Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 23.6.2004

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 23.6.2004

Zpráva z mezinárodních sjezdů
- Etiopie M.A. (Addis Abeba), AMA (Chicago).
- referoval prof. Blahoš, předsednictvo vzalo zprávu na vědomí.

Další postup v ekonomizaci NTS ČLS JEP:
Proběhlo 2. kolo (první bylo zrušeno) výběrového řízení na výrobu a distribuci časopisů ČLS JEP.
Byly osloveny 4 firmy, kterým byl zaslán stejný vzorek časopisů(zajistila dr. Malinová) a dopis s našimi požadavky (dr. Malinová).
Ekonomické oddělení zpracovalo nabídky do přehledných tabulek, a pokud se v předložených podkladech vyskytly nejasnosti nebo připomínky (od dr. Malinové), byly telefonicky upřesněny a ověřeny.
Tabulky i s vysvětlujícím komentářem byl všem členům předsednictva předán.
Protože požadavek ekonomizace NTS je velmi aktuální a dvě předložené nabídky jsou cca o 4 mil. levnější než náš současný (MTT Miroslav Housar) zajišťovatel komplexní výroby odborných časopisů, bylo rozhodnuto, že bude zajišťovatel výroby odborných časopisů změněn.
Protože smlouva je dlouhodobá (výpověď v září), konec smluvního vztahu až v prosinci 2004.
Též bude vypovězena smlouva s distributorem (Adlex) a dále s ním bude jednáno o změně smlouvy.
Bylo projednáno též oznámení České internistické společnosti, že časopis Vnitřní lékařství se nebude vydávat v NTS, tzn. ztrátu cca 10% naší produkce (ve finančním vyjádření).
Po velmi bohaté diskusi byl přijat jednomyslně tento postup:

 1. Předsednictvo konstatuje, že další časopisy avizují svoji nespokojenost s vedením nakladatelského střediska, a proto musí být přijata razantní a okamžitá řešení s cílem dokončení optimalizace NTS v době co nejkratší.
 2. Bude dána výpověď ze smluv se současným zhotovitelem odborných lékařských časopisů (MTT Miroslav Housa) i distributorem (fa Adlex).
 3. Bude najata firma, která provede personální audit s cílem optimalizace počtu pracovníků NTS.
 4. Dr. Malinová bude seznámena s tímto postupem a s tím, že s okamžitou platností bude dočasně řídit NTS ředitelka sekretariátu.
  Pozn.: dr. Malinová byla s rozhodnutím předsednictva z 23.06.2004 seznámena 24.06.2004 i s tím, že se od ní předpokládá a očekává aktivní spolupráce při ekonomizaci NTS. Seznámení dr. Malinové provedl prof. Blahoš za přítomnosti Ing. Vičarové. Dr. Malinová si vyžádala lhůtu na rozmyšlenou, a to do úterý 29.06.2004.
 5. Požadavek, aby se vedoucí NTS propříště obsazoval konkurzem, tzn. změna organizačního řádu ČLS JEP.
 6. Dne 30.06.2004 ve 14:00 hod. proběhne v sále ČLS JEP avizovaná schůzka redaktorů, předsedů odborných společností a zástupců nového zhotovitele lékařských časopisů (spol. Olympia, a.s.), za účelem seznámení se s dalším postupem.
  Za předsednictvo se schůzky zúčastní:
  prof. Blahoš, prof. Hájek, prof. Homolka, prof. Palička, prof. Švihovec, doc. Havlíček, prof. Broulík, prof. Boguszaková, prof. Seemanová, Ing. Vičarová. Schůzi bude řídit prof. Švihovec a prof. Homolka.

Založení společnosti s ručením omezeným:
Po citaci kladných právních názorů dvou právnických kanceláří (dr. Adam a dr. Vacek) a po souhlasném názoru daňové poradkyně, proběhla bohatá diskuse členů předsednictva, poté bylo rozhodnuto:

 1. Bude zřízena obchodní společnost s názvem „Purkyňova lékařská společnost s.r.o.“, se sídlem Sokolská 31, Praha 2
 2. Tato společnost bude 100% vlastněna ČLS JEP
 3. Budou do ní převedeny tyto aktivity:
  1. vydavatelská a nakladatelská činnost (NTS)
  2. správa a údržba nemovitostí (HS)
  3. zpracování dat, služby databank, správa sítí (členská evidence)
  4. poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti (při konferencích)
  5. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí
  6. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
 4. Společnost bude mít jednoho jednatele (zatím nebylo určeno)
 5. Správcem vkladu do základního kapitálu v době mezi založením (podpisem zakladatelské listiny) a vznikem společnosti (dnem zápisu do obchodního rejstříku) je a bude jednat ve věcech společnosti v té době Ing. Vičarová
 6. Ing. Vičarová zároveň zajistí zpracování smluv mezi občanským sdružením ČLS JEP a Purkyňovou lékařskou společností s.r.o. Tyto budou projednány užším předsednictvem dne 14.07.2004.

Jednání na MZ ČR – zdravotnická reforma
Předsednictvo o těchto jednáních informoval prof. Blahoš.
12.07.2004 (budou přítomny 2 odborné společnosti) a 19.07.2004 se koná další jednání o zdravotnické reformě u p. ministra Kubinyiho. Pan ministr doporučuje: obnovit koncepce jednotlivých oborů – po zpracování nám. Špačkem a ředitelem Březovským pak p. ministr předloží koncepci parlamentu.
17.06.2004 byli předsedové a vědečtí tajemníci vyzváni zrevidovat a zaktualizovat koncepce svých oborů a zaslat na MZ ČR dr. Březovskému dle dopisu prof. Hájka a prof. Blahoše (z 24.06.2004).

Zprávy vědeckého sekretáře:

 1. Vyšlo a je distribuováno 2. číslo Revue ČLS JEP.
 2. Dr. Dvořák poslal na výzvu Dr. Kostroucha žádost o přezkoumání průběhu volební schůze Společnosti patologů dne 01.05.2004. K oběma stížnostem se vyjádří Revizní komise ČLS JEP.
 3. Probíhá diskuse ohledně event. novelizace Zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který platí od 02.04.2004. Ke tvorbě tohoto zákona se dopisem vyjádřila paní poslankyně doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
 4. Česká menopauzální a andropauzální společnost žádá o uhrazení individuálního členství 9 členů výboru v International Menopause Society v celkové výši 1.125,- USD. Na svém hlavičkovém papíře neuvádí Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně.
  Předsednictvo rozhodlo, že se jedná o individuální členství, nebude tudíž hradit ČLS JEP. Odpověď ČMAS připraví prof. Homolka.

Pocty:
O udělení čestné medaile ČLS JEP žádá:
OS pneumologická a ftizeologická pro:
     MUDr. Márii Švejnohovou - Slovensko
     MUDr. Františka Dvořáka - Slovensko
     prim. MUDr. Ivanu Pálkovou
     prim. RNDr. Lva Mezenského
OS pro experimentální a klin. farmakologii a toxikologii pro:
     prof. MUDr. Miloslava Kršiaka, DrSc.
OS revmatologická rozhodla udělit čestné členství společnosti
     prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi, DrSc.

Různé:
prof. Blahoš: informoval předsednictvo o zasedání Správní rady IGA, které se uskuteční v úterý 29.06.2004 ve 12,00 hod. v ÚHKT.
Hlavním bodem zasedání je projednání výsledků posuzovacího řízení veřejné soutěže programu NPV I. „Zdraví obyvatel“ v rámci VR MZ a návrhu udělení podpory doporučeným projektům.
Zobrazit vše