Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 22.09.2004

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 22.09.2004

Prof. Blahoš: redakční Rada je složena ze všech členů předsednictva, ne však všichni jsou aktivní. Uvažuje se o rekonstrukci RR, je třeba zvýšit aktivitu a spolupráci s organizačními složkami ČLS JEP. Na č. 4 se pracuje s dr. Malinovou. Užší předsednictvo pozve doc. Býmu k projednání otázky prezidiálního časopisu Praktický lékař a časopisu Praktikus. Datum schůzky bude upřesněn.

Ve výběrovém řízení na vedoucího NTS byla předsednictvem vybrána většinou hlasů PhDr. Bronislava Janečková. Do funkce bude jmenována od 01.10.2004.

Byla provedena kontrola účasti členů předsednictva na schůzích předsednictva ČLS JEP v období od 08.01.2003 do 23.06.2004. Celkem proběhlo v tomto období 17 schůzí předsednictva. Účast jednotlivých členů předsednictva byla následující: prof. Blahoš 17x, prof. Hájek 17x, prof. Palička 12x, prof. Homolka 14x, prof. Švihovec 15x, prof. Boguszaková 13x, prof. Seemanová 16x, prof. Anděl 11x, prof. Broulík 15x, prof. Janoušek 17x, prof. Škrha 12x, prof. Zvěřina 12x, doc. Marešová 13x, doc. Pařízková 15x, doc. Havlíček 12x, doc. Cvachovec 5x, dr. Herber 10x.

Připraven dopis vedoucímu redaktorovi Praktického lékaře MUDr. Honzákovi, ve kterém jsou uvedeny důvody pro tisk tohoto časopisu stejně jako všech ostatních 28 časopisů NTS ČLS JEP v tiskárně Olympia.

Předsedou České chirurgické společnosti na období 2004-2008 byl zvolen v tajných volbách prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., místopředsedy se stali prof. MUDr. Vladimír Třeška, DrSc. a doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., vědeckým sekretářem je doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. a pokladníkem prof. MUDr. Miloš Duda, DrSc. Tříčlenná revizní komise má složení: prim. MUDr. Jan Kubáček, doc. MUDr. Robert Gürlich, CSc. a prof. MUDr. František Antoš, CSc.

Spolek lékařů v Pelhřimově dosud nezareagoval na dopis prof. Blahoše ze dne 19.04.2004, ve kterém předseda ČLS JEP apeluje na zachování jeho existence. Dle členské evidence měl tento Spolek lékařů ke 14.04.2004 161 členů. Byl požádán doc. Havlíček, aby zajistil kontakt se SL Pelhřimov v zájmu toho, aby spolek lékařů fungoval i nadále.

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., předsedkyně Společnosti hygieny a komunitní medicíny žádá dopisem o snížení příspěvku pro ČLS JEP, který činí 250,- Kč ročně z důvodu, že tato společnost nevyužívá služeb NTS. Této žádosti nelze vyhovět, protože nelze zvýhodňovat jednu odbornou společnost vůči ostatním, navíc částka 250,- Kč ročně je sama o sobě velmi nízká a neměl by být problém ji uhradit.

Do 17.09.2004 mohla ČLS JEP nahlásit své kandidáty do akreditačních komisí MZ ČR. Přípis obdržel 20.09.2004, tedy 3 dny po termínu.
Po diskusi bylo dohodnuto:
předsednictvo se domnívá, že musí mít zastoupení ve všech akreditačních komisích. Proto budou jména kandidátů na MZ ČR zaslána.

MUDr. Jaroslav Volf, PhDr., ředitel SZÚ, žádá dopisem ze dne 30.08.2004 ČLS JEP o podporu a spolupráci při realizaci studie „Vliv nízkofrekvenčního magnetického pole na vznik dětské leukémie“. Předáno k vyjádření Pediatrické společnosti ČLS JEP.

prof. Janoušek: informoval o zasedání CPME v Bruselu 10.11.09.2004. K dispozici je disketa shrnující průběh jednání. Přislíbil napsat zprávu pro Revue č. 4

prof. Švihovec: bylo by vhodné stanovit pravidla pro používání loga ČLS JEP, hlavně pro obchodní akce. Bude projednáno s právníkem.

Velmi obšírná diskuse byla k zákonu o dalším doškolování lékařů na akreditovaných pracovištích. Předsednictvo se poté shodlo na těchto bodech:
 1. Předsednictvo ČLS JEP žádá MZ ČR, aby vyjasnilo všechny aspekty ekonomické stránky financování.
 2. Předsednictvo se domnívá, že stávající instituty v Praze a Brně by sehrávaly především logistickou roli (ubytování, stravování apod.), včetně registrace uchazečů o lékařskou praxi přicházející ze zahraničí k nám; totéž odcházející z ČR do zahraničí (v současné době není právně ošetřeno).
 3. Předsednictvo se domnívá, že ČLS JEP musí mít významné zastoupení ve všech akreditačních komisích.
 4. Byla by dobrá dohoda s ČLK –> vhodné vyvolat jednání mezi užším předsednictvem ČLS JEP a vedením ČLK. V novele zákona by mělo být, že vzdělávání nelze bez ČLS JEP (jsme neopominutelní partneři).

K bodu 1. a 2. bude zpracován dopis (připraví prof. Palička a prof. Anděl) paní ministryni zdravotnictví.

K dalšímu zvýšení efektivnosti provozu: bude prodán automobil Ford Tranzit, jehož využití je minimální (za 8 měs. najeto 2 181 km).

Pozvánka ČLK na veřejnou část XVI. sjezdu ČLK v neděli dne 10. října 2004 v 11,00 hod. v kongresovém sále Hotelu Voroněž v Brně. Účast přislíbil prof. Janoušek.

Prof. Seemanová: žádá o souhlas s účastí na EANA ve dnech 04.- 07.11.2004 v Saarbrückenu a poté v Nav Virchow – BUNB v Berlíně 19.- 21.11.2004.

Prof. Škrha: UEMS zasedání v Lisabonu 13.- 14.10.2004. Bude projednána obecná osnova pro udělování licencí.

Prof. Anděl: byl zvolen do předsednictva výboru České lékařské asociace. Ta navázala na aktivity s ostatními evropskými asociacemi.

Prof. Palička: je třeba veškeré zprávy ze služebních cest a další zpracovat pro Revue ČLS JEP.

Informace o zaplacení členských příspěvků: k 08.06.2004 uhradilo členské příspěvky 29 998 členů (z 34 432 členů), tj. 87%.

Prof. Blahoš: informoval předsednictvo o zasedání Purkyňovy nadace a VALDEKu o.p.s. při příležitosti zahájení provozu Hiporehabilitačního střediska pro handicapované děti VALDEK ve Slatině pod Hazmburkem dne 02.10.2004. Tohoto zasedání, které se koná pod záštitou prezidenta ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., se pan prof. zúčastní.

Čestné medaile ČLS JEP:
o udělení čestné medaile žádá:
Česká urologická společnost pro prof. MUDr. Vladimíra Zvaru, DrSc.
Další medaile předá prof. Blahoš během WMA general Assembly v Tokyu 06.-10.10.2004: Eitaka Tsuboi, MD. – Japonsko, pro Russian Medical Association.

Informace o serveru, kam byla bezplatně zařazena ČLS JEP do databáze pražských firem: www.prazskesluzby.cz.

Prof. Anděl: návrh na změnu nízkonákladového měsíčníku ČLČ na týdeník pro všechny členy ČLS JEP s respektem v české lékařské i obecné veřejnosti, včetně ekonomické rozvahy. Materiál byl předán všem členům předsednictva k prostudování.

Byla projednána žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na r. 2005. Jedná se o:

 • Projekt č. 1 - Šíření a popularizace odborných poznatků v oblasti zdravotnictví prostřednictvím vydavatelské a nakladatelské činnosti ČLS JEP jako základní předpoklad rozvoje lékařských věd.
  Požadovaná výše dotace 3 938 000,- Kč
 • Projekt č. 2 – Elektronická verze anglického vydání Časopisu lékařů českých.
  Požadovaná výše dotace 360 000,- Kč
 • Projekt č. 3 – Vydávání Katalogu vzdělávacích akcí pořádaných ČLS JEP v elektronické podobě.
  Požadovaná výše dotace 100 000,- Kč
 • Projekt č. 4 - Optimalizace metod a forem spolupráce s mezinárodními společnostmi lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví.
  Požadovaná výše dotace 1 714 000,- Kč.
 • Projekt č. 5 – Posílení zdravotní gramotnosti v oblasti determinant zdravotního stavu obyvatelstva.
  Požadovaná výše dotace 191 400,- Kč

Z nových zákonů:

 • Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
  Účinnost od 11.08.2004.
 • Vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka , druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (a zdravotní způsobilosti k výkonu povolání).
  Účinnost od 18.08.2004.Zobrazit vše