Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 22.3.2000

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 22.3.2000

Prof. Trnavský a dr. Krejčíková z IPVZ se shodli s předsedou ČLS JEP na nedostatcích Návrhu zákona o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví, který obdržely ČLS JEP i IPVZ.

Dle požadavku p. ministra, požádá předsednictvo ČLS JEP výbory odborných společností o nominaci odborníků (2 – 6 dle velikosti) do pracovních týmů, které mají řídit jednotlivé obory. Zvolený zástupce by měl být členem VR MZ ČR. Konečné složení VR zůstává v pravomoci p. ministra.

Z jednání zástupců ČLK a ČLS JEP mj. vyplynula shoda, týkající se bodového hodnocení edukačních akcí, pořádaných organizačními složkami ČLS JEP a pre- zentovaných v Katalogu akcí, publikovaném ČLS JEP.

Předseda ČLS JEP byl pozván na jednání zástupců lékařských komor Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska Chorvatska a ČR v Českém Krumlově (květen 2000).

Předsednictvo schválilo výsledky hospodaření ČLS JEP za r. 1999 vč. daňových odvodů.

Předsednictvo na opakované dotazy, týkající se Lékařského domu (LD) sděluje, že o žádných zásadních změnách neuvažovalo ani neuvažuje. LD je postupně upravován a opravován, což vyžaduje, spolu s jeho provozem, každoročně značné finanční prostředky.

Předsednictvo rozhodlo o konání schůzky předsedů a pokladníků organizačních složek se zástupci předsednictva a vedoucími pracovníky sekretariátu ČLS JEP, na níž budou informováni mj. o změnách, které vyplynou z nového zákona o občanských sdruženích. Termín bude vybrán, jakmile zákon vyjde (pravděpodobně ve III. čtvrtletí 2000).

5. kongres ČLS JEP, jehož „urologická témata“ se koná 31.3.2000 v Národním domě na Vinohradech v Praze.

V rámci doprovodného programu výstavy Pragomedica (11.- 14.4.2000), která se koná na Výstavišti v Praze připravily

  • ZdN ve spolupráci s ČLS JEP besedu s vedením MZ ČR, za účasti p. ministra, se zástupci OS ČLS JEP, na téma „Co čeká české zdravotnictví do konce funkčního období této vlády“. Beseda se koná 11.4.2000 od 10,15 hod. v Křižíkově pavilonu C na Výstavišti
  • OS alergologie a klin. imunologie, pneumologická a ftizeologická a patologie dýchání ČLS JEP s Regionální úřadovnou WHO – kanceláří v ČR a ČIPA „Světový den astmatu a alergie“ dne 13.4.2000 (9,00 – 14,00 hod.) v Národním domě na Vinohradech.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše