Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP – listopad 2005

Zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP – listopad 2005

Účast ČLS JEP na kongresech, výstavách ap.

ČLS JEP se zúčastnila mnoha kongresů a setkání prostřednictvím svého předsedy i některých členů předsednictva. Jednalo se např. o:

 • Slovensko-český kongres o infekčních nemocech, konaný v červnu 2005 – účastnila se a reprezentovala doc. Marešová
 • Endokrinologický kongres – prof. Broulík
 • Sjezd společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ve Zlíně v září 2005 – účast prof. Blahoš
 • Konference E.A.N.A. v listopadu 2005 – účast: prof. Blahoš, prof. Janoušek, prof. Seemanová
 • Konference Tabák a zdraví – dr. Králíková
 • 80. výročí založení SZÚ – účast prof. Hájek
 • XII. kongres České internistické společnosti v Praze – účast prof. Blahoš, prof. Anděl
 • Sjezd posudkových lékařů v LD v Praze – účast prof. Blahoš
 • Sjezd všeobecných lékařů v Brně – aktivní účast prof. Blahoš, prof. Hájek, doc. Býma a dr. Herber
 • Sezamovy dny 23. a 24.10.2005 Stomatologické společnosti
 • Českofrancouzské dny: kongres Spolku frankofonních lékařů na téma „Důkazy a praxe“, který se konal dne 02.10.2005.

Prof. Blahoš informoval, že 05.12.2005 bude v Praze zahájen světový kongres lékařské informatiky, nad jehož konáním převzala záštitu ČLS JEP.

Kongres Společnosti pro neurovědy: byl hojně navštíven i zahraničními účastníky – informoval prof. Zvěřina
Prof. Blahoš informoval o setkání u příležitosti 60. výročí FN Hradec Králové a o otevření nového výukového pavilonu, jehož výstavba trvala pouze 1 rok.
Předsednictvo blahopřeje prof. Paličkovi za perfektně zvládnutou akci.


Zprávy vědeckého sekretáře dne 23. 11. 2005

 1. Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. předseda výboru Společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP poslal složení výboru této společnosti, který má 5 členů (doc. Pleva, prof. Gál, prof. Wendsche, MUDr. Nestrojil a doc. Višna) a doplnil složení revizní komise, která je tříčlenná a bude pracovat ve složení: předseda - MUDr. Petr Zelníček, CSc., členové - prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. a MUDr. Stanislav Taller.
 2. Probíhají korespondenční volby do výboru České internistické společnosti ČLS JEP. Nový 13-členný výbor bude zvolen do konce února 2006. Volební komisi tvoří prim. Kotík, prim. Havránek, prim. Karel Lukáš, Dr. Peleška a pí. Dolejšová.
 3. Česká pediatrická společnost ČLS JEP vydala toto oficiální stanovisko k BCG vakcinaci:
  1. Základní primovakcinaci BCG není v současné době vhodné rušit.
  2. Primovakcinace BCG by vzhledem k objektivně dokumentovanému nárůstu komplikací a riziku BCG vakcinace pro děti s nepoznanými těžkými imunodefekty měla být posunuta do období mezi 7.- 12. měsícem věku.
  3. Primovakcinace by tak měla být převedena z neonatologického oddělení do péče kalmetizačních stanic. Kalmetizační stanice jsou pro toto očkování z technických a organizačních důvodů vhodnější než ordinace praktických pediatrů.
  4. Primovakcinace v novorozeneckém období by měla být zachována pro děti z rizikových skupin, tyto skupiny je však třeba na základě robustních kritérií znovu přesně specifikovat.
  Předsednictva doporučuje vytvoření odborné komise, ve které budou zastoupeny společnosti, kterých se problematika týká. Jedná se o:
  • Českou pneumologickou a ftizeologickou společnost.
  • Českou společnost alergologie a klinické imunologie
  • Českou společnost infekčního lékařství
  • Českou pediatriackou společnost
  • Společnost praktických dětských lékařů
  a bude přizván hlavní hygienik ČR.
 4. XIII. internistický kongres bude uspořádán v Brně ve dnech 1.- 4. 11. 2006.
 5. 9. sjezd slovenských a českých osteologů proběhne ve dnech 7.- 9. 9. 2006 v Prešově.
 6. VI. sjezd České psychiatrické společnosti se bude konat ve dnech 8.-11. 6. 2006 ve Špindlerově Mlýně.
 7. Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP se podílí na uspořádání Mezinárodního kongresu forensních věd, který proběhne ve dech 13.-15. 9. 2006 v Brně.
 8. 12. jihočeský pediatrický den s tématem: "Méně častá onemocnění dýchacích cest u dětí" proběhne v Českých Budějovicích dne 25. 11. 2005. Koordinátor: prim. Smrčka.
 9. Spolek lékařů v Trutnově uspořádá dne 29. 11. 2005 přednáškový večer na téma: " Močové infekce v nemocnici a v ordinaci praktického lékaře." Koordinátor: prim. MUDr. Scharfen, CSc.
 10. V rámci Nadačního fondu Praktik pod odbornou garancí Společnosti pro všeobecné lékařství ČLS JEP probíhá od 1. 7. 2005 do 1. 11. 2006 Projekt Atlet. V rámci tohoto projektu bude 480 praktických lékařů sledovat max. 20 jedinců po dobu jednoho roku s cílem prevence kardiovaskulárních onemocnění ovlivněním dyslipidémie. Výsledky projektu budou zveřejněny v lednu 2007.
 11. K 31.12.2005 dojde k ukončení činnosti Spolku lékařů v Děčíně. Všichni členové byli písemně vyzváni a nadpoloviční většina rozhodla o ukončení činnosti. Předsednictvo bere na vědomí.

Různé

 1. Projednána zpráva dr. Spitzera o dohodovacím řízení:
  1. požadavek ČLK a ČLS JEP o svolání dohodovacího řízení k Seznamu výkonů tak, aby novelizace Seznamu mohla být vydána MZ ČR s účinností od 1. července 2006. Předsednictvo souhlasí.
  2. projednán negativistický přístup některých chirurgických obor (např. neurochirurgie) s tím, že je nutné nepodceňovat jednání dohodovacího řízení (Seznam by mohl nabýt účinnosti i bez účasti zástupců odborných společností). Prof. Seemanová vypracuje odpověď pro neurochirurgii a v kopii bude odpověď zaslána dr. Spitzerovi a dr. Vyskočilovi.
 2. Žádost o udělení Čestné medaile ČLS JEP pro prof. MUDr. Miroslava Cikrta, DrSc. Žádost podána Společností pracovního lékařství. Předsednictvo souhlasí.
 3. Byl projednán předběžný odborný program 13. kongresu ČLS JEP, který se bude konat 5. dubna 2006 v areálu Výstaviště v Holešovicích na téma: „Dermatologie pro praxi“ s navrženým odborným programem:
  1. Novinky v léčbě:
   • akné
   • atopiské dermatitidy
   • psoriázy
   • kožních nádorů
   • bércových vředů
   • pohlavních chorob
  2. Prevence stárnutí kůže.
  Po odsouhlasení výborem České dermatovenerologické společnosti a výborem SVL bude navržený program platný.
 4. Bylo dohodnuto, že v době konání Hospimedicy v září 2006 v Brně bude doprovodný 14. kongres ČLS JEP na téma: „Biochemická diagnostika v ordinaci praktického lékaře“.
  Prof. Palička zpracuje odborný program, který po odsouhlasení SVL ČLS JEP bude zaslán organizátorům Hospimedicy Brno.Zobrazit vše