Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 1. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 25.01.2006 v Lékařském domě v Praze.

Zápis z 1. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 25.01.2006 v Lékařském domě v Praze.

PROGRAM:

 1. Kontrola úkolů z 11. schůze r. 2005 předsednictva ČLS JEP
 2. NTS – rozbor presidiálních časopisů
 3. Preventivní programy odborných společností
 4. Zprávy vědeckého sekretáře
 5. Různé

Ad 1) – Kontrola úkolů z 11. schůze r. 2005 předsednictva ČLS JEP

doc. Býma: znovu jednáno o prominutí event. snížení členského příspěvku studentům LF ČLS JEP. Bylo navrženo:

 • ředitelka sekretariátu projedná se zdravotnickým nakladatelstvím Galen a Grada závaznou smlouvu o poskytování slev studentům LF – členům ČLS JEP;
 • prof. Palička vypracuje návrh dopisu děkanům LF a akademickým senátům LF.

Ad 2) – NTS – rozbor presidiálních časopisů

Prof. Blahoš informoval předsednictvo o jednání užšího předsednictva, které se sešlo dne 23.01.2006 ve složení: prof. Blahoš, prof. Palička, prof. Hájek, prof. Švihovec, prof. Škrha a jednalo o písemném stanovisku dr. Honzáka.
Dr. Honzák trvá na svém rozhodnutí, že se vzdává funkce vedoucího redaktora. Užší předsednictvo navrhlo vedoucímu redaktorovi vyhovět.
Byl vypsán konkurz, přihlásil se dr. Filip.
Je navrženo odvolat dosavadní redakční radu Praktického lékaře a jmenovat novou.
Třetí číslo Praktického lékaře spojit s Revue a zaslat všem členům ČLS JEP. Také odvolat únorovou schůzi redakční rady Praktického lékaře.
Po diskusi byl návrh jednomyslně schválen.

Ad 3) – Preventivní programy odborných společností

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo se žádostí MZ ČR o vypracování tezí preventivních programů.
V současné době je vypracováno 57 návrhů preventivních programů.
Budou ihned zaslány na MZ ČR.

Ad 4) – Zprávy vědeckého sekretáře

 1. V České internistické společnosti ČLS JEP proběhlo 1. kolo koresponden-čních voleb.
  Z 1697 odeslaných volebních lístků se vrátilo 163 (méně než 10%), z nichž bylo 7 neplatných.
 2. Proběhly volby do výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Předseda – MUDr. Petr Popov, 1. místopředseda MUDr. Jiří Dvořáček, 2. místopředseda doc. PhDr. Michal Miovský, PhD., pokladník PaeDr. Martina Richterová-Těmínová, členové: MUDr. Csémy, MUDr. Jeřábek a prim. Nešpor. Chybí volba tříčlenné revizní komise. Na tuto skutečnost je nutno dr. Popova upozornit a volby doplnit.
 3. Proběhly volby do Společnosti pro neurovědy ČLS JEP. Složení nového výboru je následující: předsedkyně prof. Syková, místopředseda prof. Zvěřina, vědecký sekretář doc. Chvátal, členové: RNDr. Andrey, MUDr. Černý, prof. Druga, prof. Höschl, doc. Mareš, prof. Nevšímalová, prof. Syka, doc. Vožeh a MUDr. Vyklický. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. Pokorný, MUDr. Paleček a RNDr. Popelář.
 4. MUDr. Martin Merenda, místopředseda SL Nový Jičín ČLS JEP, znovu zasílá žádost o zrušení Spolku lékařů v Novém Jičíně ke dni 01.01.2006.
 5. Proběhly volby do výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP, k 10.01.2006 proběhla první schůze nově zvoleného výboru, zápis o rozdělení funkcí neměl vědecký sekretář k dispozici.
  Pořadí podle počtu hlasů bylo následující: Hána, Marek, Vlček, Čáp, Lebl, Kršek, Zamrazil, Šnajderová, Kalvachová, Broulík.
 6. Dne 02.12.2005 bylo vyhodnoceno II. kolo voleb do České radiologické společnosti ČLS JEP. Bylo hodnoceno 450 platných hlasovacích lístků. Pořadí dle počtu hlasů bylo následující: Eliáš, Žižka, Válek Ferda, Peregrin, Heřman, Skovajsová, Beran, Kreuzberg, Mechl.
 7. Proběhly volby do výboru České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP. Nový výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Fildán – předseda, MUDr. Danielová – vědecký sekretář, MUDr. Prokeš – 1. místopředseda, MUDr. Strnad – 2. místopředseda, MUDr. Urbanová – pokladník, členové: MUDr. Brychtová, MUDr. Čutová, MUDr. Stránský, MUDr. Seidlová. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Kučerová, MUDr. Filípek, MUDr. Sedláček.
 8. Česká onkologická společnost ČLS JEP schválila zřízení 18 komplexních onkologických center v ČR.
  Předsednictvo souhlasí.
 9. Mgr. Zdeněk Guřan zaslal žádost o snížení členského příspěvku do ČLS JEP z titulu studenta prezenční formy postgraduálního studia. Tuto žádost včas nedoložil potvrzením o studiu. Po dodání potvrzení o studiu je snížení členského příspěvku možné.

Ad 5) Různé

 1. Prof. Blahoš informoval předsednictvo o žádosti gastroenterologické společnosti, být zastoupena v kategorizační komisi.
  Žádost byla zaslána k vyřízení na MZ ČR.
 2. Přečteno Prohlášení výboru Společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, týkající se způsobu odvolání prof. Černého z funkce ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.
  Předsednictvo vzalo dopis na vědomí, odpověď zašle prof. Blahoš výboru společnosti i prof. Černému
 3. Prof. Blahoš informoval předsednictvo o tom, že pokud budou ve Zdravotnických novinách články o homeopatii, bude se ČLS JEP od nich distancovat.
  V tomto duchu poslal prof. Blahoš dopis šéfredaktorce Zdravotnických novin. Šéfredaktorka sjedná nápravu
 4. Při žádostech OS a SL o udělení čestného členství nebo medailí, musí být vždy jmenován člen předsednictva, který vyznamenání předá.
  Předsednictvo souhlasí.
 5. Byl projednán rozpočet ČLS JEP na r. 2006.
  Rozpočet je rozpracován na organizační složky a ústředí. Každý člen předsednictva návrh rozpočtu obdržel e-mailem.
  Předsednictvo souhlasí a schvaluje rozpočet r. 2006.
 6. Byl přednesen podrobný program 13. kongresu ČLS JEP.
  Předsednictvo schvaluje bez připomínek.
 7. Projednán zákaz kouření v celé budově ČLS JEP. Jedná se o lékařský dům, a i proto je zde kouření nepřijatelné.
  Sekretariát zajistí označení o nekuřáckém prostoru podle zákona 379/2005 Sb. Zároveň budou s tímto zákazem seznámeni všichni pracovníci.
 8. Byla projednána směrnice předsednictva ČLS JEP č. 1/2006 o požadavcích na výkon práce v ČLS JEP.
  Tato směrnice bude projednána se všemi pracovníky a začne platit dnem 1. února 2006.
  Předsednictvo souhlasí.
 9. Informace o činnosti sekretariátu – vede se „deník práce“. Je k dispozici na sekretariátě a obsahuje všechny důležité schůzky a jednání v jednotlivých dnech.
 10. Prof. Seemanová informovala předsednictvo o Dohodovacím řízení k SZV – zatím nedošlo k dohodě. Příště bude vyzván i dr. Vyskočil.
 11. Prof. Škrha informoval o akreditaci.
  V současné době se zpracovávají žádosti, tyto budou zasílány na MZ, pak poslány předsedům akreditačních komisí tak, aby v měsíci únoru již mohla být první zasedání těchto komisí.
 12. Společnost pro genovou a buněčnou terapii žádá o souhlas se změnou názvu společnosti na Společnost pro genovou a buněčnou terapii a protinádorové vakcíny ČLS JEP.
  Předsednictvo souhlasí.
 13. POCTY:
  O udělení čestné medaile žádají:
  Česká urologická společnost pro - prof. MUDr. Jána Klimenta, CSc. (SR)
  Spol. pro transfuzní lékařství pro - MUDr. Vladimíra Kulicha
  Česká chirurgická společnost Pro - prof. MUDr. Vladimíra Brzka, CSc.
  Předsednictvo souhlasí.
 14. Nové zákony:
  Vyhláška č. 493/2005, kterou se mění vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
  Účinnost dnem 1. ledna 2006.
  Vyhláška č. 532/2005 Sb. o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.
  Účinnost dnem 1. ledna 2006.
  Vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pol. 2006.
  Účinnost dnem 1. ledna 2006.

Příští schůze předsednictva 22.02.2006 od 13,00 hod. v Lékařském domě.

Zapsala: Ing. Vičarová 26.01.2006
Zobrazit vše