Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 24.4.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 24.4.2002

Společnost neurochirurgická, chirurgická a společnost pro neurovědy ČLS JEP navrhují udělit cenu J. E. Purkyně za rok 2002 přednímu neurochirurgovi panu prof. MUDr. Rudolfu Petrovi, DrSc., který se v červnu t.r. dožívá 90ti let.

Stomatologická společnost ČLS JEP již potřetí navrhuje udělit cenu J. E. Purkyně za rok 2002 přednímu stomatologovi panu prof. MUDr. Leonu Sazamovi, DrSc., který v letošním roce oslaví 91. narozeniny.

Česká angiologická společnost ČLS JEP navrhuje udělit cenu J. E. Purkyně za rok 2002 panu doc. MUDr. I. Přerovskému, DrSc., který v letošním roce oslaví 78. narozeniny.

Po diskusi předsednictvo rozhodlo udělit výjimečně v letošním roce 2 ceny J. E. Purkyně. Dne 12.6.2002 p. prof. R. Petrovi a 19.6.2002 p. prof. L. Sazamovi.

Prof. Blahoš informoval o členství ČLS JEP v Radě Union Européenne des Médecins Specialistes (UEMS). ČLS JEP v této organizaci zastupuje prof. Škrha, který byl na zasedání UEMS v Bruselu ve dnech 22.-23.03.2002. Členský poplatek za r. 2002 činí 2.150,- EURO a nesouvisí s členstvím odborných společností v jednotlivých sekcích UEMS. Ty platí členské příspěvky zvlášť.

Vedoucí ekonomického oddělení pí.Nováková předložila ke schválení výsledky hospodaření ČLS JEP za rok 2001. Předsednictvo schválilo výsledky hospodaření za rok 2001. Předsednictvo schválilo předložený návrh na rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2001 ve výši 3 656 tis. Kč do fondů ČLS JEP. Vedoucí ekonomického oddělení pí. Nováková předložila návrh upraveného rozpočtu ČLS JEP pro rok 2002. Předsednictvo ČLS JEP po diskusi schválilo předložený návrh rozpočtu pro rok 2002 a souhlasilo s navrhovanými úspornými opatřeními, včetně návrhu předpokládaných prostředků čerpaných z Účelového fondu JEP pro rok 2002. Zároveň uložilo vedoucí EO podat informaci o pololetním plnění rozpočtu.

Prof. Hájek seznámil předsednictvo s průběhem jednání se společnostmi revizního lékařství, dětské neurologie, společností pro návykové nemoci ČLS JEP a s Českou ligou proti epilepsii ČLS JEP, která proběhla ve dnech 26.3 a 3.4.2002.

Dr. Albrecht z Národní kontaktní organizace pro rámcové programy EU zaslal ČLS JEP zápis z veřejného slyšení PS, "Příprava účasti ČR k 6. rámcovému programu pro výzkum a technologický vývoj". Zápis je k nahlédnutí v sekretariátě ČLS JEP. Podrobnou zprávu se zaměřením na zdravotnictví přednesl předsednictvu dr. Struk, vedoucí projektu Oborové kontaktní organizace (OKO). Řádné přihlášky na granty EU jsou na internetu OKO, mají zpracované databáze inovací, soupis potenciálních kapacit, seznam výstupů pro malé a střední podniky, mohou zajistit kontakt a nabídl jazykovou úpravu návrhů.

fy MEDON organizuje konferenci ČLK, která se koná ve dnech 6.- 7. 5.2002 v hotelu Růže v Českém Krumlově a zve k účasti zástupce ČLS JEP. Konference se zúčastní prof. Janoušek.

7. kongres ČLS JEP „Psychiatrický pacient v ordinaci praktického lékaře", který který proběhl 11. 04. 2002 měl kladný ohlas. Dr. Baudiš, předseda organizační-ho výboru kongresu zpracoval zprávu, která bude uveřejněna v PL a České psychiatrii. Článek byl předán k publikaci též do Zdravotnických novin.

Nám. ministra zdravotnictví dr. Malina žádá předsednictvo o vyslání příslušných odborníků k projednávaným tematickým okruhům. Přiložil časový harmonogram, zástupci se mají přihlásit do 10.05. t.r. na odboru zdravotní péče MZ. Předsednictvo rozhodlo poslat materiály příslušným odborným společnostem s průvodním dopisem.

Prof. Hájek předal členům předsednictva písemnou informaci „Koncepce oboru všeobecné dětské a dorostové lékařství", kterou zpracovalo Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Připomněl rozklad k této koncepci, kterou vypracovala pediatrická společnost ČLS JEP, předsednictvo ji projednalo a plně podpořilo na své schůzi dne 22.02.2002.

Prof. Hájek předal členům předsednictva písemnou informaci o akupunkturistické společnosti ČLS JEP, která podle zápisů z výborových schůzí zaslaných sekretariátu za rok 2001 stále nesplnila rozhodnutí předsednictva z ledna r. 2001 o zrušení sekce EAV pro nevědeckost. Předsednictvo rozhodlo napsat dopis předsedovi akupunkturistické společnosti, že trváme na svém rozhodnutí zrušit sekci EAV.

Spolek lékařů českých Praha pořádá ve dnech 9.-10.6.2002 oslavy 140. výročí svého založení. Oslavy budou probíhat pod záštitou presidenta republiky, rektora UK a primátora hl. města Prahy v Karolinu a srdečně zvou k účasti členy předsednictva.

Předsednictvo udělilo na žádost SLČ Praha čestné členství ČLS JEP prof. Schingerovi z USA a prof. Daumovi z NSR.

Dále udělilo na žádost Stomatologické společnosti čestné členství ČLS JEP prof. dr. Jiřímu Vaňkovi, CSc. za mnoholetou úspěšnou a obětavou práci v redakční radě časopisu Česká stomatologie.

Předsednictvo na žádost České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP udělilo čestné medaile ČLS JEP prof. J. Švihovcovi, DrSc. (k 65. narozeninám) a prof. V. Eyblovi, DrSc. (k 70. narozeninám).Zobrazit vše