Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP konané dne 22.06.2005

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP konané dne 22.06.2005

NTS - Usnesení předsednictva ČLS JEP

  1. pověřeno užší předsednictvo jednáním o NTS, a to co nejdříve
  2. nutné je zaměřit se hlavně na prezidiální časopisy, na jejich redakční rady
  3. s okamžitou platností odvolat současného vedoucího NTS Mgr. Nosko
  4. přijmout odborníka k reorganizaci NTS a s ním prohovořit systém změn NTS a návrh na další řešení.
    Projedná prof. Hájek a prof. Švihovec
  5. je bezpodmínečně nutné, aby pracovníci inzerce chodili na redakční rady
  6. redukce provozní režie NTS a vyjasnit odpovědnost za jednotlivé časopisy
  7. vyjasnit roli předsednictva nad prezidiálními časopisy a vyjasnit roli jednotlivých OS nad odbornými časopisy.

Zprávy vědeckého sekretáře

Proběhly korespondenční volby do České společnosti dorostového lékařství, byl zvolen výbor ve složení: doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc. - předsed-kyně, MUDr. Pavel Kabíček, CSc. - vědecký sekretář, MUDr. Jan Hoch - pokladník, členové výboru: MUDr. Olga Bendová, MUDr. Vladimír Eminger, MUDr. Růžena Hávová, MUDr. Anna Hlávková, MUDr. Jarmila Matějů, MUDr. Zita Obdržálková, MUDr. Blažena Svatošová. Do revizní komise byli zvoleni: MUDr. Vlastimil Kabíček - předseda, MUDr. Petr Eichl, MUDr. Martin Dušek.

Dále proběhly volby výboru Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP. Byl zvolen výbor ve složení: MUDr. Karel Čížek - předseda, MUDr. Krawczuk - 1. místopředseda, doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. - vědecký sekretář, MUDr. Roubíček a MUDr. Šlechta. Tříčlenná revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Vosátka - předseda, MUDr. Kousal, MUDr. Mareček.

Dne 19.05.2005 byla ustavena Sekce biochemické genetiky SLG ČLS JEP, vedoucím sekce byl zvolen prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Byla dokončena kontrola činnosti OS a SL v rámci ČLS JEP. Vědecký sekretář navrhuje předsednictvu zrušit OS 064 - Společnost radiologických laborantů, která nemá žádného platícího člena, zrušit OS 1040 - Česká transplantační společnost, která rovněž nemá žádného platícího člena a OS 075 - Parodontologická společnost, která má pouze 33 platících členů, ale nevyvíjí žádnou činnost. Vědecký sekretář dále navrhuje předsednictvu pokusit se obnovit OS 025 - Nefrologickou společnost, která má 83 platících členů, SL 145 - Děčín, který má 47 platících členů (sekretáře prim. Křikavu osloví doc. Havlíček a prof. Fáru osloví prof. Hájek) a SL 137 - Pelhřimov, který má 122 platících členů.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost žádá o změnu názvu oboru.
Místo dosavadního názvu oboru tuberkulóza a respirační nemoci žádá o název pneumologie a ftizeologie.


Různé

Prof. Seemanová předložila návrh na krytí výdajů spojených s mezinárodním zasedáním EANA v Praze ve dnech 03.- 06.11.2005.
Předsednictvo žádá podrobný rozpočet. Ten vypracuje prof. Seemanová a ing. Vičarová. Poté bude předložen předsednictvu ke schválení.

Stavební úpravy 2. podzemního podlaží LD - jednání bylo přesunuto na podzimní zasedání předsednictva.


Čestné členství

České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii navrhuje čestné členství:
prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.
prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.


Čestná medaile

O udělení čestné medaile žádá:

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii pro:
prof. MUDr. Jiřího Elise DrSc.
prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslava Květinu, DrSc.
doc. MUDr. Václava Trčku, DrSc.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost pro:
doc. MUDr. Vladimíra Sklenáře, CSc.
MUDr. Zdeňka Palase


Nové vyhlášky:

Vyhl. č. 225 ze dne 16.06.2005, kterou se mění vyhl. č. 589/2004 Sb. o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.
Účinnost od 01.07.2005.
Zobrazit vše