Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 3.12.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 3.12.2003

Prof. Blahoš představil Ing. Hanu Vičarovou, která nastoupí 05.01.2004 na uvolněné místo ředitelky Sekretariátu, pí. Smrkovká odchází do starobního důchodu.

„Prohlášení ČLS JEP k dopravní úrazovosti“ bylo zasláno ČTK dne 10.11.2003. (viz.)

Prof. Blahoš předložil předsednictvu podrobný návrh na vydávání časopisu pro členy ČLS JEP.

Náplní časopisu budou zprávy:
z předsednictva (prof. Blahoš, prof. Homolka)
ze sekretariátu (ředitelka sekretariátu)
z odborných společností a spolků lékařů (prof. Homolka)
z pracovních skupin předsednictva:

 • kouření (dr. Králíková)
 • metabolické kolegium (prof. Palička)
 • biochemické kolegium (prof. Palička)
 • doporučené postupy (doc. Býma, prof. Novák, prof. Hájek, prof. Šimon, doc. Kmoch, prof. Blahoš)
 • kategorizační komise (prof. Švihovec)
 • dohodovací řízení (prof. Seemanová)
 • historie ČLS JEP (prof. Ticháček)
 • WMA Regional Office (prof. Blahoš)
 • ze spolupráce s domácími zdravotnickými a příbuznými organizacemi:
  • MZ ČR (prof. Hájek)
  • Parlament (prof. Boguszaková)
  • VZP (prof. Seemanová)
  • ČLK, ČSK, ČFK, odborné organizace (ad hoc)
  • Vědecká sekce Nadace ČLF (prof. Blahoš)
  • Nadání J. M. Z. Hlávkových (prof. Blahoš)
  • Lékařské fakulty UK (prof. Palička aj.)
  • IPVZ (dr. Malina, prof. Hájek)
  • Etická komise MZ ČR (dr. Pohunková)
  • Etická komise vlády ČR (prof. Blahoš)
  • Farmaceutické firmy zastoupené v ČR
 • ze spolupráce se zahraničními zdravotnickými organizacemi:
  • WMA (prof. Blahoš)
  • CIOMS (prof. Blahoš)
  • CP (prof. Janoušek)
  • UEMS (prof. Škrha)
  • UNESCO (prof. Blahoš)
  • WHO (dr. Šteflová)
 • aktivity o vybraných vědeckých publikacích a novinkách z oblasti biomedicínských věd (prof. Broulík)
 • informace ze sjezdů domácích i zahraničních
 • z oblasti farmakologie (prof. Švihovec)
 • o vyznamenáních, o cenách apod.
 • osobní zprávy a společenská rubrika (sekretariát aj.)
 • dopisy členů (dr. Malinová)
 • aktuality o připravovaných akcích (sekretariát)
 • různé.

Zároveň prof. Blahoš seznámil předsednictvo s návrhy na spolupráci, kterou předložily dr. Buriánková a dr. Šustková.

K předloženým návrhům proběhla obšírná diskuse, vč. úvahy o vhodnosti nebo nevhodnosti začlenění plánovaného časopisu do prezidiálního Časopisu lékařů českých.
Závěr: Předsednictvo rozhodlo o zamítnutí návrhu na odborný měsíčník a rozhodlo o vydávání Zpravodaje samostatně, podle návrhu prof. Blahoše.

Byla provedena aktualizace webových stránek ČLS JEP

Dále byla doplněna smlouva s Cesnetem, na jehož serveru jsou webové stránky ČLS JEP umístěny, kontaktní osoba za ČLS JEP je místo MUDr. Vejvalky prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. Za obsah webových stránek organizačních složek si odpovídají OS, ČLS JEP pro ně aktualizaci nezajišťuje.

Na úhradu mezinárodního kolektivního členství na r. 2003 jsme žádali státní dotaci ve výši 1,659.461,- Kč. Rozhodnutím MZ ČR v srpnu 2003 jsme obdrželi státní dotaci ve výši 1,000.000,- Kč.
Sekretariát připraví přehlednou tabulku úhrad a je nutno rozhodnout o výši úhrad ze státní dotace jednotlivým společnostem.
Předsednictvo pověřuje prof. Hájka a prof. Homolku, aby připravili jednotlivé výše úhrad ze státní dotace.

Pí. Smrkovská informovala předsednictvo, že pouze 67% OS a 33% SL nahlásilo výši členských příspěvků na r. 2004 (termín 14.11.2003). Urgence byla zaslána 17.11.2003 a 03.12.2003.
Předsednictvo rozhodlo ukončit změny tarifů členských příspěvků na r. 2004 dne 10.12.2003. Je nutno nechat vytisknout a rozeslat složenky na úhradu členských příspěvků nejpozději do 20.01.2004. K 30.11.2003 je stav členské základny 34.836 členů, stav členství 88.288.Zobrazit vše