Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 6. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 28.06.2006 v Lékařském domě v Praze.

Zápis z 6. schůze r. 2006 z předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se konala dne 28.06.2006 v Lékařském domě v Praze.

PŘÍTOMNI: prof. Blahoš, prof. Palička, prof. Broulík, prof. Zvěřina, prof. Škrha, prof. Boguszaková, prof. Janoušek, prof. Hájek, prof. Homolka, prof. Švihovec, doc. Pařízková, doc. Havlíček, prof. Anděl, doc.Marešová, prof. Semanová, Ing. Vičarová

OMLUVENI: dr. Herber, prof. Cvachovec

HOST: dr. Filip (časopis Praktický lékař)

PROGRAM:

 1. Kontrola zápisu ze 5. schůze předsednictva ČLS JEP
 2. Vědecká rada IGA MZ ČR
 3. NTS
  • jednání o prezidiálních časopisech (host MUDr.Filip, Doc. Bartůněk – omluven)
  • jednání o personální situaci
 4. Informace o činnosti sekretariátu od posledního zasedání
  • směrnice o provozu přednáškového sálu
  • propagační materiál ČLS JEP o přednáškových sálech
  • Prof. S. William A. Guán (návštěva a předání čestné medaile)
  • informace o semináři „Význam výživy v prevenci civilizačních chorob“ – 22.6.2006
  • informace o 14. kongresu ČLS JEP
  • návštěva dr. Štrofa z MZ ČR
  • kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, provedena ve dnech 8.6. a 9.6.2006
  • jednání o možnosti přidělení dotace z Norského fondu (z MZ a MF)
  • Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových: předání medaile prof. Blahošovi (Zámek Lužany u Přeštic)
  • dr. Šebek (firma Meditorial): nabídka webových stránek ČLS JEP a digitalizace časopisů
 5. Zprávy vědeckého sekretáře
 6. Různé

Ad 1) – Kontrola zápisu z 5. schůze předsednictva ČLS JEP

 1. Zatím nezasedala RK ČLS JEP k projednání oznámení České psychoterapeutické společnosti, která zvolila do etické komise této společnosti lékaře, kteří nejsou členy ČLS JEP.
  Odpovídá doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. předsedkyně RK ČLS JEP.
 2. Užší předsednictvo bude informováno vědeckým sekretářem prof. MUDr. Jiřím Homolkou, DrSc. o screeningových programech v ČR v souladu s bodem 5 Zpráv vědeckého sekretáře z 5. schůze předsednictva ČLS JEP

Ad 2) – Vědecká rada IGA MZ ČR

Prof. Blahoš oznámil členům předsednictva, že byl jmenován předsedou vědecké rady IGA MZ ČR. V době od 10. – 15.7. se sejde prof. Blahoš s prof. Andělem, předsedou správní rady IGA MZ ČR.
Předsednictvo bere na vědomí.

Ad 3) - NTS - Jednání o prezidiálních časopisech

Jako host byl přítomen MUDr. Karel Filip, MBA., který předsednictvo seznámil s problémy a návrhy vydávání časopisu Praktický lékař. Např.:

 • bylo by vhodné změnit název časopisu z názvu „Praktický lékař“ na „Lékař v praxi“, pak osloví větší počet lékařů i inzerentů
 • tento časopis pak rozesílat všem členům ČLS JEP zdarma s navýšením členského příspěvku o 20 Kč ročně
 • anketa čtenosti: PL je stále nejčtenější, ale je zřejmý další pokles předplatitelů (pokles trvá již několik let, není tedy v souvislosti s novou redakční radou)

Po velmi obšírné diskuzi bylo dohodnuto:

 1. o změně názvu ještě dále jednat, většina členů předsednictva s ním však souhlasí
 2. je třeba, aby vedoucí redaktor PL měl vyjasněnou představu, jak bude časopis orientován
 3. navrženo, aby časopis obsahoval novinky, přehledy, perspektivy v jednotlivých oborech
 4. je nezbytné vedoucímu redaktorovi pomoci. Byli vyzváni všichni členové předsednictva k této odborné spolupráci.
 5. předsednictvo žádá do příštího zasedání přesnou kalkulaci časopisu Praktický lékař, pokud by byl rozesílán všem členům zdarma.
  Tímto úkolem pověřena ředitelka sekretariátu, vedoucí NTS a vedoucí redaktor PL.
 6. je třeba se vydáváním obou prezidiálních časopisů soustavně zabývat.

Ad 4) – Informace o činnosti sekretariátu od posledního zasedání

 • po zpracování připomínek některých členů předsednictva byla schválena Směrnice předsednictva č. 1/2006 k provozu přednáškových sálů v Lékařském domě včetně příloh, tzn. ceník, přihláška s účinností od 1.9.2006. Tato směrnice bude obratem rozeslána všem předsedům OS a SL k projednání ve svých výborech.
  Zajistí sekretariát a doplní nebo změní text podle přijatelných připomínek OS.
 • byl schválen propagační materiál pro provozování přednáškových sálů
 • prof. Blahoš předal medaili ČLS JEP Prof. S. Williamovi A. Gunnovi.
  Prof. Gunn je celosvětově uznávaným představitelem medicíny katastrof a urgentní medicíny a významným průkopníkem zdravotnických záchranných systémů. Převážnou část svého odborného působení věnoval práci pro Světovou zdravotnickou organizaci, kde působí od roku 1967 dodnes. Je mimořádnou lékařskou osobností, dokázal výrazně celosvětově zlepšit účinnost zdravotnických záchranných akcí a díky jeho činnosti bylo zachráněno mnoho ohrožených lidských životů
 • Předsednictvo bylo informováno o semináři „Význam výživy v prevenci civilizačních chorob“, který se konal 22.6.2006 v LD za účasti 150 zájemců, převážně z řad zdravotních sester. Další seminář se stejnou tématikou proběhne v Lékařském domě 27.9.2006. Již nyní je plně obsazen.
  Předsednictvo bere na vědomí.
 • Informaci o 14.kongresu ČLS JEP podal prof. Palička. Členům předsednictva bude zaslána podrobnější informace e-mailem.
  Zajistí sekretariát.
 • Ředitelka sekretariátu informovala předsednictvo o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, která byla provedena na sekretariátě ČLS JEP ve dnech 8.6. a 9.6.2006.
  Nebyly shledány žádné nedostatky.
 • Ředitelka sekretariátu informovala předsednictvo o vysokém vyznamenání, které obdržel prof. Blahoš dne 26.6.2006 od Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, a to Medaili Josefa Hlávky. Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti
  Předsednictvo blahopřeje.
 • Předsednictvo bylo ve stručnosti seznámeno s nabídkou firmy MeDitorial, která nabízí ČLS JEP:
  1. bezplatnou přípravu profesionální internetové prezentace ČLS JEP a bezplatný provoz společností MeDitorial
  2. realizaci elektronických a plně citovaných (ISSN) verzí časopisů NTS za účasti partnera, sponzora či inzerenta a bezplatně pro ČLS JEP. Zdarma vydávání elektronické verze Revue.
  3. žádost o podporu projektu www.ptaci-chripka.cz, který má podporu i dalších významných institucí a osobností z oblasti zdravotnictví.
  Podrobnější nabídka byla zaslána všem členům předsednictva e-mailem k připomínkám tak, aby mohla být tato nabídka posouzena na příštím předsednictvu.
  Prof. Švihovec obdržel a zašle svoje stanovisko k této záležitosti. Termín do 20.7.2006.

Ad 5) – Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Proběhly volby do výboru České hematologické společnosti ČLS JEP. Nový 9-členný výbor bude v letech 2006-2010 pracovat v tomto složení: Prof. MUDr. J. Starý, DrSc., prof. MUDr. M. Penka, CSc., prof. MUDr. K. Indrák, DrSc., prim. MUDr. V. Koza, prof. MUDr. J. Malý, CSc., doc. MUDr. J. Čermák, CSc., doc. MUDr. M. Trněný, CSc., MUDr. M. Matýšková, CSc., prof. RNDr. Mgr. M. Jarošová, CSc.. Do revizní komise byli zvoleni: prim. MUDr. T. Papajík, PhD., doc. MUDr. P. Dulíček, PhD. a doc. MUDr. T. Kozák, PhD.
 2. Proběhly volby do výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP. Nový výbor bude v letech 2006-2010 pracovat v tomto složení (bez titulů): Hůlek, Husa, Plíšek, Červinková, Mareček, Horák, Stránský, Lata, Brůha, Šperl, Trunečka, Filip, Urbánek, Ehrmann. V zápise ze dne 4. 5. 2006 chybí zmínka o volbě a složení revizní komise. Na tuto skutečnost je třeba tuto OS upozornit-zařídí sekretariát ČLS JEP.
 3. Proběhly volby do výboru Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP. Nový výbor bude v letech 2006-2010 pracovat v tomto složení: MUDr. Jan Lukeš-předseda, MUDr. Rostislav Čevela-místopředseda, MUDr. Libuše Kočvarová-vědecký sekretář, MUDr. Jan Boháč-pokladník, MUDr. Vladimír Koreň, MUDr. Jaromíra Svobodová, MUDr. Antonín Šedivý, MUDr. Julie Wernerová-členové. Zatím byla zvolena pouze dvoučlenná revizní komise ve složení: PhDr. Anna Arnoldová, MUDr. Jiří Filip. Třetí člen revizní komise bude doplněn a následně si revizní komise zvolí svého předsedu.
 4. Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. žádá předsednictvo ČLS JEP o souhlas se založením nové OS-Česká společnost intenzivní medicíny. Předsednictvo doporučilo vytvoření pracovní skupiny pod vedení prof. Cvachovce, za předsednictvo jsou dalšími členy prof. Anděl, prof. Homolka a prof. Škrha spolu s dalšími přizvanými odborníky z OS, kterých se problematika intenzivní medicíny týká (internisté, chirurgové, pediatři a další). Tato pracovní skupina připraví korespondenční volby.
 5. Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.- místopředseda České společnosti nukleární medicíny se obrací na předsednictvo ČLS JEP s žádostí o iniciaci novelizace vyhlášky 195/2005Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Tuto vyhlášku považuje ČSNM ČLS JEP za nerealizovatelnou v praxi. Předsednictvo bude tuto otázku řešit po vyřešení situace na MZ ČR.
  Zprávu o dalším průběhu podá prof. Homolka.
 6. Dosud není dořešena otázka další existence OS 25-Nefrologická společnost ČLS JEP, která má 133 členů, z nichž 73 řádně zaplatilo členské příspěvky za rok 2006 a SL 137 Pelhřimov, který má 135 členů, z nichž 106 řádně zaplatilo členské příspěvky za rok 2006 (platby příspěvků k 29. 5. 2006). Obě organizační složky bylo opakovaně vyzývány sekretariátem ČLS JEP ke korespondenčním volbám výborů a revizních komisí. Dosud však k volbám nedošlo a obě tyto organizační složky nevykazují od roku 2004 žádnou činnost. Sekretariát ČLS JEP obešle všechny členy OS 25 a SL 137 dopisem, ve kterém budou informováni o tom, že v případě, že nedojde k volbám výborů a RK a obnovení činnosti budou obě tyto složky Předsednictvem ČLS JEP v lednu 2007 zrušeny.
 7. MUDr. Ivana Palčíková-členka OS 38 žádá předsednictvo o snížení členského příspěvků z důvodu nízkého platu postgraduálního studenta-6800 Kč měsíčně. Předsednictvo nesouhlasí.
 8. Česká radiologická společnost zvažuje změnu nakladatele časopisu Česká radiologie, výborem pověřen jednáním v tomto směru doc. Ferda.

Ad 6) – Různé

 • Žádost u udělení čestného členství ČLS JEP:
  Prof. MUDr. Max Wenke, DrSc.- Společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
  Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc. - Oftalmologická společnost
 • Žádost o udělení Čestných medailí ČLS JEP:
  Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. - čestná medaile
  Doc. MUDr. Jaroslav Kříž - Společnost hygieny a komunitní medicíny
  MUDr. Josef Šedivý, CSc. - Společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
  Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. - předseda Slovenské chirurgické společnosti
  Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. - Oftalmologická společnost
  Prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. Oftalmologická

Předsednictvo schválilo 28.6.2006.

Příští schůze předsednictva bude 6.září 2006 v zasedací místnosti LD, od 13.00 hod.
Zasedání užšího předsednictva se bude konat 26. července 2006 v kanceláři předsedy ČLS JEP prof. Blahoše, 4. patro ve 13.00 hod

Zapsala Ing.Hana Vičarová
V Praze 29.6.2006
Zobrazit vše