Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 3. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 22.03.2006 v Lékařském domě v Praze.

Zápis z 3. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 22.03.2006 v Lékařském domě v Praze.

PŘÍTOMNI: prof. Blahoš, prof. Hájek, prof. Homolka, prof. Broulík, doc. Havlíček, prof. Švihovec, prof. Cvachovec, prof. Seemanová, prof. Škrha, prof. Zvěřina, ing. Vičarová

OMLUVENI: prof. Palička, prof. Boguszaková, dr. Herber, doc. Pařízková

NEPŘÍTOMNI: prof. Anděl, prof. Janoušek, doc. Marešová

PROGRAM:

 1. Kontrola zápisu z 2.schůze předsednictva ČLS JEP
 2. Informace o schůzi vedoucích redaktorů a řešení NTS
 3. Pověření ČLS JEP do odborových komisí pro VR IGA MZ
 4. Pronájem sálu ČLS JEP
 5. Zprávy vědeckého sekretáře
 6. Různé

Ad 1) – Kontrola zápisu z 2. schůze předsednictva ČLS JEP

 1. Dne 27.2.2006 proběhla schůze užšího předsednictva ČLS JEP s vedoucím redaktorem ČLČ doc. Bartůňkem.
  Setkání bylo vyvoláno snahou o řešení vydávání elektronické anglické verze ČLČ. Bylo dohodnuto, že se zajistí levnější překlad i editor. Předpokládaná ztráta tak bude cca poloviční (tzn. cca 200 – 250 tisíc korun).
 2. Vydání dalšího čísla Praktického lékaře spolu s Revue ČLS JEP. Po delší diskuzi bylo rozhodnuto:
  1. nezvyšovat náklad Praktického lékaře (30 tisíc výtisků)
  2. vydat ještě 1x Revue, v němž bude oznámeno, že do budoucna bude Revue součástí prezidiálních časopisů

Ad 2) – Informace o schůzi vedoucích redaktorů a řešení NTS

 1. Předsednictvo rozhodlo o přímé odpovědnosti odborných společností ČLS JEP za hospodaření časopisů
 2. Předsednictvo souhlasí s tím, aby ziskovým časopisům (mimo těch, které hodlají v roce 2007 ukončit nakladatelskou smlouvu s ČLS JEP) byl zisk převeden do odborné společnosti. Ztrátové časopisy si svoji ztrátu uhradí pouze z 20% (netýká se společností, které plánují z NTS odejít – ztráta musí být uhrazena předem).
  Ostatní bude hradit ČLS JEP ze svého rezervního fondu.
  Je však nutné, aby se v pololetí 2006 zajistil ekonomický rozbor a pokud budou některé časopisy vykazovat ztrátu, musí si zajistit úhradu (již nelze hradit ze společných prostředků).
 3. Předsednictvo se podrobně zabývalo současnými problémy NTS. Bylo konstatováno, že změnou tiskárny a distribuce bylo v roce 2005 ušetřeno cca 5 milionů korun a v přímých nákladech jsme již srovnatelní s konkurenčními vydavatelstvími.
  Nejsme zatím srovnatelní v režijních nákladech.
   Současné problémy:
  • výrobní roztříštěnost
  • personální slabiny (v době počítačů se u nás dělá mnoho činností „ručně“)
  • inzerce
  Předsednictvo souhlasí jednomyslně, s reorganizací NTS a sekretariátu platnou od 1.4.2006.

Ad 3) – Pověření ČLS JEP do oborových komisí pro VR IGA MZ

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s tím, že cca 90% navržených kandidátů pro VR IGA MZ odpovědělo, že s volbou souhlasí.

Ad 4) – Pronájem sálu ČLS JEP

Ředitelka sekretariátu seznámila předsednictvo s využitím sálu za rok 2005, které bylo následující:

 • Pro cizí právní subjekty: 36 dní (s úhradou za pronájem sálu a techniky ve výši 272 tisíc korun)
 • Pro vlastní organizační složky: 119 dní OS, 33 dní SL Praha, 43 akcí v malém sále

Částka za pronájem za tyto akce by dosáhla 1170 tisíc korun.

Předsednictvo navrhuje: zpracovat režijní ceny za pronájem sálu i pronájem techniky a znovu na příští schůzi dát toto (po projednání s pokladníkem prof. Švihovcem) na pořad jednání.
Odpovídá ředitelka sekretariátu.

Ad 5) – Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Proběhly volby do výboru České internistické společnosti ČLS JEP. Nový 13 členný výbor bude v letech 2006-2010 pracovat v tomto složení: Doc. Češka - předseda, prof. Dítě - 1.místopředseda, prof. Ščudla 2.místopředseda, prof. Widimský Jr. - 3.místopředseda, prim. Kotík - vědecký sekretář, prim. Havránek - pokladník, prof. Zadák, prof. Špinar, prof. Anděl, prof. Aschermann, prim. Svačina, Dr. Lacinová - členové. Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. byl zvolen čestným předsedou. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. Souček-předseda, prof. Škrha, doc. Martínek - členové.
 2. Byl zvolen nový výbor České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP ve složení: doc. Klír - předseda, prim. Vorel, Jr. - místopředseda, prof. Hirt - vědecký sekretář, Dr. Dvořák - pokladník, prim. Dvořáček, prim. Beran, prim. Sokol, prof. Strejc, Dr. Zeleny, prim. Císařová - členové. Byla řádně zvolena tříčlenná revizní komise ve složení: ing. Vaněrková - předseda, ing. Dědičová, Dr. Procházka - členové.
 3. Dále proběhly volby do výboru a revizní komise Spolku lékařů v Písku. Výbor bude pracovat ve složení: Dr. Malina - předseda, prim. Schenk - místopředseda, prim. Fábik - pokladník. Revizní komise vyla zvolena ve složení: prim. Chytrý, prim. Vilímek, Dr. Velimský.
 4. Psychiatrická společnost ČLS JEP hledá formou výběrového řízení nového vydavatele časopisu "Česká a slovenská psychiatrie".
  Předsednictvo bere na vědomí.

Ad 6) Různé

 1. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně k novele zákonů MZ.
  Předsednictvo ČLS JEP a několik odborných společnosti ČLS JEP (OS) se ústy předsedy prof. J. Blahoše vyjádřilo v dopisu panu ministrovi Dr. D. Rathovi k projednávaným novelám zákonů, a to zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 810).
  V novele zákonů je opomenut význam OS ČLS JEP a podle §35 odst. 4 95 jsou požadavky na personální a výkon kontrolní činnosti, vybavení zdravotnického zařízení stanoveny MZ ve spolupráci s profesními komorami. Tytéž formulace se opakují v navrhované novele Zákona v péči o zdraví lidu (§12a, odst.2,3, a 6).
  Vzhledem k deklarované důležitosti spolupráce MZ s OS, i vzhledem k reálné spolupráci v různých oblastech, vyjádřilo předsednictvo požadavek, aby do novel byla zahrnuta výslovně i spolupráce s OS. Spolupráce OS s MZ je i v souladu se zákonem (Sb.zákonů č. 548/1991 §10a). Kopie dopisu byly poslány předsedovi Senátu a předsedovi pro sociální politiku a zdravotnictví PČR.
  Ve stejném smyslu předložil prof. Blahoš tuto záležitost i při schůzce některých zdravotnických organizací s p. premiérem a p. ministrem zdravotnictví dne 20.3.2006 a na následující tiskové konferenci za přítomnosti medií. K ostatním otázkám se prof. Blahoš nevyjadřoval, což však z mediálních zpráv nevyplynulo.
  Dopis bude publikován in extenso v ZN a Med. Tribune.
 2. S hospodařením ČLS JEP seznámila předsednictvo ředitelka sekretariátu.
  Hospodářský výsledek 24.586.108,02 Kč
  Základ daně po slevě: 7.813.000 Kč
  Daň 2.031.380 Kč
  Čistý zisk 22.554.642,02
  Předsednictvo s radostí přijímá tuto zprávu s tím, že většina zisku patří odborným společnostem.
 3. Ředitelka sekretariátu informovala předsednictvo o tiskové konferenci, která se koná ve čtvrtek 6.4.2006 v 11 hodin v zasedací místnosti LD, Sokolská 31, Praha 2 na téma „Světový den zdraví“, kterou pořádá Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR spolu s Českou lékařskou společností J.E.Purkyně a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
  Předsednictvo bere na vědomí.
 4. Ředitelka sekretariátu informovala předsednictvo o 13.kongresu ČLS JEP na téma Dermatologie v ordinaci praktického lékaře, který se koná ve čtvrtek 6.4.2006 od 9.00 hodin, kdy je zahájení, které provede prof. Blahoš
  Členové předsednictva jsou zváni, program jim bude zaslán e-mailem.
  Zajistí sekretariát.
 5. Byl přednesen právní názor JUDr. Vacka na hrazení expertních posudků a jiných prací vyžádaných např. MZ.
  Tento právní názor bude zaslán členům předsednictva e-mailem k připomínkám.
  Zajistí sekretariát.
 6. Informace o tiskové konferenci, konané dne 21.3.2006 v Senátu PČR na téma: “Akční krizový plán ke stabilizaci českého zdravotnictví“.
 7. Dr. Vít Mareček, předseda České rady pro resuscitaci: nabízí proškolení v základní podpoře života pro zaměstnance ČLS JEP v LD.
  Po projednání konstatuje předsednictvo potřebnost takového školení s tím, že toto již mají zaměstnanci zajištěno. V tomto smyslu bude zaslána Dr. Marečkovi odpověď.
  Zajistí sekretariát.
 8. Prof. Blahoš: účast na schůzi SL České Budějovice dne 23.3.2006 od 19 hodin.
 9. S ohledem na vysokou absenci některých členů předsednictva navrhuje prof. Blahoš doplnit předsednictvo 2-3 náhradníky, podle pořadí voleb z roku 2003.
  Předsednictvo souhlasí s tím, že náhradníci nebudou mít hlasovací právo.
 10. Prof. Seemanová: informace z DŘ z 22.3.2006
  Předsednictvo ČLS JEP podporuje žádost Praktických lékařů a Internistické společnosti o projednání na DŘ k SZP navýšení minutové režie dle závěrů posledního šetření nezávislé firmy.
 11. Prof. Blahoš informoval o semináři konaném dne 14. března 2006 v LD na téma: Co víme o chřipce?
  Seminář byl velmi úspěšný, účast cca 170 lidí, včetně medií (ČT1).
 12. Doc. Havlíček: návrh, aby byl prezident ČLK pozván na schůzi předsednictva ČLS JEP
 13. Prof. Škrha: informuje o možnosti, že Národní orgán UEMS může garantovat přidělení počtu kreditů (národní orgán dostane povolení z Bruselu), které mají evropský charakter. Plán realizace připraví prof. Škrha.
  Předsednictvo souhlasí s ustanovením konsorcia v rámci ČLS JEP k řešení této možnosti.
 14. Žádost o udělení čestných medailí ČLS JEP
  - Hematologická společnost: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. a prim. MUDr Jiří Horák
  - Pneumologická a ftizeologická společnost: Doc. MUDr. Otakar Měřička, CSc.
  Předsednictvo schvaluje s tím, aby odborná společnost dodatečně projednala.

Příští schůze předsednictva bude 26. dubna 2006 v LD.

Zapsala: Ing. Vičarová 24.03.2006
Zobrazit vše