Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 20.2.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 20.2.2002

Jménem předsednictva prof. Hájek a prof. Ticháček pozvali na konzultaci o jejich činnosti odborné společnosti, které za poslední 2 roky nezaslaly na sekretariát žádné zprávy o své činnosti (zápisy z výborů, z členských schůzí, výroční zprávy). Bylo potřeba posoudit jejich činnost, zabývat se jejich aktuálními problémy a požadavky.
Schůzky se zástupci odborných společností budou pokračovat. Předsednictvo vyzývá zástupce všech organizačních složek, aby v případě jakýchkoliv pochybností se obrátili na pracovníky sekretariátu.

Na předsednictvo se obrací prof. Vonka, prof. Brdička a prof. Goetz se žádostí o schválení nové odborné společnosti ČLS JEP „Společnost pro genovou terapii“. Předběžně mají 72 zájemců o členství.
Předsednictvo souhlasí se zřízením „Společnosti pro genovou terapii“.

Vedoucí redaktor ČLČ doc. Bartůněk informuje předsednictvo o dopise, který zaslal se souhlasem redakční rady ČLČ a oslovil děkany všech LF se žádostí o spolupráci.

Parlament ČR Senát zaslal pozvánku na veřejné slyšení „Příprava účasti ČR v 6. rámcovém programu EU pro výzkum a technologický vývoj“, které se koná dne 25.2.2002 od 10.00 hod. v Jednacím sále Senátu ČR.
Za ČLS JEP se zúčastní prof. Blahoš, prof. Homolka a prof. Seemanová.

Prof. Blahoš informuje předsednictvo o aktivní účasti na semináři, pořádaném Senátem PS ČR za řízení Dr. Roithové „Zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání“, který se konal dne 14.2.2002.

Prof. Blahoš se zúčastnil dne 14.2.2002 odpoledne semináře, který pořádala Spojená akreditační komise ČR a kde vystoupil s přednáškou.

Dne 31.01.2002 předložila ČLS JEP v souladu s vypsaným termínem ve třech vyhotoveních „Závěrečnou zprávu o řešení projektu IGA MZ ČR No 5390-3 vč. 165 doporučených postupů léčebné a diagnostické péče pro praktické lékaře, které byly vypracovány v r. 2001. Doporučené postupy za rok 2001 budou vystaveny na webových stránkách ČLS JEP (www.cls.cz) do 5.3.2002.

43. Purkyňův den s udělením ceny J. E. Purkyně se bude konat na zámku v Libochovicích dne 12. června 2002 od 10,00 hod v Saturnově sále.

Prof. Blahoš a pí. Smrkovská se zúčastní slavnostního setkání Purkyňovy nadace, které se uskuteční dne 22.2.2002 od 16,00 hod v Lounech. ČLS JEP je zakládajícím členem Nadace.

Prof. Blahoš informuje předsednictvo, že od března 2002 budou vydávány ve Zdravotnických novinách pravidelné zprávy o činnosti ČLS JEP.

Prof. Seemanová informuje předsednictvo o „Dohodovacích řízeních k Seznamu zdravotních výkonů (DŘ k SZV). Zároveň předkládá předsednictvu návrh zástupců společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na zvýšení osobních nákladů nositelů výkonu, uvedených v SZV s bodovými hodnotami.
Předsednictvo se s návrhem ztotožňuje a rozhodlo předložit tento návrh 2. pracovní skupině DŘ k SZV.Zobrazit vše