Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva, konané dne 20.04.2005

Stručný zápis ze schůze předsednictva, konané dne 20.04.2005

Bylo konstatováno, že hospodaření odborných společností a spolků lékařů je dobré, je nutné více vzdělávacích aktivit a konference směrovat do vlastní obchodní společnosti.
Nadále je třeba se intenzivně zabývat NTS a postupně provádět potřebná opatření.

Proběhly korespondenční volby do výboru České neuroradiologické společnosti ČLS JEP. Volební komise pracovala ve složení:
MUDr. Böhm, MUDr. Kastner, a pí. Lerchová. Nejvíce hlasů získala prof. Bohutová. Chybí zápis o zvolení RK.

Proběhly volby do výboru České neonatologické společnosti ČLS JEP. Byl zvolen 12ti členný výbor se dvěma náhradníky, ustavující schůze nového výboru a rozdělení funkcí dosud neproběhly.
Rovněž v tomto zápise není zmínka o volbě RK.

Společnost pro myoskeletální medicínu dodala složení nového výboru.
Předsedkyně: doc. Tošnerová, vědecký sekretář prof. Lewit, členové: dr. Jandová, dr. Vacek, dr. Šos, dr. Roubalová, dr. Šnaplová.
V zápise chybí zpráva o zvolení revizní komise.

Prof. Blahoš: účast na otevření Pragomediky.
Informoval též o jednání, týkající se veletrhu Hospimediky Brno (dříve MEFA) v době od 16. do 19.09.2005 v Brně. Prof. Blahoš přislíbil záštitu ČLS JEP.
Téma: "Důstojnost nemocného, důstojnost umírajícího".
Návrh: dohoda s odbornou společností paliativní medicíny (prof. Vorlíček) a Společnosti geriatrické a gerontologické.

Byl projednán zápis ze zasedání redakční rady Praktického lékaře, konané dne 06.04.2005 v LD. Konstatováno:
- redakční radu nelze měnit pouze na návrh vedoucího redaktora, nýbrž jen po schválení předsednictvem ČLS JEP.
- zápis obsahuje řadu bodů, které nejsou nijak doloženy, případné odnětí prémií (na které není právní nárok) nebylo uplatněno ani v jednom případě), zasahování do kompetencí ap.
Předsednictvo konstatuje, že tato situace není dobrá a prof. Homolka zpracuje v tomto duchu dopis pro vedoucího redaktora MUDr. Honzáka.

Prof. Seemanová: byl projednán požadavek komise MZd na přehodnocení laboratorních výkonů některých odborností.
Předsednictvo doporučuje, aby odbornosti, kterých se to týká, začaly neprodleně na tomto úkolu pracovat s tím, že reálný termín je do 21.12.2005. Aby tento návrh neohrozil termín plánovaného vydání novely SZV, doporučujeme využít pro tyto obory zákonné možnosti 3 - 5 letého přechodného období, během něhož budou tyto úpravy připraveny pro přijetí DŘ k SZV.

Projednána žádost o spolupráci dr. Skopce při vyhledávání inzerentů na našich odborných časopisech.
Předsednictvo žádá pro svoje rozhodnutí detailní návrh jeho řešení vč. návrhu smlouvy.

Návrh na udělení Purkyňovy ceny v roce 2005:
na prof. MUDr. Václava Špičáka, CSc., který je významným představitelem oboru alergologie a klinické imunologie u nás i v zahraničí.
Žádost podává Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP. Žádost byla podána ve stanovené lhůtě.
Předsednictvo jednohlasně rozhodlo udělit Purkyňovu cenu v r. 2005 panu prof. MUDr. Václavu Špičákovi, CSc.

Pocty:
o udělení čestného členství ČLS JEP žádá OS:
- dermatovenerologická pro: prof. MUDr. Františka Vosmíka, DrSc., prof. MUDr. Věru Semrádovou, CSc.
- alergologie a klin. imunologie: prof. MUDr. Jaroslava Šterzla, DrSc.

o udělení čestné medaile ČLS JEP žádá OS:
- dermatovenerologická pro: prof. MUDr. Jiřího Záhejského, DrSc., prof. MUDr. Zdeňka Vlašína, DrSc.
- akupunkturistická pro: doc. MUDr. Františka Páru, CSc., MUDr. Magdalenu Urbanovou
- gynekol. porodnická pro: prof. MUDr. Michala Valenta, DrsC.

Návrh na udělení Ceny předsednictva za původní vědeckou práci podaly OS:
- pro návykové nemoci: "Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v r. 2002", autorů: Pavla Lejčková, Viktor Mravčík, Josef Radimecký.
- gynekologická a porodnická spol: "Rizikové a patologické těhotenství", autor: prof. MUDr. Zdeněk Hájek a kolektiv I. lékař. fakulty UK a VFN Praha. Vydalo nakladatelství GRADA Publishing v roce 2004.

Po zhodnocení a návrzích komise bude projednáno na příštím zasedání předsednictva dne 18. května 2005.
Zobrazit vše