Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 17.3.2004

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 17.3.2004

Prof. Palička informoval o jednání s JUDr. Vackem, týkající se vzniku Akreditačního orgánu. Bude založen uvnitř ČLS JEP.
Další podrobnosti budou projednány na příští schůzi předsednictva.

Doc. Havlíček: upozornění na neúnosnou situaci ve vykonávání práce přesčas a lékařských pohotovostních služeb.
Předsednictvo souhlasí s dopisem, který doc. Havlíček zpracoval. Předseda ČLS JEP zpracuje průvodní dopis, kde upozorní na to, že situace je stejná i v jiných medicínských oborech.
Tento dopis bude zaslán:
- ministru práce a sociálních věcí
- ministryni zdravotnictví
- předsedovi zdravotně sociálního výboru Parlamentu
- předsedovi zdravotně sociálního výboru Senátu
- kopie hejtmanům krajských úřadů.
Zároveň bylo rozhodnuto, že text obou dopisů bude uveřejněn v druhém čísle Revue.

Doc. Marešová: informovala předsednictvo o schůzce s výborem Společnosti českých patologů ČLS JEP, vedenou vědeckým sekretářem prof. Mandysem. Schůze se zúčastnili: prof. Blahoš, prof. Homolka, doc. Marešová, Ing. Vičarová za ČLS JEP a prof. Mandys, prof. Michal a prim. Čuřík za SČP.
Po bohaté diskusi bylo rozhodnuto, že výbor společnosti rozhodne, a pokud budou volby korespondenční, budou volební lístky řádným členům odeslány ze sekretariátu ČLS JEP a tamtéž se budou odesílat.
Otvírání obálek se zúčastní člen RK ČLS JEP
Předseda ČLS JEP poděkoval účastníkům této schůzky za dobrou přípravu.

Zprávy vědeckého sekretáře:
Doporučuje každého nově přijatého člena ČLS JEP informovat dopisem vědeckého sekretáře ve formě grafického listu o tom, že byl k určitému dni přijat za člena ČLS JEP a zároveň mu zaslat členský průkaz. Členské průkazy se členům ČLS JEP odesílaly do roku 1993 a domnívá se, že by bylo žádoucí jejich odesílání obnovit. Vhodnou formu navrhne do příštího předsednictva.

Pracovní skupina dětské nefrologie při České pediatrické společnosti žádá o udělení čestné medaile ČLS JEP pro: prof. Dr. med. Otto Mehls, Heidelberg, SRN

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky žádá o udělení čestné medaile pro: doc. Ing. Vladimíra Ecka, CSc.

Česká pneumologická společnost žádá o udělení čestné medaile pro: prof. MUDr. Bohuslava Krále, CSc.

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP: cenu za nejlepší publikaci SLG ČLS JEP za rok 2002 – chce ocenit odměnou 10 tis. Kč.
S ohledem na platnou směrnici se ceny mohou udělovat výhradně za původní práci uveřejněnou v uplynulém kalendářním roce, tj. v r. 2003.
Předsednictvo rozhodlo cenu nevyplatit, výboru odpoví pí. Hrubá.

Počínaje dnem 15.03.2004 jsou www stránky ČLS JEP zařazeny v Katalogu firem Seznam.cz. Díky tomuto zařazení budou naše www stránky snáze vyhledatelné i podle klíčových slov (zdravotnictví, zdravotnická literatura, vzdělávání ap. Mezi nalezenými subjekty bude ČLS JEP umístěna na výhodnější pozici.

Nové zákony pro zdravotnictví Ve Sbírce zákonů (částka 30 z 03.03.2004) vyšly dva nové zákony pro oblast zdravotnictví:

  1. Zákon 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uzavírání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
    Účinnost: 30. dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
  2. Zákon 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a k výkonu činnosti související s poskytováním zdravotní péče.
    Účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následující po dni jeho vyhláše- ní, s výjimkou ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.

Projednáno rozdělení zisku r. 2003 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Pro informaci:

  r. 2002 r. 2003
hospodářský výsledek 2,870.310,- Kč 6,861.169,- Kč
z toho daně 3,760.289,- Kč 2,709.756,- Kč
Výsledek (čistý zisk) - 561.680,- Kč + 4,497.711,- Kč
toho: - ústředí   + 394.957,- Kč
z toho do účelového fondu   + 224.937,- Kč
do sociálního fondu   + 170.020,- Kč
- organizační složky   + 4,102.753,- Kč

Toto rozdělení zisku a hospodářského výsledku bylo předem projednáno s pokladníkem předsednictva prof. Švihovcem, který s tímto souhlasí.
Po diskusi vyslovilo předsednictvo souhlas s rozdělením zisku za r. 2003.

Ing. Vičarová informovala předsednictvo o stavu členské základny.
K dnešnímu dni uhradilo členský příspěvek 20.638 členů, tj. 60%. Horší však je situace v odborných společnostech, kde jsou i členové, kteří neplatí dva a více let. V současné době se jedná o 2.284 členů, tj. cca 7%.
Předsednictvo schválilo, že budou osloveny jednotlivé výbory odborných společností a spolků lékařů s prosbou o spolupráci s cílem aktualizovat stav členské základny.
Dále předsednictvo doporučuje, aby členové ČLS JEP, kteří neplatí příspěvky 2 a více let, byli z ČLS JEP vyloučeni (§ 16 Stanov ČLS JEP); ostatním členům, kteří nezaplatili 2 a 1 rok budou poslány upomínky.

Ing. Vičarová informovala o jednání s vědeckým sekretářem doc. Keilem a členem výboru gastroenterologické společnosti prof. Burešem. Chtějí uzavřít jednání o vystoupení z ČLS JEP.
Diskuse byla vyvolána již v roce 2002, kdy bylo uspořádáno referendum a do současné doby nedořešena.
Zástupci výboru následně jednali s JUDr. Vackem. Zatím nemáme informace o výsledku jednání.

Prof. Blahoš požádal o souhlas s udělením čestné medaile ČLS JEP dr. Lee Jong-Wookovi, generálnímu řediteli WHO. Dr. Lee pozvala do Prahy ministryně zdravotnictví ČR dr. Součková na konferenci, která proběhne ve dnech 03.- 04.05.2004 v Praze. ČLS JEP bude garantem odborného zázemí.

Prof. Blahoš dále informoval o svém přijetí do Ruské akademie.

Prof. Blahoš obdržel dopis od CP, že členem je ČLK s tím, že v delegaci bude zastoupena i ČLS JEP.
Materiály začaly docházet.
Po diskusi bylo rozhodnuto, že zatím nebudeme reagovat (zatím nejsme ani na webových stránkách CP).
Zobrazit vše