematologie dnes a na webových stránkách ČHS ČLS JEP.
 8. Česká angiologická společnost ČLS JEP uspořádá v hotelu Olympik ve dnech 24.- 26.02.2005 XXX. angiologické dny s mezinárodní účastí. K účasti je možno se přihlásit u MUDr. Karla Roztočila, CSc. Účastnický poplatek je 850,- - 1650,- Kč.
 9. Česká pediatrická společnost organizuje dne 24.04.2005 konferenci Dětská pneumologie. K účasti je možno se přihlásit u doc. MUDr. Petra Pohunka, CSc.

Různé

 1. Prof. Blahoš: téma na kongresy ČLS JEP
  1. Pragomedica – téma: neurologie, neuroinfekce
   19.- 22.04.2005
   Sekretariát se dohodne s předsedou neurologické společnosti o náplni kongresu ČLS JEP na Pragomedice
  2. MEFA: připraví dr. Herber – jedno z témat: obezita
 2. Prof. Blahoš: informoval o zahájení vydávání 14ti deníku Medical Tribune
 3. Prof. Hájek: informoval o pořádání XXIV. evropského kongresu International College of Surgeons na podzim 2005 v Praze s počtem účastníků cca 500.
  Předsednictvo nemá námitek, pokud se potvrdí souhlasné stanovisko Chirurgické společnosti.
  Prof. Švihovec: informoval o zrušení kategorizační komise MZ ČR a hledání dalších principů rozhodování.
 4. Upozornění na webové stránky MZ ČR: vypsány granty s tématem "Zdraví obyvatel" s termínem odevzdání do 10.01.2005
 5. Informace z porady vedoucích redaktorů 09.12.2004
 6. Novinky ze sbírek zákonů:
  Vyhl. 613/04 Sb. O úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.
  Účinnost od 01.01.2005.
  Vyhl. 613/04 Sb. O základních sazbách stravného v cizí měně pro r. 2005
  Účinnost dnem 01.01.2005.
 7. Termíny zasedání předsednictva v I. pol. 2005:
  12.01., 23.02., 23.03., 20.04., 18.05. a 22.06.2005. Zasedání bude probíhat opět v zasedací místnosti LD v I. patře, s výjimkou 22.06.2005, které bude v Zámku Libochovice při příležitosti 47. Purkyňova dne. Zároveň bude v prezidiálních časopisech zpráva o udělení ceny s termínem předložení návrhů do 31.023.2005. Toto zajistí NTS.Zobrazit vše