Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 27.6.2001

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 27.6.2001

PROGRAM:

 • Kontrola zápisu z 5. schůze předsednictva ČLS JEP
 • Oborová kontaktní organizace - zdravotnictví OKO
 • Informace ze zasedání Rady pro další vzdělávání MZ ČR, konané dne 28.5.2001 (prof. Hájek)
 • Informace ze Senátu ze dne 13.6.2001 - diskuse k „Zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání" (prof. Hájek)
 • Informace ze schůzky s ČLK dne 5.6.2001 - „Problematika rekvalifikace internistů do oboru všeobecného lékařství" (prof. Ticháček)
 • Doplnění stavu předsednictva ČLS JEP (prof. Blahoš)
 • Informace z Purkyňova dne v Libochovicích (prof. Janoušek, prof. Ticháček)

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s výsledkem návrhu projektu, který v lednu 2001 podala ČLS JEP společně s fy ECONSULT, s.r.o. týkající se „Oborové kontaktní organizace - zdravotnictví (OKO)". Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo pod čj. 16043/2001-32, „Program EUPRO" rozhodnutí týkající se účelového financování výzkumu a vývoje s názvem „Oborová kontaktní organizace - zdravotnictví" pod identifikačním kodem OK 436. ČLS JEP a ECONSULT, s.r.o. se rozhodly uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci při řešení tohoto projektu. ECONSULT, s.r.o. jako příjemce výše uvedené dotace bude nositelem projekt a je osobou odpovědnou za realizaci projektu. Řešitelem projektu je MUDr. Mgr. Petr Struk, který v současné době provádí konzultační činnost v rámci pracovního poměru k příjemci dotace. Řešitel projektu se zavazuje zajišťovat optimálně tok informací mezi Evropskou komisí, ústředními orgány státní správy, zdravotnickými i výzkumnými pracovišti, zdravotnickými a školskými zařízeními a dalšími zájemci a institucemi a zajišťovat další potřebné činnosti. ČLS JEP se zavazuje poskytnout spolupráci prostřednictvím svých odborných společností a spolků lékařů. Dále se zavazuje posuzovat předkládané dílčí výsledky projektu, zejména sdělovat k věci připomínky a náměty prostřednictvím odborné rady projektu. Odborná rada projektu bude složena ze 14 zástupců ČLS JEP. Členy rady jmenuje a odvolává předsednictvo ČLS JEP. Činnost rady se předpokládá po dobu 3 let. V čele odborné rady stojí předseda, kterého volí a odvolává odborná rada. Odborná rada určí koordinátora, který zabezpečuje komunikaci s řešitelem a připravuje schůze odborné rady vč. distribuce materiálů projednávaných při jednáních. Odměny vyplácí ECONSULT, s.r.o.

Řešitel projektu MUDr. Mgr. Petr Struk zodpověděl všechny doplňující otázky členů předsednictva ČLS JEP. Předsednictvo ČLS JEP uzavření dohody v rámci projektu „Oborová kontaktní organizace - zdravotnictví" odsouhlasilo. Odbornou radu projektu bude jmenovat do 31.8.2001. Koordinátorem projektu určilo pí. Smrkovskou.

Informace ze zasedání Rady pro další vzdělávání MZ ČR, která se konala dne 28.5.2001 podal prof. Hájek. Prof. Zvěřina, který se zasedání zúčastnil, podal také o průběhu zasedání krátkou zprávu.

Dne 13.6.2001 proběhla v Senátu ČR diskuze k „Zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání". Diskuze se zúčastnili za ČLS JEP prof. Hájek a dr. Tuček. Oba přednesli informace. Prof. Hájek zaslal dopisy místopředsedovi Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR MUDr. M. Cabrnochovi a předsedkyni Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Senátu ČR MUDr. Z. Roithové, kde zopakoval připomínky ČLS JEP k návrhu zákona. Prof. Hájek obdržel od MUDr. M. Cabrnocha děkovný dopis.

Prof. Ticháček se zúčastnil schůzky s ČLK dne 5.6.2001, kde se probírala „Problematika rekvalifikace internistů do oboru všeobecného lékařství". O průběhu schůzky podal krátkou zprávu. Zprávu doplnil dr. Herber tím, že došlo k dohodě. Vypracováním návrhu ČLS JEP k této problematice pověřuje předsednictvo ČLS JEP prof. Hájka a dr. Herbera.

Prof. Blahoš projednal doplnění počtu členů předsednictva ČLS JEP se zvolenými náhradníky na sjezdu ČLS JEP v lednu 1999. Prof. Homolka a dr. Přehnal svou účast v předsednictvu ČLS JEP potvrdili hned. Dr. Seifert přislíbil, že podá zprávu.

Dne 6.6.2001 se konal na zámku v Libochovicích „Purkyňův den" s předáním ceny J. E. Purkyně za rok 2001 prof. Šamánkovi. Informace o jeho průběhu podal prof. Ticháček, který zastupoval prof. Blahoše. Purkyňův den měl velmi dobrý průběh jak odborný, tak společenský. Prof. Šamánek děkuje předsednictvu ČLS JEP za udělení Purkyňovy ceny i jejího slavnostního předání.

Předsednictvu ČLS JEP došly 4 návrhy na ceny ČLS JEP za vědecké práce za rok 2000:

 • fyziologická společnost: V. Hampl, J. Herget, „Role of Nitric Oxide in the Pathogenesis of Chronic Pulmonary Hypertension" chirurgická společnost: M.Hájek, J.Drábková, S. Harušťiak, M.Marel, J. Vomela, „Kritická onemocnění průdušnice a jejich léčení"
 • onkologická společnost: J. Abrahámová, C.Povýšil, J. Horák, a kol. „Atlas nádorů prsu"
 • angiologická společnost: Vl. Puchmayer, K. Roztočil, „Praktická angiologie"

Prof. Petrášek dne 22.6.2001 oznamuje, že je nucen rezignovat na funkci vedoucího redaktora ČLČ. Dr. Malinová vypíše neprodleně konkurs na uvolněnou funkci. Konkurs bude uveřejněn ve Zdravotnických novinách, ČLČ, PL a Vnitřním lékařství.

Prof. Janoušek se zúčastnil semináře WHO o hodnocení výkonnosti zdravot- nického systému a podal ze semináře krátkou informaci.

O udělení čestné medaile ČLS JEP žádají společnosti:

 • fyziologická pro prof. MUDr. Jana Peňáze, CSc. prof. MUDr. Pavla Braveného, CSc. MUDr. Jana Bureše, DrSc.
 • chirurgická pro prof. MUDr. Marii Peškovou, DrSc.

O udělení čestného členství ČLS JEP žádají společnosti:

 • internistická pro prof. MUDr. Václava Čepeláka, DrSc.
 • revmatologická pro prof. MUDr. Karla Pavelku, DrSc.

Další zasedání předsednictva ČLS JEP se bude konat 5. září, 10. října, 14.listopadu, 12.prosince 2001 v LD v Praze od 13.00 hodin.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše