Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 4. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 26.04.2006 v Lékařském domě v Praze.

Zápis z 4. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 26.04.2006 v Lékařském domě v Praze.

PŘÍTOMNI: prof. Blahoš, prof. Hájek, prof. Homolka, prof. Broulík, doc. Havlíček, prof. Švihovec, prof. Seemanová, prof. Zvěřina, prof. Palička, prof. Boguszaková, dr. Herber, prof. Anděl, Doc. Marešová, Ing. Vičarová

OMLUVENI: prof. Cvachovec, prof. Škrha, doc. Pařízková, prof.Janoušek

PROGRAM:

 1. Kontrola zápisu z 3. schůze předsednictva ČLS JEP
 2. Cena J.E.Purkyně
 3. Akce ČLS JEP: 13. kongres ČLS JEP a Tisková konference „Světový den zdraví“
 4. Zprávy vědeckého sekretáře
 5. Různé

Ad 1) – Kontrola zápisu z 3. schůze předsednictva ČLS JEP

Ceník pronájmu techniky pro vlastní organizační složky:

 1. pronájem datového projektoru 310 Kč / hod (vč.obsluhy)
 2. sazba za 1 hod. videoprojektoru 100 Kč / hod
 3. ozvučení sálu – mikrofony 100 Kč / den

Toto bude platit od 1.9.2006. Do budoucna: účtovat též pronájem velkého přednáškového sálu ve výši 200 Kč / hod.
Předsednictvo souhlasí.

Ad 2) – Cena J.E.Purkyně
Na Cenu J.E.Purkyně bylo nominováno 24 kandidátů. Bylo dohodnuto, že budou pro rok 2006 vybráni kandidáti dva a hlasování bude tajné.
Z 13 platných hlasovacích lístků je výsledek tajného hlasování následující:
   9 hlasů: prof.MUDr. Hájek Miloš, DrSc.
   5 hlasů: prof.MUDr. Lewit Karel, DrSc.
Administrativně zajistí ředitelka sekretariátu do 15.5.2006. Ceny budou předány nominovaným v Libochovicích dne 28.6.2006

Ad 3) - Akce ČLS JEP

Dne 6.4.2006 proběhl v Křižíkově pavilonu na pražském výstavišti 13. kongres ČLS JEP na téma: "Dermatologie v ordinaci praktického lékaře". Za předsednictvo byli přítomni: prof. Blahoš – prezident Kongresu a prof. Homolka.
Akce byla pořádána spolu se slovenskými odborníky a program zahrnoval 14 sdělení. Organizační stránku kongresu bezchybně zajistil sekretariát ČLS JEP. Tiskové konference se účastnil pouze zástupce SLS.
Dále bylo konstatováno:

 1. příště bude Kongres ČLS JEP organizován v LD, Sokolská 31, Praha 2
 2. bylo schváleno téma 15. Kongresu ČLS JEP – Angiologie v ordinaci praktického lékaře. Tento kongres se bude konat 18.4.2007

Spolupráce ČLS JEP s nejvýznamnějšími řády Francie – Řádem Čestné legie a Řádem za Zásluhy.
Dne 7. dubna se konala v reprezentačním sále velvyslanectví Francie v Praze recepce na počest České sekce Řádu Čestné legie a Řádu za zásluhy. Četné významné hosty přijímal velvyslance Francie pan Joël de Zorzi a prezident České sekce prof. Jaroslav Blahoš. Za francouzskou stranu byl přítomen generál Jean-Paul Marrot, vedoucí zahraničních sekcí Société d´Entraide des Membres de la Légion d´honneur, který ve svém projevu uvedl výsledky jednání s prof. Blahošem, zejména možnost spolupráce s ČLS JEP o pobytech mladých lékařů a studentů ve Francii ke zdokonalení se ve francouzštině. Prof. Blahoš shrnul dosavadní činnost Sekce, jejíž sekretariát je v Lékařském domě. Zmínil se zejména o účasti vyznamenaných českých účastníkům bojů o Francii a Velkou Británii, o udělení Čestné medaile ČLS JEP profesorovi a generálovi Paul Pinovi, který přispěl k osvobození Zbraslavi na konci 2. světové války, o prvním rytíři Čestné legie Antonínu Rejchovi (1831) a o historii obou Řádů. Projevy byly ve francouzštině s českým překladem.
Pan velvyslanec i generál Marrot poděkovali prof. Blahošovi za založení Sekce a za její dosavadní činnost. Prof. Blahoš byl požádán o přednesení referátu na Valném shromáždění zahraničních sekcí v Paříži dne 15.5.2006.
Předsednictvo bere na vědomí a souhlasí.

Ad 4) – Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Proběhly volby funkcionářů nového výboru Radiologické společnosti ČLS JEP. Předsedou byl zvolen dr.Mechl, místopředsedkyní dr.Votrubová, vědeckým sekretářem doc.Ferda, pokladníkem dr.Skovajsová. Předsedou revizní komise byl zvolen prof.Válek.
 2. Česká psychiatrická společnost ČLS JEP připravuje výběrové řízení na vydavatele časopisu Česká a slovenská psychiatrie. Bude rovněž vypracován seznam výtek na NTS ČLS JEP, který je současným vydavatelem tohoto časopisu.
 3. Spolek lékařů v Trutnově uspořádal dne 25.4.2006 přednáškový večer na téma: „Nové trendy v operační léčbě zhoubných gynekologických nádorů“.
 4. Spolek lékařů v Karlových Varech uspořádá dne 24.5.2006 přednáškový večer na téma: „Kardiální markery“.

Ad 5) Různé

 1. Akreditace ČLK: bylo akreditováno 53 akreditačních komisí podle speciál. vzdělávání lékařů, 24 akreditačních komisí bylo ČLK odmítnuto. Zároveň byl zaslán dopis předsedovi VR ČLK Dr.Hermanovi s žádostí o udělení akreditace i odmítnutým akreditačním komisím.
  Předsednictvo bere na vědomí.
 2. Byla projednána žádost prof.Hrubé zaslána na MZ ČR a týkající se výběrových řízení IGA MZ ČR k nimž patří povinná publikační činnost překladatelů v časopisech s IF s tím, že pro některé obory budou tato pravidla nesplnitelná. Žádá tím MZ ČR o možnost uznání publikace v časopisech evidovaných v Index Medicus nebo PubMed.
  Předsednictvo bere žádost na vědomí.
 3. ČLS JEP byla požádána ředitelem odboru MZ ČR MUDr.Pavlem Kubíčkem o spolupráci, týkající se programu „Podpory občanských sdružení a humanitárních organizací na rok 2006“. Mezi uchazeči se objevily i žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami. Bylo osloveno 10 předsedů odborných společností ČLS JEP se žádostí o posouzení projektů léčebně rehabilitačních aktivit.
  Předsednictvo bere na vědomí.
 4. Založení Spolku mediků ČLS JEP
  Podle §4 odst.4 může předsednictvo povolit výjimku (při vzniku min. 50 členů). Předsednictvo jednomyslně založení "Spolku" podporuje. Je však třeba projednat organizační strukturu spolku a další záležitosti, např. zda dát možnost i studentům farmacie, eventuálně příbuzných oborů. Chce s námi aktivně spolupracovat i studentská organizace IFMSA. V měsíci květnu bude svoláno užší předsednictvo, k projednání celé záležitosti a k ustavení „Spolku mediků ČLS JEP“.
 5. Redakce Časopisu lékařů českých, zastoupená doc. MUDr. Petrem Bartůňkem CSc., se rozhodla vyhlásit cenu ČLČ za nejlepší publikovanou práci v ČLČ za rok 2005. Cena byla předána dne 4.4.2006 v akademickém klubu 1.LF UK v Praze 2 (Faustův dům) v čele s prof. Blahoše, zástupci ČLK, MZ ČR, redakce ČLČ a spol. Janssen-Cilag,a.s., která cenu dotovala ve výši 50 tisíc korun, ČLS JEP 2 000 korunami.
  První cena byla rozdělena za práce:

  1. „Použití mechanické srdeční podpory – první zkušenosti v České republice“
   MUDr. Jiří Kettner, CSc.
   Prof. Mudr. Jan pirk, DrSc.
   MUDr. Ivan Netuka
   MUDr. Aleš Břetina, CSc.
   MuDr. Jiří Malý
   Ing. Jaroslav Mašín
  2. „Cílené tlumení exprese genu PCNA pomocí siRNA v leukemických buněčných liniích“
   Ing. Michaela Merkerová
   RNDr. Hana Bruchová, PhD.
   Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
  Předsednictvo souhlasí.
 6. Do hodnotící komise MZ pro výzkumné záměry byli jmenováni: prof. Anděl, prof. Blahoš, prof. Palička.
  Předsednictvo bere na vědomí.
 7. Smlouva o spolupráci s firmou Danone
  Předsednictvo většinou hlasů nesouhlasí s doporučením výrobku Actimel a navrhuje hledat jinou formulaci, jež by nebyla napadnutelná z etického hlediska.
 8. ČLS JEP uspořádá seminář pro všeobecné sestry ve spolupráci s časopisem Sestra a ZN na téma: Výživa v prevenci civilizačních chorob. Tento seminář bude organizován v LD Praha dne 22.6.2006.
  Předsednictvo souhlasí.
 9. Předsedkyně OS medicínského práva ČLS JEP MUDr. Mgr. Těšinová:
  Ve spolupráci s ČLS JEP bude uspořádána Konference na téma „Lékař a právo“ dne 7.9.2006 v LD Praha.
  Dále nabízí i přehled možných témat, které je OS schopna zajistit v rámci probíhajících seminářů jednotlivých odborných společností.
  Členové předsednictva byli předsedou ČLS JEP vyzváni k návrhu aktuálních témat pro potřeby zdravotníků.
  Předsednictvo souhlasí a tuto iniciativu velmi vítá.
 10. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005.
  Členové předsednictva byli seznámeni s návrhem rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 a to:
  Hospodářský výsledek ČLS JEP 24.021.061,37 Kč
  Hospodářský výsledek Purkyň.lékařské společnosti spol.s.r.o. 276.669,16 Kč
  Z toho:
  1. Účelový fond JEP organizačních složek 23.708.174,93 Kč
    - jejich činnost 20.552.636,63 Kč
    - kongresy a vzdělávání 2.230.663,30 Kč
    - vydávání časopisů 924.875,00 Kč
  2. Fondy ústředí celkem: 312.886,44 Kč
    - účelový fond JEP 151.654,66 Kč
    - rezervní fond 31.911,78 Kč
    - sociální fond 129.320,00 Kč
  Předsednictvo schvaluje toto rozdělení.
 11. Žádost o změnu názvu:
  Česká společnost intervenčních radiologů ČLS JEP, žádá o povolení změny na název: „Česká společnost intervenční radiologie“.
  Předsednictvo souhlasí. Oznámení OS zajistí sekretariát.
 12. Pod záštitou ČLS JEP proběhne tisková konference o preventivním očkování při cestách do zahraničí. Koná se ve středu 10.5.2006 v 10.00 hodin ve vyhlídkové kavárně Cafe Galerie Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1.
  Předsednictvo souhlasí.
 13. Informace prof. Blahoše o vydávání Revue ČLS JEP v roce 2006. Květnové vydání Revue bude Výroční zpráva o činnosti ČLS JEP za rok 2005. Další čísla budou vydávána dle finančních možností.
 14. prof. Blahoš: Neodpovídající a zastaralé webové stránky ČLS JEP. Nutno aktualizovat. Pověřil odpovědného člena předsednictva prof. Homolku o pečlivou kontrolu a podání zprávy na příštím předsednictvu.
 15. prof. Blahoš seznámil členy předsednictva se stížností doc. Býmy MZ ČR na povolování a uznávání praxí praktických lékařů internistům i s odpovědí Dr.Kubíčka, ředitele odboru přímo řízených organizací a uznávání kvalifikací lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.
  Bude napsán dopis řediteli Kubíčkovi s tím, že mu bude navržena komise, která by celou záležitost řešila. Do té doby žádáme o pozastavení vydávání licencí.
  Předsednictvo souhlasí.
 16. prof. Švihovec:
  Projednány definitivní texty:
  1. „Doporučeného postupu pro kontrolu výskytu MRSA“, který byl předložen k připomínkám 64 odborným společnostem. Jejich připomínky byly do definitivní verze zapracovány. Tak byla schválena subkomisí pro ATB ČLS JEP.
  2. „Doporučeného postupu pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči“. Je jedním ze základních dokumentů, připravený pod odbornou garancí subkomise pro antibiotickou politiku se snahou výrazně ovlivnit racionální používání antibiotik v široké terénní praxi.
  3. „III. Díl metodických postupů o používání antibiotik v terénní praxi“, který byl připraven v rámci Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP.
  Všichni členové ČLS JEP je obdrželi předem.
  Předsednictvo schvaluje s tím, že budou vystaveny na webových stránkách ČLS JEP a eventuálně v časopise Praktický lékař.
 17. prof. Švihovec informoval předsednictvo o dalším vývoji v kategorizaci léčiv.
 18. Současná situace v Nakladatelském a tiskovém středisku:
  Strukturální a personální reorganizace pokračuje v plánovaném rytmu. K datu 31.3.2006 byla předána výpověď z pracovního poměru podle §46, odst. 1, písm.c (organizační změna) čtyřem zaměstnancům. Ve zkušební době byl ukončen jeden pracovní poměr. Jedna výpověď byla ukončena dohodou k 17.4.2006, ostatní končí výpovědní lhůta 31.6.2006.
  Výsledkem této změny bude úspora dvou funkčních míst v NTS a racionalizace pracovní činnosti NTS.
  K datu 24.4.2006 nastoupil do pracovního poměru v NTS PhDr. Petr Rampír – do nově koncipované pracovní pozice vedoucího výroby a technické přípravy časopisů. Tato pozice svým funkčním rozsahem plně nahradí dosavadní funkci šéfredaktora, dále část funkční náplně dosavadní pozice asistent NTS a převezme i některé činnosti, které dosud platíme smluvním partnerům (polygrafické). Dále se bude rozhodujícím způsobem podílet na budování a činnosti centrální redakce.
 19. Čestné medaile:
  Psychiatrická společnost: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
  Společnost pro radiobiologii a krizové plánování: Prof. MUDr. Dr.h.c. Zdeněk Dienstbier, DrSc.
  Pneumologická a ftizeologická společnost: MUDr. Marta Meluzinová
  Návrh pana prof. Blahoše: Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. (životní jubileum)
  Návrh pana doc. Havlíčka: prim.MUDr. Rudolf Kleisl
  Společný návrh pana prof. Blahoše a prim. MUDr. Jiřího Nováka: udělení se uskuteční během V. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli – (28. - 29. duben 2006): Prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc. Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc. (Slovensko)
  Předsednictvo souhlasí.
 20. Nové zákony:
  • Vyhláška 101/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1.pololetí 2006.
   Účinnost dnem 1.dubna 2006.
  • Vyhláška 104/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č.26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výroby kosmetického prostředku, ve znění pozdějších předpisů.
   Účinnost dnem 1.dubna 2006.
  • Vyhláška 127/2000 Sb., kterou se zruší vyhlášky MZ č.347/2002 Sb., o hygienických požadavcích podle sortimentu potravin.
   Účinnost dnem 6.dubna 2006.
  • Vyhláška 125/2006 Sb., kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   Účinnost dnem 11.dubna 2006.
 21. Prof.Blahoš žádá o schválení vzniku výukového osteologického centra (Osteologická akademie) ČLS JEP při Zlínském osteocentru.
  Předsednictvo souhlasí.

Příští schůze předsednictva bude 24.května 2006 v zasedací místnosti LD, od 13:00 hod.

Zapsala: Ing. Vičarová 27.4.2006
Zobrazit vše