Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 20.3.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 20.3.2002

Prof. Blahoš a prof. Homolka podali zprávu z Veřejného slyšení Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Senátu ČR „Příprava účasti v 6. rámcovém programu EU pro výzkum a technologický vývoj", kterého se zúčastnili dne 25.02.2002. Dr. Struk, který se zasedání rovněž zúčastnil, podá na příští schůzi předsednictva podrobné informace o přípravě účasti v 6. rámcovém programu EU.

Prof. Hájek a prof. Ticháček podali zprávu o činnosti organizačních složek, které se zúčastnily konzultačních schůzek ve dnech 27.02., 05.03. a 13.03.2002. Jednání se zúčastnilo 8 společností (maxillo-faciální chirurgie, neurofyziologická, korektivní dermatologie, transfúzního lékařství, psychosomatických integrací, ortopedicko-protetická, medicínského práva a chirurgie ruky). Další setkání budou pokračovat.

Pí. Nováková, vedoucí EO ČLS JEP, předložila předsednictvu k projednání a schválení návrh podrobného rozpočtu ČLS JEP podle druhů činností na rok 2002. K předloženému návrhu rozpočtu ČLS JEP, který měl záporný hospodářský výsledek, proběhla bohatá diskuse. Předsednictvo rozhodlo předložený návrh rozpočtu na rok 2002 přepracovat u činnosti NTS a u provozu LD. Upravený návrh rozpočtu ČLS JEP na rok 2002 předloží pí. Nováková na příští schůzi předsednictva dne 24.04.2002.

Předseda SLS prof. Dzúrik zve prof. Blahoše na zahájení 8. kongresu SLS spojeného s veletrhem a výstavou Intermedica 2002. Prof. Blahoš se omluvil, protože ve stejném termínu dne 11.04.2002 pořádáme 7. kongres ČLS JEP, jehož je presidentem. ČLS JEP bude na 8. kongresu SLS zastupovat prof. Boguszaková.

Ředitelka VZP Ing. Musílková zve prof. Blahoše a další 4 představitele ČLS JEP na Kolokvium, které budou pořádat v Praze ve dnech 13. a 14. května 2002 pod názvem „Přibližují se naše představy o změnách v poskytování a financování zdravotní péče evropským trendům?". Záštitu nad Kolokviem převzal předseda PS Parlamentu ČR Václav Klaus. Program Kolokvia zašlou v průběhu měsíce dubna. Za ČLS JEP se zúčastní: prof. Blahoš, prof. Hájek, prof. Homolka, dr. Herber a prof. Seemanová.

Dr. Kučera z České správy sociálního zabezpečení a dr. Bojičová, ředitelka lékařského odboru ČSSZ, žádají předsednictvo o schválení nové odborné společnosti ČLS JEP „Společnost lékařů sociálního zabezpečení". Předběžných zájemců o členství v této společnosti je 267. Předsednictvo žádá o stanovisko Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP.

Ředitelka VZP Ing. Musílková zve k účasti na semináři „Akutní lůžková péče v ČR pohledem klasifikačního systému AP DRG", který se koná dne 15.04.2002 od 10,00 hod. v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. Předsednictvo pověřuje k účasti prof. Seemanovou.

Ředitelka odboru mezinárodních vztahů MZ ČR zve na seminář „Systém, organizace a financování rehabilitace v ČR a v Německu", který se koná dne26.03.2002 od 9,00 hod. v budově MZ.

Místopředseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR dr. Cabrnoch zaslal k připomínkám poslanecký i vládní návrh k zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Jedním z horkých témat je výčet základních oborů, proto se obrací na ČLS JEP a žádá o posouzení návrhů, případnou korekci do konce března t.r. Prof. Blahoš odpověděl dr. Cabrnochovi, že ČLS JEP jeho žádosti vyhoví.

Předsednictvo ČLS JEP odsouhlasilo udělení čestné medaile ČLS JEP na žádost odborných společností: České pneumologické společnosti pro doc. Vladimíra Votavu, CSc. (člen od roku 1968), Neurologické společnosti pro prof. Josefa Vymazala, DrSc. (člen od roku 1967).Zobrazit vše