Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 16.1.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 16.1.2002

Prof. Blahoš podal předsednictvu podrobné informace o schůzce s ČLK, která se uskutečnila 14.12.2001. Zároveň členové předsednictva obdrželi zápis ze setkání.

Prof. Blahoš informoval předsednictvo o jednání s Dr. Alanem Rowem, zástupcem EFMA (European Forum of Medical Ass.) - WHO, týkající aktivní účasti zástupce ČLS JEP na plenární schůzi EFMA - WHO ve Vídni t.r.

Prof. Švihovec přednesl předsednictvu zprávu o základních betalaktamových antibioticích, která byla zpracována Subkomisí pro antibiotickou politiku Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP. V písemné formě byla předána členům předsednictva, zároveň bude publikována v časopise PL.

Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., přednosta ortopedické kliniky FN v Motole, zdůvodnil svou žádost předsednictvu o zřízení Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie ČLS JEP. Předsednictvo s návrhem souhlasilo.

Na návrh odborných společností předsednictvo udělilo čestné medaile ČLS JEP:

  • předsednictvo ČLS JEP pro prof. MUDr. Jarmilu Siegelovou, DrSc.
  • gerontol. a geriatr. spol. pro doc. MUDr. Jiřího Neuwirtha, CSc.
  • pneumol. a ftizeol. spol. pro doc. MUDr. Luďka Trnku, DrSc.
  • neurologická společnost pro doc. MUDr. Edgara Lukáše, DrSc.

Na návrh neurologické společnosti ČLS JEP předsednictvo schválilo udělení čestného členství ČLS JEP prof. MUDr. Rudolfu Petrovi, DrSc. při příležitosti jeho 90. narozenin.

Oznámení o podání návrhů předsednictvu ČLS JEP pro udělení Purkyňovy ceny za rok 2002 je zveřejněno na webových stránkách ČLS JEP a v odborných časopisech ČLS JEP. Termín podání návrhů je do 31.3.2002.Zobrazit vše