Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 26.5.2004

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 26.5.2004

Členské příspěvky uhradilo do 26.05.2004 76% členů. Do 31.05.2004 budou písemně upozorněni dlužníci a také budou zaslány složenky novým členům spolu s grafickým listem.
První č. Revue: zbývající výtisky byly zaslány na všechny sekretariáty děkanů lékařských fakult Platné směrnice předsednictva ČLS JEP byly v digitální formě předány všem členům předsednictva.

Kontrola NTS – zpráva a návrh dalšího postupu. Byla přednesena zpráva o dalším postupu v ekonomizaci NTS.
Bylo osloveno 6 společností: Olympia, JPM TISK, Grada, Galén, C.A.D., TSS.
Předsednictvu byla předána tabulka, která porovnává nabídky.
Bylo navrženo 3 nejvyšší nabídky vyřadit, s dalšími třemi tiskárnami jednat dále.
Po obšírné diskusi bylo rozhodnuto, že bude na termín 31.05.2004 ve 13,00 hod. svoláno užší předsednictvo, kam bude též pozvána dr. Malinová.
Účast: prof. Blahoš, prof. Hájek, prof. Homolka, prof. Broulík, Ing. Vičarová, dr. Malinová.

Informace o zřízení obchodní společnosti:
Ředitelka sekretariátu přednesla návrh pro členy předsednictva, který vypracovala s prof. Švihovcem.
Jedná se o možnost ustavení obchodní společnosti. Tím, že ČLS JEP nemůže jako občanské sdružení provozovat některé typy činností na komerčním základě, přichází o značné finanční částky.
Novela zákona o DPH č. 235/2004 Sb., která vstoupila v platnost od 01.05.2004, přinesla řadu změn, vesměs negativních pro činnosti ČLS JEP.
Z nejdůležitějších:
- zrušení osvobození od DPH pro naši hlavní činnost, tj. vzdělávací akce, posudky, garance, vědecké programy na akce ap.
- posun hranice pro vývoz až za hranice EU, tz. zdaňování tržeb v rámci EU pro neplátce DPH (jedná se o danění na Slovensku).

Po rozsáhlé diskusi, která vesměs návrh podporuje, bylo rozhodnuto:

  1. zjistit další právní názor (dr. Vacek)
  2. stanovisko daňového poradce
  3. návrhy na název obchodní společnosti
  4. oznámit úvahu o existenci obchodní společnosti v 2. čísle Revue.

Informace o volbách: České chirurgické společnosti ČLS JEP a Společnosti patologů ČLS JEP.
Podrobně o průběhu schůze chirurgické společnosti informoval prof. Hájek, pak byla přečtena stížnost doc. Kostroucha na průběh voleb patologické společnosti a i odpověď doc. MUDr. T. Eckschlagera, který se průběhu schůze zúčastnil jako člen RK ČLS JEP.
Z diskuse vyplynulo, že hlavní problém je v tom, že schůze, ač nebyla svolána jako volební, pak hlasováním zúčastněných členů se volební stala.
Návrh: Stížnosti budou předány RK ČLS JEP, prof. Hájek dodá písemnou zprávu o průběhu volební schůze společnosti patologů - do 10.06.2004 bude připraven dopis k podpisu předsedovi ČLS JEP prof. Blahošovi.

Informace o Purkyňově dni:
Členům předsednictva byl předán program 46. Purkyňova dne včetně pozvánek na slavnostní oběd s jubilantem. Odjezd auta do Libochovic je 23.06.2004 v 8:35 hod. od Lékařského domu. Z důvodu zákazu parkování je nutno dodržet stanovenou dobu odjezdu.
Po skončení oběda následuje schůze předsednictva v zasedacím sále zámku.

Různé:

Prof. Blahoš: seznámil se zápisem ze 4. zasedání výboru Zdraví 21 (na MZ ČR 06.05.2004).
Jedná se o možnost spolupráce při garanci dílčích cílů a aktivit a jejich naplňování s představiteli některých odborných společností ČLS JEP (např. sociální lékařství, hygiena a komunitní medicína).

Prof. Blahoš: informoval o jednání s ministrem zdravotnictví dr. Kubinyi.
Na MZ ČR budou svoláni zástupci jednotlivých odborných společností a budou jednat o koncepci jednotlivých oborů.
Na 07.06.2004 jsou svolány 2 pracovní skupiny:
1. – interní + chirurgická společnost: 9 – 12 hod. na MZ ČR (místn. č. 355)
2. – všeobecné lékařství + pediatrie: 14 – 17 hod.
Bude-li třeba, bude pokračovat jednání dne 14.06.2004: pouze dopoledne 9 – 12 hod. a případně i dne 21.06.2004 pouze odpoledne 14 – 17 hod. Bude vhodné zastoupení vedením OS v počtu 1-3 reprezentantů.

prof. Seemanová: předala informace z dohodovacího řízení. Odbor zdravotního pojištění MZ ČR požádal, zda by ČLS JEP Byla svolavatelem dohodovacího řízení. Termín 29.06.2004.
Jde o jednání v souvislosti s novým zákonem o výkonu zdravotnického povolání a jeho odraz na výkon zdravotnického povolání.
Zasedání by se měl zúčastnit i dr. Vacek.
VZP poskytne zdarma prostor na Perštýně pro jednání, ČLS JEP zajistí občerstvení a potřebnou techniku.
Podrobnosti předá prof. Seemanová okamžitě sekretariátu, který zajistí vše potřebné.
Zobrazit vše