Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 22.5.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 22.5.2002

Dr. Kučera, zástupce přípravného výboru Společnosti lékařů sociálního zabezpečení předložil důvody, které je vedou k založení společnosti v rámci ČLS JEP. Společnost sociálního lékařství ČLS JEP vznik této společnosti vítá a považuje její zřízení za účelné a užitečné. Předsednictvo rozhodlo o ustanovení této společnosti.

Materiály k dopisu dr. Maliny o vyslání příslušných odborníků k projednávaným tematickým okruhům byly zaslány 14 odborným společnostem dne 24.05.2002. Zájemcům byly vypracovány plné moci k zastupování ČLS JEP a předány MZ ČR.

Oznámení o předkládání návrhů na ceny předsednictva za rok 2001 je na webových stránkách ČLS JEP a bude uveřejněno v ČLČ č. 12 (vyjde 21.06.2002) a PL č. 6 (25.06.2002).

Členům předsednictva byly předány pozvánky s programem na 43. a 44. Purkyňův den. Organizační zajištění Purkyňových dnů – sálu, prohlídka zámku, hudba, fotograf, oběd je zajištěno. Autobus objednán – odjezd od LD v 8,30 hod., návrat cca v 16,00 hod.

Předsednictvo udělilo Čestné medaile ČLS JEP na návrh:

  • Spolku frankofonních lékařů Madame Dominique Sotteau, atašé pro vědu technologií, Francie
  • Pneumologické a ftizeologické společnosti doc. MUDr. J. Engelovi (Nemecko) a doc. MUDr. J. Strejčkové, CSc. (ČR)
  • Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky prof. André Dutreixe (Francie) a prof. Michaela Bradu (Velká Britanie)

Doc. Donát, předseda Sekce pro menopauzu Gynekologicko - porodnické společnosti ČLS JEP žádá předsednictvo o souhlas se založením Společnosti pro menopauzu a andropauzu ČLS JEP a uvádí důvody. Předsednictvo rozhodlo o založení této společnosti.Zobrazit vše