Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 5.9.2001

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 5.9.2001

Prof. Blahoš informuje předsednictvo o hlavních bodech programu jednání se zástupci ČLK, které se bude konat dne 19.9.2001 v 15,00 hod. v Lékařském domě (LD).

Prof. Blahoš informuje předsednictvo o jednání řešitelů grantu IGA MZ ČR č. 5390-3/1999 (prof. Blahoše, prof. Hájka, prof. Švihovce a prof. Nováka) se zástupci MZ ČR prof. Tůmou a Mgr. Kalvachovou, které se konalo dne 21.08.2001 v budově MZ ČR. Jednalo se o uvolnění Ministerstvem zdravotnictví ČR k publikování zpracova- ných doporučených postupů ČLS JEP za rok 2000 a 2001.

Předseda KLPK ČLS JEP prof. Švihovec přednesl zprávu o farmakoekonomice. Zároveň seznámil předsednictvo se „Zásadami účasti zástupců OS ČLS JEP na zasedání Kategorizační komise". Zásady byly vypracovány na základě příkazu ministra č. 4/2001 a po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.

Pí. Smrkovská oznámila předsednictvu, že ČLS JEP obdržela dne 30.8.2001 Rozhodnutí MZ ČR, odb. vědy a vzdělávání podepsané p. ministrem o poskytování dotace ze státního rozpočtu na rok 2001:

  • projekt č. 1 - „Šíření a popularizace odborných poznatků v oblasti zdravotnictví prostřednictvím nakladatelské a vydavatelské činnosti",
  • projekt č. 2 - „Optimalizace metod a forem spolupráce s mezinárodními společnostmi lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví",

na ostatní 3 projekty jsme státní dotaci neobdrželi. Jsou to projekty:

  • Vypracování odborných náplní pro specializační výchovu lékařů v dalších oborech,
  • Program organizace postgraduální výchovy biochemiků - analytiků v klinické biochemii v ČR,
  • Vypracování Národního programu kontroly tabáku, jeho implementace v rámci zdravotnického sektoru a vytvoření mezirezortní sítě pro spolupráci,

Dále ČLS JEP obdržela další „Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2001 z odboru zdravotní péče MZ ČR na projekty:

  • „Zavádění nástrojů k harmonizaci hodnocení primární péče" - projekt zajišťuje Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
  • „Podpora rozvoje obezitologického programu v ČR" - projekt zajišťuje Obezitologická společnost ČLS JEP.

Dále pí. Smrkovská informovala předsednictvo, že žádost o státní dotaci na rok 2002 se musí podat na MZ ČR odbor vědy a vzdělávání do 30.9.2001. Navrhuje žádost na projekty:

  • Optimalizace metod a forem spolupráce s mezinárodními společnostmi lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví.
  • Šíření a popularizace odborných poznatků v oblasti zdravotnictví prostřednictvím nakladatelské a vydavatelské činnosti.
  • Implementace recentních doporučení k léčbě závislosti na tabáku mezi lékaři ČR.

V průběhu měsíce srpna vyšel v ČLČ, Praktickém lékaři, Vnitřním lékařství a Zdravotnických novinách inzerát na obsazení místa vedoucího redaktora ČLČ. Termín přihlášek byl stanoven do konce srpna. Žádný návrh nepřišel. Dr. Malinová navrhuje oslovit několik osobností dle výběru předsednictva a vyzvat je k podání přihlášky. Zároveň je možno uvažovat i o úpravě periodicity ČLČ na měsíčník.

Prof. Hájek a dr. Herber zpracovali sdělení k „Problematice rekvalifikace internistů do oboru všeobecného lékařství". Sdělení bylo rozdáno členům předsednictva k prostudování.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše