Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 19.3.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 19.3.2003

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s tématy, které projedná s pí. ministryní zdravotnictví na společné schůzce dne 20.03.2002.

Prof. Blahoš informoval členy předsednictva o možnosti publikování měsíčních zpráv a článků o činnosti ČLS JEP v týdeníku Lékařské listy. Jako první bude uveřejněn článek prof. Blahoše "Vstup zdravotnictví do EU".

Nadace Javorník pořádá ve dnech 11. - 13.04.2003 v Srní na Šumavě konferenci na téma "Zdravotnictví po vstupu do EU", na které vystoupí s projevem nebo přednáškou zástupci nejvýznamnějších institucí z oboru. V programu konference je počítáno i s Českou lékařskou společností. Prof. Blahoš pozvání přijal a přednese referát o našem pohledu na vstup do zdravotnické Evropy. Zároveň s prof. Blahošem zvou k účasti i další členy předsednictva. Pobyt vč. služeb bude hradit pořadatel.

Prof. Hájek vypracoval za ČLS JEP připomínky k návrhům zákona "o zdravotní péči při poskytování zdravotnických služeb" a k návrhu "Statutu národního ústavu ošetřovatelství a nelékařských oborů".

Prof. Hájek informoval o schůzce komise pro standardizaci MZ, která se konala dne 14.03.2003 u ředitele odboru zdravotní péče dr. Březovského. Na této schůzi měl prof. Hájek předložit rozbor knižní publikace vydané v nakladatelství Dashöfer v NSR - Praha pod redakcí MUDr. A. Bourka. V přiložených třech kopiích recenzních posudků (které jsou uloženy na sekretariátu ČLS JEP) od prof. Šimona, prof. Nováka a prof. Hájka konstatují recenzenti, že posuzovaná publikace vytěžila materiály z Doporučených postupů, které zpracovala ČLS JEP v letech 1998 - 2001, aniž by uvedla 1) ČLS JEP jako řešitele projektu, 2) MZ a IGA grant s jehož pomocí se tyto texty zpracovávaly a chyby byly i v autorství textů a v jejich oponenturách. Závěr porady na MZ zněl, že je třeba knižní texty opravit a do budoucna považovat MZ a ČLS JEP za garanty všech publikací, které se budou týkat Doporučených postupů (Standardů).

Prof. Seemanová navrhla napsat dr. Pokornému, předsedovi 2. pracovní skupiny DŘ k SZV ze závěru sjezdu delegátů ČLS JEP, který se konal dne 31.01.2003, opakovaný požadavek ČLS JEP na úpravu ohodnocení ceny práce lékařů, JVŠ a SZP do kalkulačního vzorce zdravotních výkonů.

MZ a IKEM zaslali předsednictvu pozvánku na seminář, který se koná dne 27.03.2003 od 16,00 hod. Téma "DRG systém v ČR - současný stav a budoucnost".

Dne 24.02.2003 ČLS JEP obdržela od nám dr. Čevely, 1. náměstek ministryně zdravotnictví, Hodnocení Závěrečné zprávy projektu No/5390-3 "Vypracování standardů léčebné a diagnostické péče", ukončeného k 31.12.2001 podporovaného IGA MZ. ČLS JEP dostala ohodnocení kategorie B.

ČLS JEP nominovala 30.10.2002 na žádost MZ (dr. Čevely) zástupce jednotlivých odborných lékařských společností, kteří se stanou konzultanty MZ pro jednotlivé odbornosti. Do dnešního dne MZ konzultanty nejmenovalo.

Prof. Dzúrik, předseda SLS, pozval zástupce ČLS JEP na 9. kongres SLS, který se koná ve dnech 03.- 05.04.2003 v Bratislavě. Předsednictvo bere na vědomí a bude na kongresu zastoupeno pí. prof. Boguszakovou.

Pragomedica 2003 - zahájení 08.04.2003 v 8,45 hod.
- Lapidárium 09.04.2003 od 18,00 hod.
- 8. kongres ČLS JEP 10.04.2003 od 8,30 hod.
- Kongres zahájí za ČLS JEP prof. Hájek.

Prof. Škrha informoval předsednictvo o pravidelném zasedání Rady Evropské unie lékařů, které se bude konat 22.03.2003 v Bruselu a kterého se zúčastní za ČLS JEP. 21.03.2003 bude probíhat jednání 5ti pracovních skupin, kterých je v rámci UEMS 5.

Prof. Broulík informoval předsednictvo o své účasti na schůzi Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vedenou doc. Emmerovou, který se konal dne 12.03.2003. Návrh na postgraduální skolení předkládal dr. Cabrnoch.Zobrazit vše