Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 4.9.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 4.9.2002

Prof. Blahoš informoval předsednictvo o jednání s Ing. Kynčlem, pracovníkem fy Léčiva. Firma má zájem vytvořit webové stránky, kde by bylo uvedeno 305 doporučených postupů pro praktické lékaře, vypracované ČLS JEP v letech 2000 – 2001 ve spolupráci s IGA MZ ČR. Fa má zájem o vytvoření skupiny odborníků-lékařů (internistů a chirurgů), kteří by prováděli revizi zpracovaných DP a postupně se inovovaly. Firma by zároveň tuto inovaci financovala.

Předsednictvo rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ČLS JEP ve výši 50.000,- Kč na Povodňové konto Nadace Dagmar a Václava Havlových – VIZE ´97 pro tělesně postižené osoby postižené záplavami.

Předsednictvo se seznámilo s návrhem koncepčního opatření NTS na r. 2003, který vypracovala dr. Malinová vč. návrhů řešení.

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s dopisem, který mu zaslal vedoucí redaktor časopisu Vnitřní lékařství dr. Svačina, který se týkal problematiky finančního zajištění vydávání odborného lékařského tisku.

Předsednictvo se rozhodlo k této problematice svolat užší předsednictvo, které by se výhradně zabývalo jak koncepčním opatřením, tak i rozpočtovými úpravami.

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s obsahem schůzky s paní ministryní. ČLS JEP by se spolupodílela na přípravě zdravotnických zákonů (o dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků). Jinak předpokládá MZ úzkou spolupráci s komorami.

Obdrželi jsme pozvánku na 2. schůzi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR, která se koná dne 19.09.2002 v budově Poslanecké sněmovny.

Prof. Blahoš informoval předsednictvo o služební cestě na slavnostní zahájení Hessenské lékařské komory, Akademie pro specializační a kontinuální vzdělávání lékařů a Carl-Oelemann Schule v Bad Nauheimu, kterého se zúčastnil na pozvání ve dnech 30.- 31.8.2002 společně s Dr. Pfeiferem z MZ ČR.

Volební sjezd delegátů ČLS JEP se bude konat v pátek 31.01.2003.

Návrh kandidátů do předsednictva a RK ČLS JEP zašlou výbory organizačních složek do 31.10.2002, vč. předběžného souhlasu kandidátů s kandidaturou.

Vytipovat místo konání sjezdu vč. cen – L. Smrkovská – termín do 20.9.2002.

Předsednictvo určilo počet delegátů sjezdu podle počtu členů organizační složky ČLS JEP podle evidence členů k 30.9.2002:
do 400 členů 1 delegát
do 800 členů 2 delegáti
do 1200 členů 3 delegáti
nad 1.200 členů 4 delegáti

Předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP doc. Havlíček zaslal návrh jejich společnosti na udělení Purkyňovy ceny v r. 2003 panu prof. MUDr. Jaroslavu Procházkovi, DrSc. Předsednictvo bere na vědomí a návrh sekretariát zařadí pro výběr kandidátů Purkyňovy ceny r. 2003.

Návrh na Ceny předsednictva ČLS JEP za původní vědecké práce, publikované v r. 2001 předkládá:

  • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP: Psychiatrie, autoři prof. J. Raboch, prof. P. Zvolský a kolektiv, Praha, Galén 2001
  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP: Karcinom plic, autoři doc. P. Zatloukal, doc. L. Petruželka, Grada Publishing-Avicenum.

Předsednictvo jmenovalo komisi ve složení:
    prof. Janoušek – předseda
    prof. Horký
    prof. Ticháček.
Komise provede zhodnocení a výběr do 30.9.2002.

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP žádá o udělení čestného členství ČLS JEP pro Dr. Bodo Marschalla z Německa. Předsednictvo rozhodlo sdělit společnosti pracovního lékařství, pokud dr. Marschall má čestné členství této společnosti, udělit mu čestnou medaili ČLS JEP.

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP žádá o udělení čestné medaile ČLS JEP pro svého člena MUDr. Jaroslava Černého a MUDr. Vladimíra Motyčku.

Hematologická společnost ČLS JEP žádá o udělení čestné medaile ČLS JEP pro prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc.Zobrazit vše