Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP – září 2005

Zápis z 8. schůze předsednictva ČLS JEP – září 2005

Návrh stanov Purkyňovy lékařské společnosti, s.r.o.
Návrh stanov byl ředitelkou sekretariátu zpracován a rozeslán jednotlivým členům předsednictva k připomínkám.
Bude projednán na příští schůzi předsednictva.

Prof. Blahoš informoval o 12. Kongresu ČLS JEP, který proběhl 14. září 2005 v Brně v době konání veletrhu HOSPIMedica. Téma kongresu bylo „Důstojnost člověka ve stáří, nemoci a umírání“.
Byl hodnocen velmi dobře, zúčastnilo se cca 500 účastníků.
Témata budou na webových stránkách i v Medica Tribune.

Dále byla projednána témata na 13. a 14. kongres ČLS JEP.
Předsednictvo se dohodlo, že ve spolupráci s praktickými lékaři by to byla témata:
1. Onemocnění kůže a kožních adnex v ordinaci praktického lékaře
2. Biochemická diagnostika v ordinaci praktického lékaře.
Okamžitě bude zahájena příprava na 13. a 14. Kongres ČLS JEP.

Proběhly volby do výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu. Tato OS vznikla 23.03.2005, předsedou byl zvolen prof. MUDr. Jan Kvasnička, CSc., vědeckým sekretářem MUDr. Pavel Jansa, pokladníkem doc. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. Dalšími členy výboru jsou: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD., RNDr. Ingrid Hrachovinová, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., MUDr. Petr Salaj a MUDr. Jiří Valenta. Rovněž byla zvolena tříčlenná revizní komise ve složení as. MUDr. Karel Kudrna, CSc., Ing. Jaroslava Hájková a MUDr. Zuzana Volková.

Spolek lékařů v Trutnově uspořádal dne 20.09.2005 přednáškový večer s přednáškami z oblasti anesteziologie a resuscitace.

10. října 2005 je Světový den duševního zdraví. K aktivnímu zapojení vybízí Psychiatrická společnost ČLS JEP.

prof. Blahoš vypracoval dopis, který je umístěný na webových stránkách MZ ČR a týká se odmítnutí kouření.

Informace o mezinárodní konferenci na téma: „Evropské zdravotní systémy: potřeba zásadních změn“, která se koná v hotelu Pyramida v Praze ve dnech 30.10.- 01.11.2005.
Podrobné informace a přihlášky na: www.ihsummit.healthreform.cz.
Asociace Pracovníků Hyperbarické Medicíny oznamuje, že nový obor č. 36 „hyperbarická medicína a oxygenoterapie“ existuje v USA pod názvem „Undersea and Hyperbaric Medicine“. Tuto specializaci schválila ABMS.
MZ ČR zaslalo materiál k návrhu projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně (ICRC).
Na základě předloženého materiálu předsednictvo ČLS JEP zásadně nesouhlasí s realizací tohoto projektu, a to především proto, že hodnotný klinický výzkum probíhá v ČR na univerzitních pracovištích, v rezortních ústavech MZ a v Akademii věd ČR atd., a to i na mezinárodní úrovni a nepovažuje to tedy za rozumné zakládat nové, finančně náročné centrum.

Ředitelka sekretariátu seznámila předsednictvo s hospodářskými výsledky NTS k 31.08.2005 ve srovnání s obdobím k 31.08.2004.
Konstatováno: náklady r. 2005 nižší o 2,5 mil. korun, výnosy nižší o 1,9 mil. korun.
Hospodářský výsledek je lepší v r. 2005 o cca 0,6 mil. korun.
Je třeba nadále jednat s jednotlivými redakčními radami a hledat řešení, jak zvýšit počet předplatitelů, zlepšit grafiku i ekonomiku.

Předsednictvu byla předložena nabídka realizace sponzorované internetové prezentace ČLS JEP, odborných společností a spolků lékařů a LD a optimalizace nákladů sponzorovaným on-line vydáváním jednotlivých časopisů.
Tuto nabídku předkládá MeDitorial, s.r.o. se sídlem v LD.

Žádost o založení České společnosti intervenční radiologie (CSIR).
Zdůvodnění: intervenční radiologie je dnes samostatnou atestací, obor se výrazně liší od všeobecné radiologie.
Součástí této žádosti je přiložený seznam s podpisy zakládajících členů.
Dohodnuto, že bude požádán předseda radiologické společnosti o stanovisko.

Prof. Blahoš informoval o jednání, týkající se doporučených postupů (DP), s pí. ministryní. ředitelkou odboru lékové politiky a farmacie MZ ČR dr. Bártíkovou a doc. Býmou.
Předsednictvo zdůraznilo, že úkolem OS je při zpracování DP výhradně odborné stanovisko, založené na EBM. V případě potřeby lze uvažovat o svolání schůzky zpracovatelů DP.

Prof. Blahoš informuje, že zemřela prof. Brixová, dlouholetá členka předsednictva SLS.

Prof. Blahoš informuje předsednictvo o svojí účasti na odhalení busty Jana Masaryka a slavnostní vzpomínky.

Prof. Seemanová informuje o zasedání EANA v Praze v době od 04.11.2005 do 06.11.2005

NTS: informace o výzkumu Promediamotion 2005 o průzkumu čtenosti medicínských časopisů.
Předsednictvo má k tomuto průzkumu zásadní připomínku, a to: jak byly vybírány časopisy pro výzkum a jak studie proběhla.

Prof. Anděl navrhl, aby se vytvářely pracovní skupiny z příbuzných lékařských oborů, které by projednávaly organizační otázky českého zdravotnictví v tom smyslu, aby jednotlivé dílčí vědecké organizace postupovaly shodně a aby na veřejnosti prezentovaly své jednoznačné závěry.

Čestná medaile:
O udělení čestné medaile ČLS JEP žádá Česká stomatologická společnost pro: Doc. MUDr. Jiřího Bittnera, CSc.

Ze Sbírek zákonů:
Vyhláška 337/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 589/2004 Sb. o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhl. č. 225/2005 Sb.
Účinnost dnem 1. října 2005.
Sdělení MZ o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, udělovaných na území členských států Evropské unie.
Zobrazit vše