Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 5. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 24.05.2006 v Lékařském domě v Praze.

Zápis z 5. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 24.05.2006 v Lékařském domě v Praze.

PŘÍTOMNI: prof. Blahoš, prof. Palička, prof. Broulík, prof. Zvěřina, prof. Škrha, prof. Boguszaková, prof. Janoušek, Ing. Vičarová

OMLUVENI: prof. Hájek, prof. Homolka, prof. Švihovec, dr. Herber, doc. Pařízková, doc. Havlíček, prof. Cvachovec, prof. Anděl, doc. Marešová, prof. Seemanová

PROGRAM:

 1. Kontrola zápisu ze 4. schůze předsednictva ČLS JEP
 2. Ustavení "Spolku mediků ČLS JEP"
 3. Konference o medicínském právu - informace
 4. Revue ČLS JEP
 5. Informace o organizaci předání Ceny J.E.Purkyně v Libochovicích
 6. Zprávy vědeckého sekretáře
 7. Různé

Ad 1) – Kontrola zápisu z 4. schůze předsednictva ČLS JEP

Byla provedena oprava webových stránek NTS firmou NT servis. Tato firma připravuje projekt nového systému zpracování textů, zatím se v projektu vyskytuje řada chyb, proto v příštím týdnu bude znovu s firmou jednáno a definitivně rozhodnuto buď o další spolupráci s touto firmou nebo o jejím ukončení. Informace na příštím předsednictvu podá ředitelka sekretariátu.

Ad 2) – Ustavení "Spolku mediků ČLS JEP"

Po souhlasu předsednictva byl dnem 24. května 2006 ustaven "Spolek mediků ČLS JEP" (dále "Spolek"). Členství ve "Spolku" se řídí platnými stanovami ČLS JEP s následujícími odchylkami:

 1. Členství bude otevřeno všem studentům všech VŠ, preferovaně však studentům lékařských a farmaceutických fakult
 2. Členství nebude mít další vnitroodborové členění
 3. Členský příspěvek za rok pro člena "Spolku" činí 100,- Kč a zároveň bude člen osvobozen od platby za členství v ČLS JEP
 4. Dle možnosti ČLS JEP budou členové "Spolku" dostávat zdarma 1x měsíčně prezidiální časopis "Lékař v praxi" (dříve Praktický lékař)
 5. Členové "Spolku" budou mít průkazku (či jiné potvrzení), které je bude opravňovat k sjednané slevě při nákupu knih a učebnic z nakladatelství GALÉN a GRADA, event. dalších
 6. Členové "Spolku" budou mít možnost účasti na akcích odborných společností ČLS JEP s redukovanými sjezdovými a registračními poplatky
 7. Každý člen "Spolku" musí každoročně doložit potvrzení o studiu
 8. Garantem "Spolku" a jeho činnosti bude přímo předsednictvo ČLS JEP
 9. Přijetí do "Spolku" viz webové stránky www.cls.cz, bod - členská evidence, kde je k dispozici "Přihláška řádného člena ČLS JEP"

Ad 3) - Konference o medicínském právu – informace

Ředitelka sekretariátu informovala o konání odborné konference na téma "Lékař a právo", věnované aktuální problematice medicínského práva, která se bude konat dne 7. září 2006 od 9-16.00 hodin v LD, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Účast členů předsednictva je žádoucí a bezplatná.

Ad 4) – Revue ČLS JEP

Prof. Blahoš informoval předsednictvo o obsahu prvního čísla Revue 2006, které je celé věnované Výroční zprávě ČLS JEP za rok 2005 s dodatkem o úmrtí dr. Lee a s oznámením o ustavení Spolku mediků ČLS JEP. Dále informoval o schůzce s Mgr. Hořejším, týkající se nabídky Mgr. Hořejšího, že by prezidiální časopis Praktický lékař, event. i Revue ČLS JEP mohly vycházet v Medical Tribune.
Předsednictvo s tímto návrhem nesouhlasí.

Ad 5) – Informace o organizaci předání Ceny J.E.Purkyně v Libochovicích dne 28.6.2006

Informovala ředitelka sekretariátu: Jsou zváni všichni členové předsednictva, kteří zároveň obdrží pozvánku s programem akce. Autobus odjíždí do Libochovic dne 28.6.2006 v 7.30 hodin od Lékařského domu, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.
Po skončení slavnostní akce včetně oběda (cca 14.15 hod), bude pak řádná schůze předsednictva v zasedací místnosti zámku Libochovice (přízemí) ve 14.30 hod.

Ad 6) – Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Proběhly volby do výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Nový 7-členný výbor bude v letech 2006-2010 pracovat v tomto složení: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (předseda), prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc (1. místopředseda), RNDr. Martin Radina (2. místopředseda), ing. Jaroslava Vávrová, PhD. (vědecký sekretář), ing. Luděk Šprongl (pokladník), RNDr. Dagmar Gotzmannová, doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
  Revizní komise bude pracovat ve složení: RNDr. Gustav Louženský (předseda), RNDr. Petr Breinek, RNDr. Hana Benáková.
 2. Proběhly volby do České obezitologické společnosti ČLS JEP. Nový 11-členný výbor pracuje ve složení: MUDr. Marie Kunešová CSc. (předsedkyně), prof. MUDr. Martin Fried CSc. (místopředseda), prim. MUDr. Petr Sucharda CSc. (vědecký sekretář), MUDr. Matějková Dagmar (pokladník), Doc. MUDr. Hainer Vojtěch CSc., prof. MUDr. Svačina Štěpán DrSc., PhDr. Málková Iva, prof. MUDr. Pelikánová Terezie DrSc., MUDr. Mullerová Dana Ph.D., Doc. MUDr. Hlúbik Pavel CSc., MUDr. Kopecký Jan DrSc.
  Revizní komise byla zvolena ve složení: MUDr. RNDr. Brychta Tomáš (předseda), MUDr. Matoulek, MUDr. Gojová Milena.
 3. Proběhly volby do výboru a revizní komise České diabetologické společnosti ČLS JEP, obsazení jednotlivých funkcí ještě nebylo určeno. Členy výboru jsou: prof. Anděl, dr. Hradec, doc. Jirkovská, dr. Křen, doc. Kvapil, dr. Lacigová, dr. Merhaut, dr. Olšovský, prof. Pelikánová, prof. Perušičová, doc. Ryšavý, prof. Rybka, prof. Svačina, prof. Škrha, dr. Šmahelová a prof. Vavřinec.
  Rozdělení nového výboru je v jednání s výborem Diabetologické společnosti (byl kontaktován Doc. Kvapil).
 4. Česká psychoterapeutická společnost zvolila dne 31.1. 2006 do Etické komise této společnosti MUDr. Prokopa Remeše a PhDr. Marii Henkovou, kteří nejsou členy ČLS JEP.
  Předsednictvo nesouhlasí, zpráva bude předána RK ČLS JEP, protože jmenovaní nejsou členy ČLS JEP.
 5. Česká onkologická společnost zaujala stanovisko ke 3 screeningovým programům, které probíhají v ČR. Dobře byl hodnocen pouze screening karcinomu prsu u žen, je třeba ale zvýšit účast žen ze současné 1/3 nejméně na dvojnásobek. Screening kolorektálního karcinomu a karcinomu čípku děložního nefungují tak, jak by měly - nezlepšují se trendy mortality.
  Z důvodu nepřítomnosti vědeckého sekretáře, se bude toto stanovisko projednávat na příští schůzi předsednictva. Předsednictvo žádá upřesněné údaje.
 6. Česká pediatrická společnosti ČLS JEP uspořádá ve dnech 8.-11.6. 2006 v Praze 7. český pediatrický sjezd s mezinárodní účastí. Všechny informace na www.cpk2006.cz.
 7. Spolek lékařů v Trutnově pořádal dne 23.5. 2006 přednáškový večer na téma Laparoskopie.
 8. Zástupci ČLS JEP byli v organizačním výboru konference Calcified Tissue. Účast přes 2000 osob.

Ad 7) Různé

 1. Žádost o udělení čestných medailí ČLS JEP: Pediatrická společnost: Doc. MUDr. Oldřich Šnobl, CSc. a Prof. MUDr. Jochen H. Erich – Německo
  Předsednictvo souhlasí.
 2. Předsednictvo schvaluje, aby zatím smlouva o "Spolupráci" s firmou Danone nebyla uzavřena. Pokud bude předložen jiný návrh, bude se dále jednat.
 3. Předsednictvo odmítá i smlouvu o reklamě Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP s firmou Unilever ČR. Negativní odpověď prof. Arenbergrovi zajistí ředitelka sekretariátu.
 4. Prof. Blahoš informoval o své účasti na jmenování Prof. MUDr. Ctirada Johna, DrSc. (spoluzakladatele české mikrobiologie a imunologie) "Rytířem českého lékařského stavu". Pasování na rytíře proběhlo v pátek 19.5.2006 od 19 hod v kapli Sacré Coeur.
 5. Reprofilizace oboru: Zástupci společnosti VL ČLS JEP a České internistické společnosti ČLS JEP jednali o mezioborové reprofilizaci s tím, že se rozhodli vytvořit pracovní skupinu pro řešení rekvalifikace mezi obory praktického lékařství pro dospělé a vnitřní lékařství. MZ si vyhradilo právo o akreditaci rozhodovat samo (dle dopisu ředitele Dr. Kubíčka).
  Předsednictvo bere na vědomí.
 6. Magistrát hlavního města Prahy žádá o spolupráci v souvislosti s navrhovanou Novelou zákona o péči o zdraví lidu. Touto novelou by došlo ke změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Magistrát žádá o spolupráci s jednotlivými OS ČLS JEP pro výběrová řízení na uzavření smluvního vztahu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotnickými zařízeními. Tato žádost byla sekretariátem rozeslána 33 odborným společnostem ČLS JEP s žádostí o pomoc.
  Předsednictvo bere na vědomí.
 7. Žádost prof. Cvachovce o souhlas se založením České společnosti intenzivní medicíny.
  Předsednictvo rozhodlo, že žádost bude projednána na příští schůzi předsednictva dne 28.6.2006.
 8. Nové Zákony:
  Vyhláška č. 207/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb. Účinnost dnem 18. května 2006.
 9. Termíny schůzí předsednictva pro II. pololetí 2006
  26.7. – užší předsednictvo
  6.9. – schůze předsednictva
  4.10. – schůze předsednictva
  1.11. – schůze předsednictva
  6.12. – schůze předsednictva

Příští schůze předsednictva bude 28.května 2006 v zasedací místnosti zámku Libochovice (přízemí) ve 14:30 hod.

Zapsala: Ing. Vičarová 25.5.2006
Zobrazit vše