Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 25.7.2001

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 25.7.2001

PROGRAM:

  • Kontrola zápisu ze 6. schůze předsednictva ČLS JEP
  • Zpráva komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP za l. pololetí 2001 (prof. Švihovec)
  • Projekt Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP „Zavádění nástrojů k harmonizaci hodnocení primární péče“. Žádost předkládá hlavní řešitel Dr. Seifert Ministerstvu zdravotnictví.
  • Žádost výboru Společnosti klinické biochemie ČLS JEP o pomoc při zrychlení procedury schvalování registračních listů pro zdravotní pojišťovny a projednání s příslušnými partnery (prof. Seemanová)
  • Spolupráce ČLS JEP a České lékařské komory
  • Otázka vydávání doporučených postupů
  • Spolupráce mezi SZÚ a ČLS JEP při vydávání časopisu Central European Journal of Public Health (Dr. Malinová)
  • Různé

Prof. Švihovec přednesl podrobnou zprávu o činnosti komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP za 1. pololetí 2001 vč. písemných materiálů, které byly předloženy členům předsednictva ČLS JEP, nepřítomným členům budou předány v příloze zápisu.

Text „Léčba osteoporózy z hlediska kategorizace léků“ bude uveřejněn v ČLČ v září 2001.

Jednotné popisy antibiotik vypracované 8-člennou skupinou odborníků jmenovaných základními odbornými společnostmi ČLS JEP budou po doplnění postupu při snížení vitálních funkcí publikovány v PL.

Prof. Blahoš poděkoval jménem předsednictva ČLS JEP komisi pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv za jejich práci.

Společnost všeobecného lékařství, hlavní řešitel dr. Seifert, žádá MZ ČR o schválení a financování projektu „Zavádění nástrojů k harmonizaci hodnocení primární péče.

Prof. Seemanová informuje předsednictvo o návrhu výboru společnosti klinické biochemie ČLS JEP na urychlení schvalování registračních listů pro novely SZV. Předsednictvo jejich návrh doporučuje k projednání na nejbližším jednacím dni Dohodovacího řízení k SZV. Prof. Seemanová v tomto smyslu napíše dopis MUDr. Petru Pokornému, řediteli 2. pracovní skupiny DŘ k SZV VZP.

Prof. Blahoš informuje předsednictvo ČLS JEP o plánované schůzce s představiteli ČLK na 19. 9. 2001. Zároveň informuje předsednictvo ČLS JEP o poslední verzi nástinu „Transformace zdravotnictví“, kterou zpracovala ČLK a který byl projednán poradou předsedů OS ČLK. Prof. Hájek se k výše uvedenému textu vyjádří a případné připomínky ČLS JEP budou projednány s představiteli ČLK na plánované schůzce.

Prof. Blahoš informuje předsednictvo ČLS JEP o dopise, který napsal dne 28.6. 2001 prof. MUDr. Stanislavu Tůmovi, CSc. řediteli odboru vzdělávání a vědy MZ ČR ohledně publikování zpracovaných doporučených postupů tj. výsledků projektu pro potřeby státní správy IGA MZ ČR č. 5390-3/1999. Prof. Tůma přislíbil sdělit rozhodnutí MZ ČR do konce července t.r.

Dr. Malinová žádá předsednictvo ČLS JEP o rozhodnutí, jak postupovat ve věci vydávání časopisu Central European Journal of Public Health pro rok 2002. Mělo být vyřešeno do konce června – nebylo. Dopis doc. Kříže ze 14.6. 2001 je nepřesný, SZÚ nedostal od nás příslib, že se ČLS JEP stane spoluvydavatelem. Ekonomické vyhlídky časopisu se nezlepšují. Deficit v roce 2001 bude cca 300.000,- Kč, z nichž polovinu uhradí SZÚ (vydavatel) a polovinu ČLS JEP (nakladatel). Odpovědnost za ztrátu musí nadále převzít vydavatel, který je vlastníkem časopisu. Iniciativa SZÚ je však nulová. Prof. Ticháček upozorňuje, že novým ředitelem SZÚ od 1.7.01 je MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR. Nutno ho oslovit. Předsednictvo ČLS JEP rozhodlo, že dr. Malinová napíše dne 26. 7. 01 dopis dr. Vítovi, v němž ho požádá o sdělení, zda SZÚ ztrátu časopisu v roce 2002 pokryje. V dopise bude dána lhůta k vyjádření s upozorněním, že nebude-li SZÚ ochoten zaplatit, nebo neobdrží-li ČLS JEP odpověď, spolupráce podle patřičného paragrafu platné smlouvy skončí.

ČLS JEP, VFN Praha 2, Léčiva a.s. a Euroffice Praha – Brusel a.s. založili v říjnu 2000 „Sdružení pro zdravotní telematiku“. Členem Koordinační rady za ČLS JEP byl jmenován prof. MUDr. J. Švihovec, DrSc. Předsednictvo ČLS JEP proto žádá prof. Švihovce o zhodnocení činnosti podle Stanov Sdružení čl. V.
Termín do 30. 9. 2001.

Prof. Blahoš navrhuje konání VII. kongresu ČLS JEP v době jednání Pragomediky (březen – duben 2002). Doporučuje, aby kongres připravila ve spolupraci s předsednictvem Psychiatrická společnost ČLS JEP pro všeobecné lékaře. V této souvislosti byl předběžně osloven předseda společnosti prof. Raboch, který věc projedná na výboru společnosti. O výsledku jednání podá zprávu do konce září t.r.
Předsednictvo souhlasí.

Paní Smrkovská informuje předsednictvo o plnění usnesení ze shromáždění představitelů organizačních složek bodu 2) ohledně vypracování zásad ekonomické a organizační činnosti KO, které měl zpracovat dr. Pertl ve spolupráci s právníkem dr. Vackem. Dr. Pertl slíbil, že předloží návrh do konce července t.r. Pí. Smrkovská upozornila dr. Pertla na nutnost dodržení slíbeného termínu. K návrhu se musí vyjádřit EO, než se předá předsednictvu ke schválení. Schválený návrh má být rozeslán organizačním složkám do 10.09.2001. Předsednictvo bere na vědomí.

Předseda revmatologické společnosti prof. MUDr.Z. Hrnčíř, DrSc. děkuje předsednictvu ČLS JEP za udělení čestného členství ČLS JEP prof. MUDr. K. Pavelkovi, DrSc. Čestné členství mu bude slavnostně předáno při zahájení 12. Bohdanečských revmatologických dnů dne 13.12.2001 v Bohdanči a žádá prof. Blahoše o jeho svolení s účastí v čestném předsednictvu tohoto sjezdu. Předsednictvo bere na vědomí.

Ing. Stanislav Šíma, CSc., vedoucí útvaru výzkumu a vývoje sdružení CESNET nabízí ČLS JEP spolupráci při poskytování informačních služeb pro rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání v České republice v oblasti lékařství a zdravotnictví. Jeho návrh podporuje MUDr. ing. Jan Vejvalka ze Společnosti zdravotnické informatiky ČLS JEP. Nabídka byla předána k posouzení prof. Švihovcovi. Předsednictvo souhlasí.

Spolek českých lékařů Praha žádá o zajištění dopravy do Bratislavy pro 5 osob na 8.10. 2001. Odjezd z Prahy v 11 hod., odjezd z Bratislavy ve 20 hod.
Předsednictvo souhlasí.

O udělení čestné medaile ČLS JEP žádá:

  • Spolek lékařů v Táboře pro emer. prim. MUDr. Václava Balouna

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše