Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 11. schůze předsednictva ČLS JEP – 21.12.2005

Zápis z 11. schůze předsednictva ČLS JEP – 21.12.2005

PROGRAM:

 1. Kontrola zápisu z 10. schůze předsednictva ČLS JEP
 2. Informace ze zasedání regionální úřadovny WMA
 3. Zprávy vědeckého sekretáře
 4. Různé

Kontrola zápisu z 10. schůze předsednictva ČLS JEP

 1. Zasedání odborné komise pro BCG vakcinace proběhlo 07.12.2005 v LD.
  Pediatrická společnost a Česká pneumologická a ftizeologická společnost s posunem primovakcinace do období 7 – 12 měsíců věku dítěte souhlasí, Společnost infekčního lékařství a Společnost praktických dětských lékařů je proti posunu primovakcinace. Všichni zúčastnění souhlasí se studií ve třech krajích, kde by byla primovakcinace posunuta.
  Předsednictvo vzalo na vědomí.
 2. Členství v E.A.N.A.: předsednictvo bylo seznámeno s odpovědí doc. Býmy, že výbor SVL projednal návrh na členství v E.A.N.A. s tím, že se jedná spíše o profesní organizaci, a proto SVL nemá na členství zájem.
  Předsednictvo souhlasí.
 3. Ředitelka sekretariátu seznámila předsednictvo s právním rozkladem JUDr. Vacka ve věci zpoplatnění publikací článku s dedikací grantového výzkumu.
  Právník uzavírá: jedná se o příspěvek za zveřejnění článku (tzn. nemá to vztah k autorovi, ale k instituci). Je lhostejné, kdo a za jakou cenu uveřejní, je to věc dohody, která může být u každého jiná.

Informace ze zasedání regionální úřadovny

S informací vystoupil prof. Blahoš s tím, že zasedání regionální úřadovny bylo 09. a 10.12.2005 v hotelu Savoy v Praze. Bylo zastoupeno 30 národních lékařských organizací.
Byla probírána 2 hlavní témata a to:
- migrace lékařů v Evropě
- pandemie ptačí chřipky
(podle prof. Alberta Osterhause z univerzitního zdravotnického centra Erasmus MC v Rotterdamu, nejsou členské státy v EU na pandemii dostatečně připraveny).

Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Proběhly volby do výboru České neuroradiologické společnosti. Předseda – prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., místopředseda – MUDr. Ladislava Janoušková, CSc., vědecký sekretář – MUDr. Miroslav Šercl, CSc., pokladník – doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD., členové – prof. MUDr. Jozefa Bohutová, DrSc., doc. MUDr. Miroslav Heřman, PhD., prof. MUDr. Jiří Neuwirt, CSc.
  Byla rovněž zvolena tříčlenná revizní komise ve složení: MUDr. František Charvát, doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., doc. MUDr. Josef Vymazal, CSc.
 2. Byl zvolen nový výbor České revmatologické společnosti. Předseda – prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., místopředseda – prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc., vědecký sekretář – prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., pokladník – doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., členové – MUDr. Roman Záhora, MUDr. Marta Olejárová, CSc., MUDr. Jiří Štolfa, MUDr. Sevda Augustinová, MUDr. Dana Němcová, Jana Korandová.
  Revizní komise bude pracovat ve složení – MUDr. Marie Sedláčková, MUDr. Petr Vítek, doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 3. Proběhly volby do výboru České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii. Složení výboru na období 2005 – 2009 je následující: předseda – doc. Petrů, místopředseda – prof. Bartůňková, místopředseda – doc. Panzner, vědecký sekretář – prof. Litzman, pokladník – dr. Jílek.
  Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Kučera, doc. Šedivá, prim. Honzová.
 4. Sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie a XI. kongres českých a slovenských imunologů proběhne ve dnech 25.10- 28.10.2006 v Hradci Králové.
 5. Projednána žádost doc. Býmy o prominutí poplatku studentům lékařských fakult.
  Ve velmi obsáhlé diskusi bylo navrženo:
  1. zařazení do připomínek ke změně stanov
  2. správná cesta je získávat studenty LF do řad ČLS JEP, nikoliv úplně zdarma, navrhuje se příspěvek snížit na 100,- Kč
  3. oslovit děkany LF s nabídkou členství v ČLS JEP pro studenty, oslovit také akademické senáty
  4. vyjednat slevy na nákup knih a skript pro studenty – členy ČLS JEP
  5. na příští schůzi bude koncipován jednotný návrh řešení.
 6. Ukončení činnosti Spolku lékařů ČLS JEP Nový Jičín.
  Sděluje, že shromáždění členů schvaluje dobrovolné rozpuštění organizace k 01.01.2006 za předpokladu, že proti ukončení činnosti se nevysloví písemně nadpoloviční většina členů.
  Bude znovu osloven jednatel k 31.12.2005, pokud nebude nadpoloviční většina členů proti ukončení činnosti, SL Nový Jičín ukončí činnost k 01.01.2006.
  Předsednictvo souhlasí.

Různé

 1. Ředitelka sekretariátu informovala o činnosti Purkyňovy lékařské společnosti, s.r.o. a navrhuje předsednictvu vypsat výběrové řízení na nového jednatele.
  Činnost PLS s.r.o. by se měla do budoucna orientovat na kongresové aktivity.
  Členové předsednictva byli vyzváni k zaslání připomínek a návrhu ke konkurzu na jednatele tak, aby mohl být přijat nový zaměstnanec nejpozději k 01.03.2006
 2. Ředitelka sekretariátu dále informovala předsednictvo o akreditaci ČLS JEP. Ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů lze akreditovat pouze dle oborů specializačního vzdělání lékařů.
  Bylo podáno ČLK k vyřízení.
  ČLK nabízí ČLS JEP možnost požádat ČLK o udělování kreditů za znalostní testy.
  Předsednictvo bere na vědomí s tím, že tato informace bude v prezidiálních časopisech.
 3. Snížení základního členského příspěvku pro členy ČLS JEP nad 70 r. věku:
  26.10.2005 rozhodlo předsednictvo o snížení, event. neplacení členských příspěvků nad 70 r. věku členům, kteří o snížení požádají.
  Slevy platí od r. 2006 a budou následující:
  70 – 75 r. věku 100,- Kč základní členský příspěvek
  nad 75 r. věku – žádný členský příspěvek.
 4. Dopisem prof. Blahoše byly osloveny všechny odborné společnosti a spolky lékařů ČLS JEP, kde byla informace o nejvyšším vyznamenání – tzn. Ceně J. E. Purkyně.
 5. Společnost pro pohybové tkáně (ambulantní centrum pro vady pohybového ústrojí, Praha 5) žádá o možnost, stát se odbornou společností ČLS JEP.
  Předsednictvo souhlasí, pokud bude členství individuální.
 6. Předsednictvo ČLS JEP vyslechlo zprávu prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc. o činnosti Rady pro akreditaci klinických laboratoří (pracovní skupiny P-ČLS) a vzalo její činnost se souhlasem na vědomí. Schválilo uzavření „Dohody o spolupráci v oblasti zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří“ mezi ČLS JEP a Českým institutem pro akreditaci a „Společného prohlášení ČLS JEP a ČIA“. Vyslechlo zprávu o aktivitách Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL), které je útvarem ČLS JEP pro přípravu k akreditaci a ověřování kvality práce klinických laboratoří. Na základě vypsaného výběrového řízení schválilo na návrh předsedy Rady pro akreditaci do funkce výkonné ředitelky NASKL ing. Alenu Fišerovou. Prof. Palička bude o aktivitách Rady pro akreditaci klinických laboratoří a o činnosti NASKL informovat členy ČLS JEP článkem v příštím čísle Revue ČLS JEP.
 7. Projednána žádost MZ ČR o stanovisko k homeopatii: předsednictvo rozhodlo, že prof. Blahoš napíše odmítavé stanovisko s tím, že homeopa-tické diagnostické a léčebné metody předsednictvo považuje za nevědecké, jež nejsou založeny na důkazech (EBM).
 8. Žádost doc. Jabora o vyvolání nového jednání na úrovni MZ ČR k indexaci výkonů.
  Odpověď zpracuje prof. Seemanová.
 9. Ředitelka sekretariátu si od 01.01.2006 zvyšuje úvazek na 0,72, tzn. pondělí (12:00-17:00) – čtvrtek. Předsednictvo schvaluje.
 10. Prof. Blahoš informoval předsednictvo o jednání užšího předsednictva, týkající se nového odměňování redaktorek a nesouhlasném stanovisku vedoucího redaktora dr. Honzáka.
  Předsednictvo pověřuje ředitelku sekretariátu s tím, aby sdělila dr. Honzákovi, že předsednictvo na nových a jím schválených podmínkách pro odměňování redaktorek trvá a zároveň ať dr. Honzák sdělí, zda v tom případě trvá na svém odchodu z funkce vedoucího redaktora časopisu Praktický lékař.
 11. Předsednictvo pověřuje ředitelku sekretariátu, aby napsala doc. Bartůňkovi, že vysoký deficit anglické elektronické verze ČLČ (cca 380 tis. Kč ročně) nelze již nadále hradit ČLS JEP, ale není námitek, aby byl deficit hrazen z jiných prostředků, které si ČLČ opatří.
 12. Informace prof. Anděla, že Akademie věd přestává vydávat časopis Folia Biologica a je možnost fúze s Česko-slovenskou patologií. Podrobnosti zjistí a příští předsednictvo bude prof. Anděl informovat.
 13. Prof. Švihovec velmi podrobně informoval o změnách v kategorizaci léčiv.
  V této době je vytvořena expertní skupina, která připravuje návrh nové kategorizační komise a jednacího řádu pro příští kategorizaci.
 14. Čestná medaile:
  O udělení čestné medaile ČLS JEP žádá Česká endokrinologická společnost pro prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. k jeho nadcházejícím 70. narozeninám.
  Předsednictvo souhlasí.
 15. Předsednictvo navrhuje, aby ČLS JEP byla zastoupena svým předsedou v Redakční radě Zdravotnických novin a v Redakční radě Medical Tribune.Zobrazit vše