Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 21.4.2004

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 21.4.2004

prof. Palička: Zřízení samostatného akreditačního orgánu

Předsednictvo ČLS JEP zřizuje dnem 21. dubna 2004 Národní akreditační středisko pro klinické laboratoře (NASKL).

 1. NASKL je samostatným útvarem ČLS JEP. Je odborně řízen Radou pro akreditaci klinických laboratoří, která je pracovní skupinou P – ČLS JEP.
  Ze své činnosti se NASKL zodpovídá předsednictvu ČLS JEP. Sídlem NASKL je ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.
 2. Základní úkoly NASKL:
  1. zvýšení odborné a organizační úrovně klinických laboratoří v ČR
  2. edukační a školící činnost v oblasti kvality pro klinické laboratoře
  3. organizace odborných akcí
  4. audity klinických laboratoří
  5. vytvoření pravidel pro akreditaci klinických laboratoří
  6. příprava metodických materiálů v oblasti kvality
  7. zpracování a pomoc s aplikací národních a mezinárodních norem kvality do praxe klinických laboratoří
  8. řízení odborné činnosti auditorů
  9. akreditace klinických laboratoří
  10. mezinárodní spolupráce v oblasti kvality a akreditace klinických laboratoří
 3. Členská základna: členský příspěvek k dnešnímu dni uhradilo 76% členů.
  Ke konci měsíce dubna 2004 budou osloveny jednotlivé výbory odborných společností a spolků lékařů s žádostí o spolupráci.

Pocty a ocenění:

 1. Cena J. E. Purkyně a ceny předsednictva za vědecké práce
  Na udělení Purkyňovy ceny v r. 2004 došly předsednictvu tyto návrhy:
  • na doc. MUDr. Ivo Přerovského, DrSc., který letos oslaví 80. narozeniny – angiolog a flebolog, klinika kardiologie IKEM. Žádost podává Česká angiologická společnost ČLS JEP
  • na prof. MUDr. Milana Pospíšila, DrSc., který oslaví letos 75 let – světově uznávaný radiobiolog. Žádost podává Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP.
  • na prof. MUDr. Václava Špičáka, CSc., který oslaví letos 75 let – významný představitel u nás i v zahraničí v oboru alergologie a klinické imunologie. Žádost podává Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.
  Předsednictvo rozhodlo udělit Purkyňovu cenu v r. 2004 panu doc. MUDr. Ivo Přerovskému, DrSc.
  (9 hlasů pro, 2 proti, 1 člen se zdržel hlasování).

 2. Vědecké práce za rok 2003:
  1. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
   předkládá: prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
   Autor: doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
   Název práce: Klinická neurooftalmologie
   Publikace: Grada Publishing, a.s., 2003

  2. Česká internistická společnost ČLS JEP
   předkládá: doc. MUDr. Richard Češka, CSc.
   Autor: prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
   Název práce: Lékařské repetitorium
   Publikace: Galén, Praha, 2003

  3. Česká revmatologická společnost ČLS JEP
   předkládá: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
   Autoři: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. a kolektiv
   Název práce: Klinická Revmatologie
   Publikace: Galén, Praha, 2003

  4. Česká onkologická společnost ČLS JEP
   předkládá: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
   Autoři: doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., MUDr. Ladislav Dušek a kolektiv
   Název práce: Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu
   Publikace: Grada Avicenum, 2003
  Předsednictvo rozhodlo ocenit všechny přihlášené práce.
  Každá vědecká práce obdrží 25 tis. Kč.

 3. Čestné členství:
  Předsednictvo odsouhlasilo návrh na udělení čestného členství ČLS JEP. Žádost předložila Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pro prim. MUDr. Stanislava Kosa, CSc.

Prof. Švihovec seznámil předsednictvo s vydáním dvou nových příkazů ministryně zdravotnictví ČR, týkající se kategorizační komise. Hlavní změna je v tom, že rozsah práce kategorizační komise byl z původních léčiv rozšířen také na „Potraviny pro zvláštní lékařské účely“. Byl zvýšen počet zástupců ČLS JEP ze dvou na tři.

Vznik pracovní skupiny pro kvalitu ve zdravotnictví.
Prof. Blahoš: byl osloven prof. Holčík, který spolupráci rád přijal. Sám také utvoří pracovní skupinu při ČLS JEP. Předsednictvo s navrženým řešením souhlasí s tím, aby v pracovní skupině byl někdo z předsednictva.

Revue ČLS JEP: příprava nového vydání.
Prof. Blahoš vyzval členy předsednictva, aby svoje příspěvky do 2. čísla předali do 15.05.2004.
Nutno zajistit u Národní knihovny přidělení čísla ISSN pro Revue. Odpovídá ředitelka sekretariátu, termín ihned.
Zatím jsou ohlasy a vydání Revue velmi pozitivní.
Z důvodů nesprávných adres se vrátilo ca 600 výtisků Revue. Předsednictvo rozhodlo, že budou volné výtisky zaslány na jednotlivé lékařské fakulty.

Projednání zprávy o kontrole NTS vč. řešení.
Předsednictvo bylo seznámeno se stanoviskem a návrhem užšího předsednictva. Jde o optimalizaci NTS, jejímž cílem je i snížení přímých i nepřímých nákladů a tím udržení jednotlivě vydávaných titulů v ČLS JEP.

Optimalizace a ekonomizace NTS ČLS JEP
Ředitelka sekretariátu seznámila členy předsednictva s kontrolou NTS. Konstatuje, že oddělení má velké rezervy v přímých i nepřímých nákladech, které zapříčinily, že nejsme v současnosti konkurenceschopni. Tím dochází k tomu, že další společnosti si hledají jiného nakladatele (Společnost hygieny a komunitní medicíny, Česká fyziologická společnost, Česká internistická společnost, Chirurgická společnost).
Po obšírné diskusi bylo rozhodnuto předložit předsednictvu tento návrh:

 1. S okamžitou platností předsednictvo zakazuje dr. Malinové podepisovat smlouvy i objednávky na více než 10 tis. Kč.
 2. Bude vypsáno nabídkové řízení na nakladatele s termínem nejpozději do 30.04.2004.
 3. Vedoucí redaktoři budou informováni dopisem prof. Blahoše o připravované ekonomizaci NTS ještě v měsíci dubnu 2004.
 4. V měsíci červnu 2004 bude svolána schůzka vedoucích redaktorů, kde jim bude předána informace o výběru nakladatele a distributora.
 5. Svolávání schůzek vedoucích redakčních rad zůstává v pravomoci předsednictva –> bude svoláváno s jeho schválením a schůzek se bude účastnit vždy pověřený člen předsednictva.
 6. Výzva k další optimalizaci a ekonomizaci NTS –> počítačové sítě, nákupy, personální obsazení.
 7. zvážení odměny pro každého, kdo získá inzerci do lékařských časopisů.

Postup bude rozpracován tak, aby nejpozději od příštího roku byla optimalizace dokončena.

Zprávy vědeckého sekretáře:

 1. Připraven návrh grafického listu pro nově přijaté členy ČLS JEP. Členský průkaz zatím nepřipravován, čipová karta nyní pro členy ČLS JEP nezajišťuje žádné výhody, tyto nutno předem nasmlouvat s partnery (slevy na nákup zdravotnické literatury, slevy na ubytování, slevy na bankovní úvěry a půjčky ap.).
 2. Dle zápisu 20. schůze výboru České chirurgické společnosti tato provede nové volby do výboru a revizní komise na období 2004 – 2008 dle Stanov ČLS JEP korespondenčně, dvoukolově. V zápise přiložen volební lístek, předsedou volební komise je doc. MUDr. V. Vlasák, CSc.
 3. IV. český chirurgický kongres s mezinárodní účastí a 33. společný kongres českých a slovenských chirurgů proběhne ve dech 05. – 07.09.2004 v Hradci Králové a Pardubicích. V současnosti je distribuována 2. informace.
 4. Plenární schůze Společnosti patologů se bude konat dne 01.05.2004 v 10,00 ho. v posluchárně budovy děkanátu 3. LF UK, Ruská ul. Bude zde schváleno složení volební komise. Nové volby do výboru a revizní komise proběhnou dvoukolově, korespondenčním způsobem.
 5. MUDr. Mořic Jurečka žádá o garanci ČLS JEP na VI. Beskydské alergologické a imunologické dny, které se budou konat v Malenovicích ve dnech 19. – 2011.2004. Pořádá ČSAKI a ČLK. Předsednictvo souhlasí.
 6. Slovenská internistická společnost a Česká internistická společnost pořádají v termínu 03. – 04.06.2004 v Martině Dny mladých internistů. Za SIS organizuje prof. Mokáň, za ČIS prof. Ščudla.
 7. Spolek lékařů v Opavě pořádá dne 21.04.2004 XLVI. jarní opavský lékařský den.

Informace o 12 platných směrnicích předsednictva ČLS JEP
Předsednictvo souhlasí s tím, že platné směrnice jim budou předány v digitální formě.
Zobrazit vše