Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 16.09.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 16.09.2003

Časopisy ČLS JEP
Dr. Malinová rekapitulovala rozhodnutí předsednictva z 25.6.03 (dopis OS, že u ztrátových časopisů musí dokrýt náklady do 80 % rentability, deadline 10.9.03). Dopisy 11 společnostem začaly odcházet 2. 7. 03. Některé OS neodpověděly.
Je nutno splnit rozhodnutí předsednictva ČLS JE ze dne 25.06.2003
Konkrétní obrys získává projekt vlastního bulletinu ČLS JEP, který by dostávali všichni členové ČLS JEP. Předsednictvo navrhuje dvouměsíčník, zpočátku 20 tiskových stran. Je nutno ustanovit vedoucího redaktora a zástupce. Pokud členové předsednictva mají typ, mají nahlásit. Kompletní návrh včetně finanční rozvahy obdrží členové předsednictva týden před další schůzí.

Předsednictvo schválilo předložené materiály vedoucí ekonomického odd:

  • zprávu o plnění rozpočtu k 30.06.2003
  • zprávu o rozhodnutí MZ o výši poskytnuté státní dotace na r. 2003 na 4 projekty v celkové výši 3.750 tis. Kč a rozhodnutí MŠ na r. 2003 na grant z projektu INGO ve výši 150 tis. Kč.
  • žádost na MZ o poskytnutí státní dotace na r. 2004 pro 2 projekty (odborné lékařské časopisy, úhrada kolektivního mezinárodního členství) v celkové výši 4.801 tis. Kč.

Prof. Blahoš informoval předsednictvo o zasedání Výboru ZDRAVÍ 21, které se uskutečnilo dne 27.08.2003 na MZ. Program ZDRAVÍ 21 je základem evropské zdravotní politiky. Hlavním bodem programu byla informace o plnění závěrů přijatých na 1. zasedání výboru ZDRAVÍ 21 a o plnění úkolu „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století.“ Předsedou Výboru ZDRAVÍ 21 byl jmenován MUDr. M. Vít.

Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP v r. 2003 zahájila vzdělávací cyklus zaměřený na implementaci dosavadních Doporučených postupů pro praktické lékaře (DP) vypracované ČLS JEP za podpory IGA MZ ČR v r. 2000 – 2001. Již z prvních ohlasů bylo zřejmé, že jejich efektivní implementace je problematická pro omezenou dostupnost a ne všechny DP je možné považovat za plně vyhovující, některé již zastarávají a některé důležité z hlediska praktických lékařů chybí.
Vzhledem k těmto skutečnostem SVL ČLS JEP požádala v letošním roce o grant MZ ČR, který by podrobně zmapoval názory praktických lékařů na současné DP, zjistil možnosti a stav jejich implementace do praxe a dal validní podklady pro jejich budoucí přepracování. V rámci této aktivity bude též všem praktickým lékařům v ČR zdarma rozeslán soubor DP v elektronické podobě na CD (září – říjen 2003).
SVL ČLS JEP ze zkušeností získaných během 1. pololetí 2003 na vzdělávacích cyklech zaměřených na implementaci DP navrhuje přistoupit k jejich aktualizaci, úpravám, nebo přepracování již v r. 2004. Jedinou vhodnou institucí, která zaručí odbornost, objektivitu a využití know-how v této oblasti je ČLS JEP. SVL je připravena se plně podílet na uvedených aktivitách včetně koordinace projektu.
Vydání aktualizovaných a nově doplněných DP významně přispěje ke zvýšení kvality LPP v primární péči a podpoří účelnou komunikaci a spolupráci praktických lékařů se specialisty, nemocnicemi a dalšími organizacemi zúčastněnými ve zdravotní a sociální péči o pacienta a ke zvýšení ekonomické efektivnosti celého léčebného procesu.

Předsednictvo ČLS JEP zaslalo připomínky k návrhu příkazu ministryně zdravotnictví o Kategorizační komisi: Složení KK změnit tak, aby zajistilo vyvážené projednávání a vytváření závěrů, které by odrážely zájmy státní lékové politiky, ekonomické možnosti zdravotních pojišťoven a odbornou analýzu terapeutické účinnosti. Navrhuje proto KK ve složení: zástupce státu, plátců, odborných společností, profesních organizací po 3 členech a zástupci pacientských organizací 1 člen, celkem 13 hlasujících členů. Zástupce SÚKL 1 bez hlasovacího práva. Složení předsednictva KK by mělo odrážet zastoupení hlavních stran zúčastněných na kategorizaci, celkem 4 členové.
Pro možnost objektivního hodnocení jednotlivých přípravků považuje ČLS JEP jednání v pracovních skupinách, které by předcházelo vlastnímu závěreč- nému jednání pléna KK. Při jednání pracovních skupin si každá ze zúčastněných stran může přizvat k jednání omezený počet expertů. Pracovní skupiny by nepřijímaly žádná doporučení, ale za přítomnosti expertů by se ověřila data, případně jejich doplnění a připomínky k projednávaným přípravkům. V minulosti se tento proces velice osvědčil.

Předsednictvo nemá námitek a podporuje požadavek internistické společnosti a Sdružení ambulantních internistů ČR na prodloužení časů cíleného vyšetření 11022 o 10 minut a návrh na prodloužení vyšetření kontrolního 1023 o 5 minut.

Předsednictvo ČLS JEP na návrh společnosti klinické biochemie udělilo cenu předsednictva ČLS JEP za r. 2003 publikaci p. prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. a kol. „Laboratorní diagnostika“, Galén, 2002 a ocenilo ji částkou 20.000,- Kč.

Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP společně s 1. LF UK a ČLK pořádá 7. listopadu 2003 od 9,00 do 17,00 hod. ve velkém sále LD 4. konferenci Tabák a zdraví. Konferenci zahájí předseda ČLS JEP.

Předsednictvo ČLS JEP udělilo Čestnou medaili ČLS JEP na návrh:
pneumologické společnosti
- MUDr. Jindřichu Prokopovi
- MUDr. Janu Schütznerovi
- prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, CSc.

společnosti plastické chirurgie
- prof. MUDr. Miroslavu Fárovi, DrSc.

hematologické společnosti
- prof. MUDr. Radimu Brdičkovi
- MUDr. Vladimíru Chudomelovi

společnosti patologů
- prof. MUDr. Františku Fakanovi, DrSc.
- prof. MUDr. Borisovi Habancovi, DrSc.

společnosti pro transfúzní lékařství
- univ. prof. Volkeru Kretschmerovi, MD, PhD. – Německo
- dále prof. MUDr. Radaně Königové, CSc., dlouholeté předsedkyni České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP

Předsednictvo udělilo čestného členství ČLS JEP, na návrh:
flebologické společnosti
- MUDr. Jaromíru Seyčkovi

pneumologické společnosti
– MUDr. Zdeňku Hlobilovi

společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví
– PhDr. Pavlu Bastlovi

společnosti pracovního lékařství
– prof. MUDr. Zdeňku Jirákovi, DrSc.Zobrazit vše