Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 18.2.2004

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 18.2.2004

Úhrada členského příspěvku pro CPME na rok 2003 a 2004 s ohledem na skutečnost, že příjemcem je pouze ČLK bylo rozhodnuto, že členský příspěvek nebude již hrazen.

Zasedání European Forum of Medical Associations – WHO o možnostech léčby závislosti na tabáku v Evropě ve dnech 15. – 17.04.2004 v Dubrovníku. Předsednictvo pověřilo dr. Králíkovou jako zástupkyni ČLS JEP na této akci.

Doc. Marešová:
informuje předsednictvo o situaci ve Společnosti českých patologů: na sekretariátě nebyly žádné zápisy, na webových stránkách asi dva, některé v časopise Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. V žádném zápise není seznam nově schválených členů společnosti. Po urgencích byly zápisy předány /začátek února 2004/, nikoliv však zápis o průběhu voleb.
Po bohaté diskusi pověřil prof. Blahoš doc. Marešovou zkontrolovat počty řádně přijatých členů a napsat prof. Fakanovi, předsedovi Společnosti českých patologů, dopis.

Revue ČLS JEP, prof. Blahoš:
zatím vše probíhá podle plánu, první číslo vyjde koncem března 2004; do dnešní doby je inzercí sehnána cca polovina kalkulované částky.
Předsednictvo souhlasí s tím, aby byl rozdíl uhrazen z účelového fondu JEP . Pro další čísla se jeví větší šance získat inzerenty.

Jednání s Českou stomatologickou komorou:
prof. Blahoš informoval předsednictvo o jednání s presidentem Pekárkem a dr. Chrzem.
Stávající společnosti stomatologů (i které nejsou v současné době členem ČLS JEP) chtějí vytvořit „Unii“, kde by členy byla ČLS JEP a ČSK.
Tato „Unie“ by se podílela na vydávání stomatologických časopisu.
Další jednání o této problematice bude v měsíci březnu 2004.

Informace o rozpočtu na rok 2004 a plnění rozpočtu r. 2003 – materiál s rozborem i komentářem byl předán všem členům předsednictva.
Po krátké diskusi předsednictvo vyslovilo souhlas s plněním rozpočtu 2003 i s návrhem rozpočtu na r. 2004.


Zprávy vědeckého sekretáře:

 1. Je připravena do tisku 1. informace, týkající se IX. kongresu ČLS JEP, který se bude konat dne 22.04.2004 v hotelu Crown Plaza, Koulova 15, Praha 6. Čestné předsednictvo: prof. Blahoš, prof. Hájek, prof. Švihovec, doc. Býma, prof. Homolka.

 2. Delegát za ČLS JEP do Dubrovníku ve dnech 15. – 17.04.2004 – dr. Králíková.

 3. Česká fyziologická společnost pořádá elektronické schůze výboru - poslední ve dnech 18.- 31.12.2003; předseda doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., sekretář prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.. Ve stanovách ČLS JEP není na tuto možnost pamatováno.

 4. Ve dnech 15.- 16.04.2004 proběhne v Litomyšli 3. setkání lékařů ČR a SR, tématem je Astma a alergie z různých pohledů. Kontakt: Růžena Vyčítalová, Dětské odd. nem. Litomyšl, tel.: 461655253, e-mail: novak.okia@quick.cz.

 5. Ve dnech 19.- 21.05.2004 proběhne v hotelu Devět skal v Milovech, 1. Český neuroradiologický kongres; organizuje prim. Šercl.

 6. Dne 26.11.2003 proběhly volby do výboru a revizní komise Společnosti pro ochranu před zářením ČLS JEP; volební účast 74%, předseda Ing. Irena Malátová, CSc., místopředseda prof. Ing. František Spurný, DrSc., pokladník doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc., jednatel Vlasta Pešková, členové výboru: Ing. Hůlka, Ing. Auxtová, RNDr. Thomas, CSc. RNDr. Nikodémová, CSc., Mgr. Froňka. Revizní komise: MUDr. Heribanová, Ing. Matzner, Ing. Hobzová, CSc.

 7. Proběhly volby do Spolku lékařů v Táboře. Předseda – prim. MUDr. Jindřich Charouzek, sekretář – prim. MUDr. Libor Luňáček, členové – prim. MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Milan Pilař, MUDr. Dáša Karlovská, revizní komise: MUDr. Rostislav Král, MUDr. Petr Voženílek.

Různé:

 1. Prof. Blahoš informoval předsednictvo o pozvání z Izraele na Misi českého zdravotnictví ve dnech 03.- 09.05.2004.
  Cena 26.900,- Kč a 32.300,- Kč (cena se liší podle ubytování).
  Budou osloveny výbory OS přímo.

 2. Prof. Blahoš: informace o kongresu ČLS JEP, který se bude konat v rámci kongresu MEFA 2004 dne 02.11.2004 s názvem: Rehabilitace jako nedílná součást nemocniční a ambulantní péče.

 3. Prof. Blahoš: informace o konferenci „Zdravotnictví po vstupu do EU pořádané dne 29.04.- 01.05.2004 v Srní. Pořádá Nadace Javorník. Zatím nebyl projeven zájem od členů předsednictva.

 4. Prof. Blahoš: vzniká prestižní sdružení odborníků České lékařské akademie, kteří se zasloužili o rozvoj české medicíny, ať již výzkumnou prací, pedagogickou činností nebo mimořádnými výkony v lékařské diagnostice a léčbě. Zatím má 52 členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se chtějí zabývat koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Hodlají také reprezentovat českou lékařskou veřejnost v tuzemsku i zahraničí.

 5. Purkyňova cena: prozatím byly předloženy dvě žádosti: prof. Špičák, doc. Přerovský. Předsednictvo bere na vědomí, bude rozhodnuto po termínu 31.03.2004.
  Termín udělení ceny J. E. Purkyně byl stanoven na středu 23.06.2004 v zámku Libochovice.

 6. Návrh na ocenění knihy doc. Otradovce „Neuroophthalmologie“ – recenzi monografie provedou prof. Boguszaková a prof. Zvěřina.

 7. Žádost České endokrinologické společnosti o udělení čestného členství ČLS JEP pro prof. MUDr. Vratislava Schreibera, DrSc., byla předsednictvem schválena.

 8. Prof. Švihovec: kategorizační komise je odložena o měsíc, snaha utajit průběh kategorizačního řízení.
  Práce komise by měla začít koncem měsíce března. Nutno projednat úpravu zákona o zdravotním pojištění.

 9. Prof. Seemanová: členství v E.A.N.A. – žádost o snížení poplatku pro ČLS JEP byla přijata; platba činí 500,- Euro pro r. 2004.

 10. IPVZ – dr. Malina: specializačních oborů má být 83 a ředitel IPVZ žádá o jejich projednání v odborných společnostech.
  Závěr: zpracován dopis p. ministryni Součkové s nesouhlasem počtu specializací.

 11. Doc. Havlíček: projednána situace, týkající se hodin pohotovostí u lékařů, zejména v souvislosti se vstupem do EU.
  Závěrem: Návrh otevřeného dopisu MZ ČR, hejtmanům, poslancům zpracují prof. Palička a doc. Havlíček.

 12. doc. Havlíček: nespokojenost s prací nakladatelského střediska ČLS JEP – nepružnost ap.
  doc. Cvachovec: nutno rozhodnout, které časopisy si ponecháme za každou cenu.
  Po diskusi pověřil prof. Blahoš prof. Zvěřinu kontaktem s NTS. Podá zprávu do příštího zasedání.

 13. Prof. Palička: informuje o tom, že rada laboratorních oborů chce dosáhnout akreditaci oborů, avšak MZ ČR nemůže zakládat orgán pro akreditaci, a proto byl osloven dr. Březovským, ředitelem odb. zdravotní péče MZ ČR, aby byla založena rada pro akreditaci a MZ ČR by pouze spolupracovalo s touto radou.
  Předsednictvo ČLS JEP souhlasí se vznikem Akreditačního orgánu, jehož by bylo zakladatelem a pověřuje prof. Paličku jednáním o administrativních podrobnostech s JUDr. P. Vackem.

 14. Prof. Palička: pozval členy předsednictva na slavnostní shromáždění k uctění památky královéhradeckého rodáka MUDr. Karla Rokitanského. Slavnost se koná 03.03.2004 ve 14,30 hod. na LF UK v Hradci Králové. Účast přislíbila doc. Pařízková.

 15. Prof. Seemanová informovala o dohodovacím řízení; to postupuje podle programu. Hematologická společnost (prof. Indrák) – reklamace sdílených výkonů.
  Prof. Seemanová informovala, že prof. Indrákovi zaslala odpověď.


Zobrazit vše