Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 2. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 22.02.2006 v Lékařském domě v Praze.

Zápis z 2. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 22.02.2006 v Lékařském domě v Praze.

PŘÍTOMNI: prof. Blahoš, prof. Hájek, prof. Palička, prof. Homolka, prof. Boguszaková, prof. Broulík, doc. Havlíček, dr. Herber, doc. Pařízková, prof. Seemanová, prof. Škrha, prof. Zvěřina, doc. Marešová, ing. Vičarová

OMLUVENI: prof. Švihovec, prof. Cvachovec, prof. Janoušek

NEPŘÍTOMEN: prof. Anděl

PROGRAM:

 1. Kontrola zápisu z 1./2006 schůze předsednictva ČLS JEP
 2. NTS – ekonomický rozbor všech časopisů ČLS JEP
 3. Preventivní programy OS – aktualizace a garanti výběrových řízení
 4. Onkoprevence - MZ
 5. Zprávy vědeckého sekretáře
 6. Různé

Ad 1) – Kontrola zápisu z 1. schůze předsednictva ČLS JEP

 1. Slevy pro studenty Lékařských fakult: jsou připraveny smlouvy s nakladatelstvím Galén a Grada s tím, že slevy na učebnice a knihy budou jimi garantovány 15% s odběrem v sídle nakladatelství.
  Prof. Palička má připraven dopis k rozeslání děkanům LF a akademickým senátům LF.
 2. Do dohodovacích řízení byl za ČLS JEP jmenován stálým zástupcem prim. MUDr. Václav Vyskočil Ph.D., a to od 01.06.2006.
  Předsednictvo souhlasí.
 3. Prof. Blahoš oznámil písemně redakci ZN, že ČLS JEP nesouhlasí s článkem v Lékařských listech, příloze ZN o homeopatii. Zdravotnické noviny oznámení publikovaly.

Ad 2) – Ekonomický rozbor časopisů ČLS JEP:

Písemný návrh na způsob rozdělení hospodaření jednotlivých časopisů ve vztahu k příslušným odborným společnostem byl sekretariátem předán všem členům předsednictva. Tento návrh obsahuje několik způsobů, jak nakládat s výsledky jednotlivých časopisů.
Zároveň byl materiál zaslán členům předsednictva e-mailovou poštou s požadavkem na vyjádření.
Převládající názor členů předsednictva bude oznámen na schůzi vedoucích redaktorů dne 14. března 2006. Podle vypracovaného stanoviska bude pak určena míra solidarity, rozdělen výsledek a u dobře hospodařících tento převeden na OS, u časopisů se záporným výsledkem hospodaření proběhne další jednání s příslušnou OS.
Též bude znovu jednáno s vedoucím redaktorem ČLČ, a to hlavně o anglické elektronické verzi, která je za r. 2005 ve vysoké ztrátě.
V pondělí 27.02.2006 v 10:30 bude schůzka, které se zúčastní prof. Blahoš, prof. Homolka, prof. Hájek, prof. Zvěřina, Ing. Vičarová, Mgr. Polák a doc. Bartůněk.


Ad 3) a 4) – Preventivní programy OS a onkoprevence:

MZ ČR:

 1. spolupráce s ČLS JEP je bezproblémová
 2. MZ dává ČLS JEP větší společenský význam
 3. byly splněny požadavky MZ týkající se preventivních programů a určení zástupců jednotlivých OS pro výběrové řízení nemocnic středočeského kraje, které bylo zatím odloženo na neurčito.

Ad 5) – Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Proběhly volby do výboru České endokrinologické společnosti. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.-předseda, doc. MUDr. Václav Hána, CSc.-vědecký sekretář, prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., MUDr. Dagmar Kodedová-místopředsedové, doc. MUDr. Petr Vlček, CSc.-pokladník. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Marcela Dvořáková-předsedkyně, MUDr. Vladimír Weiss, MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
 2. Dále proběhly volby do výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Předsedou se stal prof. MUDr. Jan Černý, vědeckým sekretářem prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., místopředsedou byl zvolen doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc. a pokladníkem doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. Dalšími členy výboru jsou doc. MUDr. Miloš Adamec, CSc., prim. MUDr. Radim Prát, PhD., prof. MUDr. Jan Dominik, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., MUDr. Patrik Tošenovský. Revizní komise je pouze dvoučlenná což odporuje Stanovám ČLS JEP (prim. MUDr. Štěpán Černý, CSc., MUDr. Petr Pavel, CSc.). Tuto odbornou společnost je nutno upozornit na doplnění RK o dalšího člena.
  Zajistí vědecký sekretář.
 3. Byl zvolen nový výbor a revizní komise Radiologické společnosti ČLS JEP. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Marek Mechl, PhD.-předseda, MUDr. Jana Votrubová, CSc.-místopředsedkyně, doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.-vědecký sekretář, MUDr. Miloslava Skovajsová, PhD.-pokladník, doc. MUDr. Jan Daneš, CSc., doc. MUDr. Miroslav Heřman, PhD., MUDr. Ladislava Janoušková, CSc., doc. MUDr. Martin Kocher, PhD., prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MUDr. Jiří Tesař, PhD., doc. MUDr. Jan Žižka, PhD.-členová. Řádně byla zvolena tříčlenná revizní komise ve složení: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.,-předseda, prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., doc. MUDr. Jan Peregrin.
 4. V novele Zákona o zdraví lidu, který je t. č. projednáván v Poslanecké sněmovně zcela chybí úloha odborných společností naopak je v koncepci zdravotní péče zdůrazněna úloha České lékařské komory-ČLK. ČLS JEP musí změnu zákona připomínkovat se zdůrazněním nezastupitelné úlohy odborných společností, které musí být garantem všech odborných rozhodnutí týkajících se zdravotní péče o občany ČR. Ministr Dr. Rath, předseda zdrav.výboru a senátu budou požádáni o nápravu.
  Předsednictvo souhlasí

Ad 6) Různé

 1. Prof. Blahoš: informace o dalším čísle Praktického lékaře:
  3. číslo je připraveno, 4. číslo bude spojeno s Revue. Má se prezentovat aktivita členů předsednictva – tzn. předsednictvo napíše přehled trendů ve svém oboru. Článek v rozsahu max. 7 stránek. Zaslat Mgr. Polákovi.
  Může být i obrazová dokumentace.
  Revue by pak nadále vycházela jedenkrát za čtvrtletí spolu s Praktickým lékařem –> už ne zdarma, ale v rámci předplatného Praktického lékaře.
  Podrobná kalkulace bude předložena do březnového zasedání ČLS JEP.
  Předsednictvo s předloženým postupem souhlasí.
 2. Prof. Blahoš: návrh na seminář v LD, věnovaný aktuálním otázkám chřipky, zejména ptačí dne 14.03.2006 v 16:30 – 18:00 hod.
  Odborný garant doc. Marešová
 3. Byla rozdělena dotace na kolektivní členství v mezinárodních organizacích za rok 2005
  Dotace MZ ČR na úhradu příspěvků do mezinárodních organizací ve výši 700 tis. Kč byla rozdělena následovně:
  • členství v mezinárodních organizacích ČLS JEP 140 066,- Kč
  • členství v jednotlivých OS ČLS JEP 559 934,- Kč
  při rozdělení bylo přihlédnuto k finančním možnostem jednotlivých organizačních složek:
  • 100% krytí OS bez možnosti krytí z vlastních zdrojů 153 843,- Kč
  • 70% krytí pro OS s velmi omezenými možnostmi krytí 256 137,- Kč
  • 30 % krytí pro OS s přijatelnými možnostmi krytí 268 146,- Kč
  • 10% krytí pro OS ekonomicky silné 21 874,- Kč
 4. PČS Senát: pozvánka na odborný seminář „Komplexní péče o děti v nemocnici a jejich rodiče“, který se koná 03.04.2006 od 9,30 hod. v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR.
  Předsednictvo bere na vědomí.
 5. Návrh předsedy OS ortopedicko-protetické ČLS JEP, který se týká novely vyhl. 550/2005 Sb. tak, aby tato vyhláška také stanovila povinnost zdravotních pojišťoven průběžně informovat lékaře (zdravotnická zařízení) o výši čerpání nákladů ze stanoveného limitu. Jinak by mohlo docházet ke zhoršení péče o pacienty, způsobené neúměrným snížením preskripce.
  Odpověď zašle prof. Blahoš.
 6. Společnost pracovního lékařství: předseda OS MUDr. Tuček žádá o schválení návrhu na zpoplatnění garance odborné společnosti za vzdělávací akce.
  Po diskusi je dohodnuto, že odpověď připraví ředitelka sekretariátu s tím, že podmínkou garance je, že ČLS JEP musí být spolupořadatelem (nelze totiž delegovat garance).
  Pokud bude podmínka splněna, lze žádat i finanční částku. Odpověď zajistí sekretariát.
 7. Tiskové prohlášení SUKLu: Informace pro zdravotníky a pacienty používající přípravek Claxane injekce.
  Více informací je na tel.č.: 800 177 777, 233 086 111.
 8. Personální změny k 01.03.2006:
  v souvislosti s potřebou komunikovat v sekretariátě ČLS JEP i v angličtině, event. němčině, došlo k personální změně: pí Jitka Palečková – přechází do členské evidence, sl. Petra Kotiková – do sekretariátu a pí Hana Bartošová také do sekretariátu
  Mgr. Uhrová bude spolupracovat při zajišťování kongresů.
  Předsednictvo bere na vědomí. Místopředseda prof. Hájek sděluje, že byl vždy s prací sekretariátu spokojen.
 9. POCTY
  O udělení čestného členství ČLS JEP žádá:
  • OS infekčního lékařství pro: prof. MUDr. Ondreje Bálinta, CSc.
  O udělení čestné medaile ČLS JEP žádá:
  • OS hematologická pro: prof. MUDr. Karla Indráka, DrSc. a prof. MUDr. Jaroslava Malého, CSc.
  Návrh na udělení velké slavnostní medaile ČLS JEP navrhuje prof. Blahoš na základě žádosti doc. Leo Kleina pro: prof. Sisvana Williama A. Gunna, M.D. (Kanada).
  Předsednictvo souhlasí.
 10. Nové zákony:
  Vyhláška č. 37/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb. o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.
  Účinnost dnem 1. března 2006.

Příští schůze předsednictva 22.03.2006 od 13,00 hod. v LD v Praze.

Zapsala: Ing. Vičarová 27.02.2006
Zobrazit vše