Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 16.4.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 16.4.2003

Předsedovi 2. pracovní skupiny DŘ k SZV dr. Pokornému byl dne 20.03.2003 zaslán opakovaný požadavek na úpravu ohodnocení ceny práce lékařů, JVŠ a SZP do kalkulačního vzorce zdravotních výkonů.

31.03.2003 proběhlo jednání mezi zástupci ČLS JEP a MZ ČR ohledně poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2003 pro ztrátové časopisy ČLS JEP. Dr. Malinová seznámila předsednictvo s výsledky schůzky:

  1. Účast zástupce ČLS JEP při rozhodování o výši dotace není možná.
  2. Lhůtu oznámení výše přidělené dotace se MZ ČR bude snažit co nejvíce zkrátit, neboť dosavadní termín (konec léta) je pro ČLS JEP příliš pozdní a znemožňuje úpravou produkce reagovat na krácení dotace.
  3. MZ ČR bere v úvahu kvalitativně nový požadavek ČLS JEP na podporu anglické elektronické verze ČLČ.
  4. ČLS JEP musí počítat s krácením dotace pro rok 2003; o celkovou částku 7 mil. Kč žádá 50 občanských sdružení vč. ČLS JEP. MZ ČR vidí jako žádoucí zeštíhlení ztrátové produkce časopisů ČLS JEP.
  5. Jednání s ministryní zdravotnictví dr. Součkovou a prof. Blahoše proběhlo 20.03.2003. Pí. ministryně žádá ČLS JEP o spolupráci a podporu při jednáních o návrzích zákonů a vyhlášek, ČLS JEP žádá čas na prostudování, termíny z MZ ČR jsou velmi krátké.
  6. Mezi členy předsednictva proběhla bohatá diskuse.

Prof. Švihovec informoval o činnosti Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP. Bylo ukončeno jednání o přípravě nové vyhlášky o úhradě léčiv v rámci Kategorizační komise MZ. Plenární zasedání KK uzavřelo jednání dne 7.dubna 2003.
Odborné společnosti se zúčastnily všech jednání pracovních skupin i pléna. Náměty a připomínky jednotlivých OS byly vzaty do úvahy mimo požadavku provést revizi indikačních omezení typu "P" vzhledem k nutnosti je aktualizovat pro současné podmínky. Jedině tento požadavek byl odmítnut a připomínky OS nebyly projednány a postup byl zdůvodněn nedostatkem času. V závěrech dominovala úsporná opatření a snižování úhrad. V současné době probíhá příprava textu návrhu vyhlášky MZ. Návrh bude předložen k normálnímu připomínkovému řízení a OS budou vyzvány k uplatnění svých připomínek prostřednictvím ČLS JEP v rámci tohoto řízení. Očekává se, že MZ provede další změny ve výši úhrad oproti doporučení Kategorizační komise.
V té souvislosti pí. prof. Boguszaková informovala členy předsednictva o jednání, které měla s pí. doc. Emmerovou, která jí slíbila, že ČLS JEP bude v předstihu dostávat pozvánky na schůze Parlamentu, kde se bude probírat legislativa týkající se zdravotnictví, vzdělávání a výzkumu.

Prof. Blahoš informoval o konferenci "Zdravotnictví po vstupu do EU", která se konala v Srní ve dnech 11.-13.04.2003 a kde měl přednášku. Probíraly se otázky licencí, akreditací, úhrad zdravotního pojištění.

Předsednictvo schválilo hospodaření ČLS JEP za rok 2002 včetně rozdělení hospodářského výsledku.

Doc. Cvachovec a doc. Havlíček podle předložených podkladů o činnosti kongresového oddělení za r. 1999 - 2002 dospěli k názoru, že činnost upadá co do akcí i jejich hospodářského výsledku a další jeho činnost není oprávněná. Doporučují předsednictvu, aby činnost kongresového oddělení byla ukončena a organizační složky ČLS JEP aby si (jako je tomu již nyní) vybíraly vhodného organizátora z široké nabídky na trhu.Obecný přístup ČLS JEP by měl být, že podmínkou výběru a uzavření smlouvy musí být alespoň vyrovnaný hospodářský výsledek. Navrhují zároveň, aby pořádající agentura platila poplatek za použití loga, či za zadání kongresu, který by se odvíjel od obratu celé akce, v procentech, které by určila ČLS JEP.
K výše uvedené problematice proběhla bohatá diskuse.
Předsednictvo jednomyslně rozhodlo ukončit činnost kongresového oddělení ČLS JEP k 30.11.2003. K podmínkám uzavírání smluv s organizátory akcí agenturami se vrátí po projednání s právníkem ČLS JEP dr. Vackem.

Předseda Společnosti všeobecného lékařství doc. Býma žádá předsednictvo o možnost seznámit praktické lékaře na 122 vzdělávacích akcích, které jejich společnost v r. 2003 pořádá, s doporučenými postupy, které ČLS JEP vypracovala v r. 2000-2001. Překopírovat je na CD a bezplatně rozdat všem praktickým lékařům.
Předsednictvo souhlasí, ale musí být označeny, že byly vypracovány s podporou IGA MZ ČR.

Předsednictvo rozhodlo udělit Purkyňovu cenu v roce 2003 panu prof. MUDr. Jaroslavu Procházkovi, DrSc.Zobrazit vše